El sector de majoristes de fruites i verdures arriba a un principi d’acord sobre el conveni col·lectiu

El conveni de fruites i verdures va finalitzar el desembre del 2021 i fins ara, en part per l’impacte que ha generat la situació de crisi econòmica actual, el sector no n’havia firmat un de nou.
El passat 8 de novembre, es va formalitzar una nova reunió de conveni en la qual es va arribar a un principi d’acord entre la UGT i la Patronal sobre el conveni del sector amb una vigència d’un any. Aquest acord s’hi conformaven punts com:
  1. Compensació.- Només es podrà compensar i absorbir aquelles millores, pactes privats o plus voluntaris que s’hagin acordat amb posterioritat al 31 de desembre del 2018.
  2. Es durà a terme un increment salarial del 6% amb efectes de l’1 de gener del 2023.
  3. S’amplia l’assegurança de mort a 15.000 euros i per invalidesa a 18.000 euros.
  4. Calendari laboral.- Durant l’últim mes de l’any, les empreses hauran d’acordar el calendari laboral pel següent any, el qual haurà d’incloure com a mínim: horaris, torns, descansos setmanals, festius i vacances. En cas de no arribar a cap acord, s’aplicarà l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors.
  5. El plus per treballar els festius, passarà a ser de 55 euros.
  6. Els permisos retribuïts s’iniciaran el primer dia laboral següent al fet causant, sempre que el fet fos en un dia no laborable.
  7. Formació.- Les persones treballadores hauran d’estar formades adequadament per part de l’empresa per dur a terme les funcions del seu lloc de treball o aquelles que els pogués establir dins el seu grup professional/àrea funcional establerta tal com indica la disposició addicional 4a del conveni.
  8. Contractació.- Pel que fa a les circumstàncies de la producció, serà un màxim de 12mesos. Els fixos discontinus a temps parcial amb una activitat mínima de 8mesos i una jornada setmanal mínima de 20 hores. El període de prova per contractes indefinits es basarà en: 90 dies tècnics i la resta serà de 60 dies.
  9. S’afegiran 10 hores addicionals a les 20 hores existents per poder anar al metge o per l’acompanyament a familiars de fins a segon grau a tractaments oncològics.
  10. Incorporar textos al conveni amb relació a la feina a distància, registre de jornada i protecció a la maternitat i també millorar el text de l’actual article de dietes.
Des de la UGT, s’ha valorat positivament aquest acord, ja que suposa un avenç en les condicions de les persones treballadores i se subscriu a la situació de crisi que travessa aquest 2022, quelcom suposa que si la inflació incrementa, també ho faran les bases de l’acord que siguin necessàries en la següent negociació del conveni.
D’altra banda, des del sindicat consideren que s’ha de valorar el salt substancial de la regulació sobre la compensació que passa del 2012 actual el 2018, quelcom consolida totes aquelles millores, pactes i plusos abonats amb anterioritat al 2018, els quals ja no poden ser compensats o absorbits.

Comments are closed.