Cessament de la Formació que imparteix UGT-IDFO

A partir de la publicació EN EL DIA D’AVUI de la Resolució SLT/720/2020 de Departament de Salut estem procedint a l’anul·lació de tota l’activitat de IDFO durant el període de vigència d’aquesta.

Resta interrompuda també l’atenció presencial pero seguirem amb l’atenció telefónica i mitjançant correu electrónic.

Us mantindrem informáis de qualsevol novetat mitjançant tots els canals de comunicació.

Grácies.

Resolución SLT/720/2020 del Departamento de Salud

A raíz de la publicación EN EL DÍA DE HOY de la Resolución SLT/720/2020 del Departamento de Salud estamos procediendo a la anulación de toda la actividad de IDFO durante el periodo de vigencia de la misma.

Queda también interrumpida la atención presencial, pero seguiremos atendiéndoos de manera telefónica y mediante correo electrónico.

Les mantendremos informados de cualquier novedad mediante todos los canales de comunicación

Gracias.

Comments are closed.