Cal acabar amb les prolongacions il·legals de jornada a Banca i Estalvi

Dimecres, 5 d’abril, es va produir una nova reunió dels sindicats i les patronals dels sectors d’Estalvi i Banca (CECA i AEB, respectivament). El gruix del discurs patronal es va centrar en rebatre, punt per punt, les disset propostes que UGT havia presentat per escrit a l’última reunió, celebrada el passat 22 de març; en les seves respostes vam poder constatar la distància que ens separa, encara que sí és cert que els representants empresarials van valorar positivament alguna de les nostres aportacions.

Després de realitzar, tots els sindicats presents en ambdues meses de negociació, una nova ronda d’intervencions, on vam exposar els nostres criteris sobre el contingut d’un possible i, de moment, llunyà acord, vam poder constatar que la majoria d’organitzacions sindicals coincideixen en una sèrie de punts que estan inclosos, gairebé literalment, en les propostes plantejades per UGT que, bàsicament, es poden resumir en tres grans blocs:

  • El possible acord hauria incorporar-se al text de tots dos convenis col·lectius, que només pogués modificar-se per acord entre les parts i per tant la seva vigència seria la mateixa.
  • El sistema de registre de la jornada que estableixi cada entitat financera serà informàtic, diari, obligatori i universal per a tot la plantilla, independentment del seu nivell professional, funcions i tipus d’horari.
  • Es considerarà com a jornada màxima anual la resultant del compliment del calendari laboral de cada un dels horaris existents en cada entitat. La jornada ordinària màxima diària de treball de cada treballador o treballadora estarà establerta pels límits horaris fixats pel seu horari de referència, considerant com a temps de treball el realitzat tant al centre de treball com el que s’efectuï totalment o parcialment fora de mateix.

Tot i que som conscients de la dificultat que comporta arribar a acords sobre aquesta matèria, i tenint en compte el possible efecte negatiu que aporta la Sentència del Tribunal Suprem sobre registre de jornada, UGT seguirà insistint que, a través de la negociació col·lectiva, es podran assolir acords equilibrats per a ambdues parts. Anem a analitzar el contingut de la sentència i dels vots particulars, per a establir les possibles vies de recurs. UGT va exigir públicament la modificació urgent de l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors (ET) en matèria de jornada laboral perquè els treballadors i les treballadores tinguin justificació real de la jornada i de les hores extraordinàries que realitzen en les seves empreses.

En totes les reunions de la mesa negociadora de Banca i Estalvi, UGT ha plantejat el necessari canvi cultural -que hauria de començar per les direccions de les empreses- que faciliti el final definitiu de les prolongacions il·legals de jornada i permeti assolir una efectiva conciliació de la vida personal i laboral. Ja n’hi ha prou de discursos buits i de posar com a exemple a les entitats financeres de la resta d’Europa per a realitzar retallades; que les utilitzin per exemplificar sobre el compliment efectiu dels horaris.

Comments are closed.