EPA IV TRIMESTRE 2022: L’any 2022 finalitza amb menys atur, més ocupació i millors condicions laborals

Tot i el creixement de l’ocupació, encara cal afrontar moltes debilitats del mercat laboral. Són necessaris els canvis en les Polítiques Actives d’Ocupació i actuacions per a mantenir l’activitat econòmica i el poder adquisitiu dels salaris.
EPA IV TRIMESTRE 2022 – Principals dades Catalunya
Dades destacades del quart trimestre de 2022:
 • La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 9,91%, amb 387.200 persones en situació de desocupació, 200 persones menys que ara fa un any (-2,07%), tot i que intertrimestralment la desocupació s’incrementa en 21.900 persones (+6.02%). Així, la taxa d’atur repunta 6 dècimes intertrimestralment, però es redueix en dues dècimes respecte a l’any anterior.
 • Per províncies, Girona presenta la taxa d’atur més baixa amb un 8,54% (34.100 persones) seguida de Lleida, amb un 9,50% (20.200 persones), Tarragona, amb un 9,80% (38.700 persones) i Barcelona, amb un 10,15% (294.200 persones).
 • A l’Estat espanyol, la taxa d’atur se situa en el 12,87%, i el nombre de persones en situació de desocupació és de 3.024.000 persones: 79.800 persones menys que ara fa un any (-2,57%), però 43.800 persones més que el trimestre anterior (+1,47%).
 • Interaunualment creix la població ocupada en 20.900 persones (+0,60%), tot i la reducció intertrimestral en900 persones (-1,15%). La taxa d’ocupació se situa en el 54,68%, 0,4 punts percentuals menys que l’any passat i 1 p.p. menys que el trimestre anterior.
 • També s’incrementa la població activa interanualment, amb 12.600 persones més que el mateix trimestre de l’any anterior (+0,32%), tot i que es perden 18.900 persones actives intertrimestralment (-0,48%). La taxa d’activitat, se situa en el 60,69%, 0,6 punts percentuals menys que el l’any anterior, i 0,7 p.p. menys que el trimestre anterior.
 • La població inactiva creix en un any en 68.600 persones, i en 56.500 persones respecte al trimestre anterior. En el cas de les persones de 16 a 64 anys, la població inactiva s’incrementa interanualment en 41.100 persones, i en 39.900 persones intertrimestralment.
 • Continua caient la taxa de temporalitat. Aquest trimestre se situa en el 14,48%, 5,7 punts percentuals menys que l’any anterior, i –1,9 p.p. intertrimestralment.
 • La taxa de parcialitat augmenta lleugerament i se situa en el 12,73%, 1,5 punts percentuals més que trimestre anterior i 0,6 p.p. més que ara fa un any. La parcialitat involuntària se situa en el 43,20%, 1,82 punts percentuals més.
 • Aquest trimestre la desocupació femenina (190.800 dones) és inferior a la masculina (196.400 homes), degut a que l’atur masculí s’ha incrementat en 21.100 homes (+12,04%), mentre que el femení només ho ha fet en 900 dones (+0,47%). Aquest trimestre les dones representen el 49,28% del total de l’atur. Tot i això, la taxa d’atur femenina (10,14%) continua sent més elevada que la masculina (9,70%).
 • La taxa de parcialitat femenina se situa aquest trimestre en el 19,97%, més de tres vegades  la masculina (6,03%). I la taxa de temporalitat femenina és del 17,13%, 2,65 p.p. per sobre de la general.
 • Es redueix l’atur juvenil en 34.100 joves (-35,2%) intertrimestralment i en 19.400 joves (-23,54%) respecte a l’any anterior, i aquest darrer trimestre de l’any hi ha 63.000 en situació de desocupació. Representen el 16,27% del total de l’atur. La taxa d’atur juvenil se situa en el 19,68%, 6 punts percentuals menys trimestralment, i 7,6 p.p. menys que ara fa un any. La temporalitat juvenil també cau i se situa en el 44,55%, -14,9 punts percentuals intertrimestralment i -12,7 p.p. interanualment.
