La negociació impossible a banca i estalvi

Com ens vam comprometre a la reunió anterior, UGT ha lliurat per escrit una valoració detallada de la proposta articulada presentada per les dues patronals en la reunió anterior. A dia d’avui les diferències són tan importants que es presagia una negociació pràcticament impossible. Les patronals no poden pretendre una mera declaració d’intencions que els faciliti una operació d’imatge.

Per  UGT qualsevol acord d’aquesta matèria ha de contemplar els següents punts:

  • El control horari s’ha d’instrumentar en un sistema informàtic que reuneixi els requisits que estem reclamant des de l’inici de la negociació (fiable, no manipulable, diari, obligatori i universal per a tota la plantilla).
  • El concepte de treball efectiu, que la patronal introdueix diverses vegades en la seva proposta, ha de quedar definit amb detall.
  • Tot treballador ha de saber d’una manera clara quina és el seu horari de començament i de finalització de jornada diària i és el que ha de quedar registrat en el sistema de control horari.
  • Les reunions s’hauran de realitzar dins de la jornada laboral, i es convocaran per escrit amb almenys 48 hores d’antelació. El temps de trasllat haurà de considerar-se com a temps de treball efectiu.
  • S’haurà d’informar mensualment a cada treballador de l’horari realitzat i a la representació dels treballadors es facilitarà igualment un resum mensual de les jornades realitzades.
  • La formació establerta per cada empresa tant presencial com virtual, ha de ser considerada temps efectiu de treball.
  • S’establirà un període de desconnexió informàtica, en funció dels horaris existents, amb un marge de mitja hora posterior i anterior a la sortida i entrada a la feina.
  • Les matèries aconseguides en aquest acord han de ser considerades com no disponibles per a la negociació en l’àmbit de cada empresa, llevat per a desenvolupament i millora.
  • La jornada màxima derivarà del compliment de l’horari que cadascun realitzi, ja sigui l’establert per conveni col·lectiu o el pactat en Acord d’empresa.

La Patronal ha tornat a exigir un text articulat i conjunt de la representació laboral, en comptes de tractar d’aconseguir algun acostament en els punts que ens separen, i que han quedat meridianament clars a les reunions mantingudes fins avui.

Per UGT és important establir un control eficaç de la jornada laboral per tal d’aconseguir una veritable conciliació de la vida personal i familiar.

Comments are closed.