La UGT de Catalunya demana al Departament d’Educació que cobreixi els salaris del personal de menjador escolar, tant si està afectat per un ERTO com si no

La UGT de Catalunya ha adreçat un escrit a la Secretaria d’Educació per mostrar-li la seva preocupació en relació a la situació que pateixen milers de treballadors i les treballadores del serveis escolars.

El Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en l’article 1 deixava fora la compensació directa de danys i perjudicis ocasionats per la suspensió del contracte de menjadors escolars, però obria una altra possibilitat d’establir altres mesures de reequilibri per la Conselleria d’Educació.

Aquesta exclusió es deu a un problema procedimental de contractació pública, ja que l’Administració pública no paga el servei de menjador, sinó que ho paguen els pares i mares d’alumnes, i per tant no hi ha un compte de pagament que permeti rescabalar de manera directa els danys i perjudicis (inclosos els salaris) contemplada en el DL7/2020 inicialment.

La conselleria va manifestar en ambdues ocasions la seva intenció d’etablir les mesures necessàries per aconseguir el reequilibri econòmic d’aquests contractes. El Departament d’Educació ha trigat gairebé 20 dies a publicar un aclariment a la resolució però, de manera sorprenent, interpreta com a danys estalviables (a l’efecte de no poder ser reclamats com a restabliment de l’equilibri econòmic del contracte) els costos salarials abonats per l’empresa que no hagi presentat un ERTO amb motiu de la suspensió del contracte. En canvi sí que són danys no estalviables els complements salarials del personal afectat per un ERTO.

La UGT de Catalunya hi estem en desacord acord perquè entenem que, més enllà dels encaixos normatius, ha de prevaler la voluntat política del Govern de Catalunya de protegir tots els treballadors i les treballadores, i amb aquesta resolució s’està fent un tracte discriminatori respecte a altres contractes públics, compensant les empreses que han presentant un ERTO i perjudicant a aquelles que han decidit mantenir els llocs de treball i els salaris dels seus treballadors i treballadores.

Aquesta decisió perjudica greument unes 2.500 persones que treballen en aquests serveis (empreses on no s’havia presentat ERTO), un col·lectiu a temps parcial, fortament feminitzat i amb moltes persones joves. L’obligació d’haver de presentar ERTO, els genera un deute amb les seves empreses, pels salaris cobrats des del 13 fins al 31 de març, i aquests dies de març i els mesos d’abril i maig cobraran la prestació per desocupació que no es pagarà abans del 2 de juny, quedant-se dos mesos sense cap mena d’ingrés.

Per això des de la UGT de Catalunya demanem al Departament d’Educació que aprovi urgentment la convocatòria d’una subvenció que garanteixi el mateix tractament per a les empreses i treballadors i treballadores dels serveis de menjador escolar que a la resta de contractes públics de la Generalitat de Catalunya. Ja siguin contractats aquests serveis per centres públics, Consells Comarcals o Associacions de Pares d’Alumnes.

Comments are closed.