 • Entre les persones majors de 55 anys la desocupació s’incrementa en 16.700 persones respecte al trimestre anterior (+35,91%) i en 8.400 persones interanualment (+15,33%), situant-se en 63.200 persones.
 • L’atur entre les persones estrangeres es redueix intertrimestralment en 16.600 persones, i en 600 persones interanualment. Representen el 29,67% del total de persones en situació de desocupació.
 • L’any finalitza amb 700 persones desocupades des de fa més d’un any – atur de llarga durada (el 37,37% del total). D’aquestes, 84.300 persones porten més de 2 anys sense feina (64,28% del total de l’atur de llarga durada).
 • Les persones en situació d’atur que no perceben subsidi o prestació per desocupació representen aquest trimestre el 64,28% del total de l’atur.
 • En un any s’han creat 20.900 llocs de treball, tot i que en el darrer trimestre se n’han destruït 40.900. Interanualment, L’increment de l’ocupació s’ha produït a la indústria, amb 31.100 llocs de treball més, i als serveis, amb 4.700 llocs de treball més. Per contra, l’agricultura ha destruït 10.100 llocs de treball i la construcció 4.900 ocupacions. Intertrimestralment els serveis han perdut 31.200 llocs de treball, la construcció -22.600 llocs de treball i l’agricultura -2.600 llocs de treball. Per contra, la indústria ha creat 15.500 llocs de treball.
 • Intertrimestralment el sector privat ha perdut 66.500 llocs de treball, mentre que el sector públic ha creat 25.700 nous llocs de treball. Però interanualment, mentre que el sector privat ha creat 26.000 llocs de treball, el sector públic ha destruït 5.200 llocs de treball en un any.
 • Pel que fa a les famílies, l’any finalitza amb 78.400 llars sense cap persona perceptora d’ingressos,300 habitatges amb tots els seus actius en situació de desocupació i 164.100 llars amb tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Respecte a l’any anterior, el 2022 finalitza amb menys atur, més ocupació i millors condicions laborals, tal i com reflecteixen les dades de l’EPA del quart trimestre, confirmant els efectes positius de la reforma laboral sobre l’ocupació i l’evolució del mercat de treball, i que tot just celebra el seu primer any de vigència.
El nombre de persones en situació d’atur (387.200 persones) és el més baix en aquest mateix trimestre des del 2007 (251.700 persones, abans de l’esclat de la crisi del 2008). Pel que fa a la població ocupada (3.519.000 persones) és la més alta també d’un quart trimestre des del 2007 (3.621.300 persones).
La taxa d’atur s’ha reduït en 0,2 punts percentuals respecte a la de l’any anterior, i en el cas de les dones la reducció ha estat de 1.4 punts percentuals, mentre que la dels homes puja lleugerament (+0,8%).
També s’ha reduït l’atur juvenil, amb un descens de 19.400 joves en un any i 7,6 punts percentuals en la seva taxa d’atur, situant-se en un 19,68%. Cau també la taxa de temporalitat juvenil en 12,7 punts respecte a l’any anterior.
La taxa de temporalitat (14,48%) s’ha reduït en 5,7 punts percentuals en un any, i és 6,72 p.p. inferior a la del quart trimestre de 2019 (21,2%). La població ocupada assalariada amb un contracte indefinit arriba al 85,5% (78,8% 4r trim 2019).
Les llars amb tots els assalariats amb contracte temporal s’han reduït un 31,02% en un any.
Interanualment, en termes absoluts, ha augmentat la població ocupada i la població activa, tot i que les taxes d’ocupació i activitat s’han reduït lleugerament.
Destaca també la reducció de la desocupació interanual entre les dones un 12,32% que sumat a l’increment en el cas dels homes, +10,46%, fa que el número de dones en situació de desocupació sigui inferior al dels homes.
La població estrangera en situació d’atur també es redueix, tant anual com interanualment, mentre que les persones majors de 55 anys presenten més desocupació respecte a l’any i al trimestre anterior.
