La importància dels EPI en la salut laboral

Font: Pixabay

Els EPI (els equips de protecció individual que utilitzen els professionals en els seus diferents acompliments) tenen com a missió actuar com a última barrera de protecció enfront dels riscos laborals.

Aquests equips de protecció es classifiquen segons diferents categen ories, funció del nivell de riscos de què protegeixen. La seva importància: resulten instruments clau per protegir la salut i la vida dels treballadors i les treballadores.

Un equip de protecció individual es pot definir com ‘tot dispositiu o mitjà dissenyat per ser usat o del qual s’hagi de disposar amb la finalitat de protegir enfront d’un o diversos riscos’. I no es conceben EPI que no estiguin dissenyats per protegir davant d’un perill específic.

Els EPI s’han d’utilitzar quan els riscos no puguin ser eliminats i controlats per mitjans tècnics de protecció o per procediments de treball habituals d’acompliment professional. Les seves característiques s’estableixen en funció de la naturalesa del risc, les condicions ambientals del lloc i les singularitats de la persona usuària (i s’adopten els que millor s’hi adaptin).

Condicions i precaucions en l’ús dels EPI

De cara a aquest desafiament, cal ressenyar que aquests equips requereixen unes determinades condicions d’ús: que resultin adequats per a les circumstàncies del lloc i la treballadora o treballador, adaptables a les condicions anatòmiques, fisiològiques i de salut del professional, que comptin amb paràmetres mínims pel que fa al pes i volum, que resultin compatibles entre si en el cas d’ús de diversos EPI, i que estiguin normalitzats quant a la legislació vigent relativa al seu disseny i fabricació.

I és molt important, sempre, adoptar les precaucions oportunes. Així, cal tenir en compte que, per exemple, s’hauran de revisar abans de la seva utilització per detectar possibles anomalies, solament podran emprar-se dins dels límits d’ús que estableix el fabricant, o que el manteniment i la conservació s’ha de fer segons instruccions d’aquest.

La necessitat d’ús d’EPI certificats

Conèixer al detall tota la normativa aplicable als EPI i dominar l’art de la correcta selecció i ús dels equips de protecció individual no és fàcil, no obstant això constitueix una qüestió cabdal per a les empreses. Els EPI no són un article de consum industrial qualsevol, ja que representen l’última línia de defensa, l’escut protector, que s’interposa entre la salut dels professionals i els potencials riscos que assumeixen en el seu treball. En complir amb aquest objectiu, resulta fonamental l’ús, en tota circumstància i lloc, d’equips de protecció individual certificats que compleixin amb la normativa vigent.

Els EPI són molt més sofisticats del que puguin semblar al principi, ja que darrere de cada equip de protecció individual certificat hi ha un procés de proves i assajos duts a terme per laboratoris independents que verifiquen que l’EPI es comportarà com ha de fer-ho davant qualsevol perill a què s’enfronti.

Per tot això, és capital que tots els elements de la cadena que van des del fabricant fins a la persona usuària tinguin coneixements precisos sobre la normativa existent.

Està demostrat que totes aquelles companyies i entitats que integren el foment de la salut i la seguretat dels seus treballadors i treballadores en el marc de la seva estratègia empresarial, aconsegueixen uns nivells de productivitat i eficiència que les permet estar més capacitades per competir en un món globalitzat. Un gest tan simple com posar-se un casc o uns guants, pot salvar la vida

El Reial decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors i treballadores d’equips de protecció individual, estableix per als EPIs les obligacions generals següents:

Obligacions generals de l’empresa:

Des de determinar els llocs que requereixen EPI, triar els més adequats, proporcionar-los de manera gratuïta, vetllar perquè s’utilitzin de manera correcta fins a assegurar-ne el manteniment.

Criteris per a l’ús dels equips de protecció individual:

Els equips de protecció individual s’hauran de fer servir quan hi hagi riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no s’hagin pogut evitar o limitar prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

Condicions que han de reunir els equips de protecció individual:

Respondre a les condicions del lloc de treball, tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques i l’estat de salut del treballador o treballadora (especial sensibilitat), adequar-se a la persona que el porta (talla, gènere, característiques personals, etc.).

Elecció dels equips de protecció individual

El servei de prevenció, ja sigui propi o aliè,  ha d’analitzar i avaluar els riscos existents que no es puguin evitar o limitar suficientment per altres mitjans, Definir les característiques que hauran de reunir els equips de protecció individual per garantir la seva funció i comparar les característiques dels equips de protecció individual existents al mercat.

Utilització i manteniment dels equips de protecció individual:

La utilització, l’emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció quan escaigui, i la reparació dels equips de protecció individual, s’haurà de fer d’acord amb les instruccions del fabricador.

Obligacions en matèria d’informació i formació:

L’empresa adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors i treballadores i representants rebin formació i informació sobre les mesures que s’hagin d’adoptar en aplicació d’aquest Reial decret. Aquesta formació no només ha de ser teòrica, sinó també pràctica per aprendre a fer ús de l’EPI.

Consulta i participació dels treballadors i treballadores

Hi ha d’haver consulta i participació dels treballadors i treballadores o dels seus representants sobre les qüestions relatives als EPI. És molt recomanable que abans d’implantar un nou EPI, una petita comissió de treballadors i treballadores el provi abans i es tingui en compte la seva consideració.

Obligacions dels treballadors i les treballadores:

Utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció individual.

Col·locar l’equip de protecció individual després de fer-lo servir en el lloc indicat per a això.

Informar immediatament el/la responsable directe de rang jeràrquic superior de qualsevol defecte, anomalia o dany estimat en l’equip de protecció individual utilitzat que, a parer seu, pugui comportar una pèrdua d’eficàcia protectora.

Més informació a la Guia Tècnica de l’INSHT

VAL MÉS PREVENIR QUE DESCONÈIXER!!!

Comments are closed.