La població inactiva creix en 68.600 persones en un any i en 56.500 persones en un trimestre.
En comparació amb el trimestre anterior, les dades no són tan positives, ja que s’ha incrementat l’atur, per l’augment de la desocupació masculina, fent repuntar la taxa d’atur. També s’ha destruït ocupació, fonamentalment als serveis i a la construcció. El sector privat ha perdut 66.500 llocs de treball, mentre que el sector públic n’ha creat 5.200 nous llocs de treball.
Malgrat les dades interanuals reflecteixen la bona evolució del mercat de treball resultant dels efectes de la reforma laboral, aquesta queda entelada per la confluència aquest 2022, de diferents crisis econòmiques i geopolítiques (la guerra d’Ucraïna, l’augment de la inflació per l’escalada de preus, l’increment de l’euríbor) que estan empitjorant la situació socioeconòmica de la població, i que han suposat una creixent devaluació dels salaris de les persones treballadores, l’increment de la pobresa laboral, la pèrdua del poder adquisitiu de les llars i les persones en situació de més vulnerabilitat i l’augment de la pobresa i les desigualtats.
Davant aquest escenari, la UGT de Catalunya tenim com a Objectius Sindicals  d’aquest 2023 treballar per:
 • Disposar d’uns Pressupostos a Catalunya que reverteixin les retallades i siguin punta de llança de les polítiques de reactivació econòmica i per acabar amb les situacions de vulnerabilitat.
 • Continuar avançant en drets per acabar la precarietat laboral, defensant la negociació col·lectiva com a eina essencial per a la distribució de la riquesa, i uns salaris dignes per a les persones treballadores, amb l’establiment d’un salari mínim de referència a Catalunya.
 • L’enfortiment de la negociació col·lectiva, el desbloqueig dels convenis col·lectius i la reducció de la jornada laboral fins les 32 hores setmanals, per treballar menys, treballar millor i guanyar més.
 • Situar la reducció de l’atur i la intermediació laboral pública com a acció prioritària, amb més inversió en polítiques actives d’ocupació i la transformació del SOC en un servei permanent, gratuït i universal, amb més personal i recursos.
 • Acabar amb la xacra de la sinistralitat laboral i continuar exigim un treball segur i saludable, fent front als nivells inacceptables de sinistralitat i a les noves malalties professionals, i garantint també la salut mental dels treballadors i treballadores.
 • Lluitar contra les desigualtats i dotar a la societat de més drets socials. Amb un model de protecció social que garanteixi els recursos suficients i estables en qualsevol moment de la vida, amb l’ampliació de la Renda Garantida de Ciutadania i amb una millor compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital. I amb un sistema públic de pensions just, suficient i sostenible ara i demà.
 • Avançar cap a una societat més igualitària i oberta, aturant tot tipus de discriminació, exigint el compliment de la normativa vigent, vigilant les conductes discriminatòries al centre de treball, i denunciant les situacions discriminatòries que detectem.
 • Revertir les continues retallades del sector públic, especialment en els àmbits d’educació, la sanitat i l’atenció social i la dependència i reclamar un Pacte Nacional pels Serveis Públics que garanteixin la seva qualitat.
 • Continuar treballant per el necessari canvi de model productiu més equilibrat i sostenible,  basat en una política industrial, amb més inversió́ en innovació́, formació́ i coneixement, amb un model turístic sostenible i amb condicions de treball digne i un sector serveis amb  valor afegit. Necessitem un model productiu més equilibrat i sostenible, que aposti pels sectors de més valor afegit i ocupació́ de qualitat.
 • Transitar cap a una societat més justa i més sostenible, amb les eines necessàries per afrontar la situació d’emergència climàtica i la crisi energètica, per adaptar els sectors productius i crear nous llocs de treball verds, sostenibles, segurs i saludables, equitatius, igualitaris i dignes.
Enfortir i Avançar en el Diàleg social i en el marc català de relacions laborals, com a eina de participació entre el Govern i els Interlocutors Socials per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.

Comments are closed.