La UGT de Catalunya demanem un pla específic per la reapertura de les platges per garantir la seguretat del ciutadans i ciutadanes i un servei de socorrisme adient

Exigim als Ajuntaments que es tingui en compte el Codi de Bones Pràctiques en els nous plecs de licitació del servei de socorrisme en platges i que es garanteixi la seguretat de socorristes i usuaris seguint les noves mesures sanitàries.

Les platges de Catalunya constitueix un espai natural de gran valor ambiental i de paisatge i de gran atractiu turístic per a la ciutadania. L’activitat i l’ús que habitualment es fa de les platges s’ha vist restringit amb motiu de l’estat d’alarma provocat per la crisi sanitària del Covid-19. En els pròxims dies s’anirà produint una desescalada progressiva que ens portarà a la “nova normalitat” també en l’ús i gaudi de les platges catalanes. Donada la importància econòmica i recreativa que tenen aquests espais, la desescalada requerirà del concurs i participació de tots els agents implicats per a fer-lo d’una manera segura i ordenada.

La normativa estatal vigent diu que correspon als ajuntaments vigilar el compliment, en els llocs de bany, de les normes generals i les instruccions sobre el manteniment del material de salvament i altres mesures de seguretat. El Covid-19 suposa un nou risc per a les persones usuàries que exigeix l’establiment de noves mesures de seguretat i salvament que permetin la reobertura de les platges amb la màxima seguretat.

Per això, la UGT de Catalunya demanem als ajuntaments que elaborin un pla de reobertura segura de les platges atesos els estudis científics que s’estan duent a terme sobre el comportament del virus en la sorra i en l’aigua de mar i la resta de recomanacions sanitàries. Prevalent sempre la seguretat i la salut de les persones i tenint en compte com poden afectar aquestes mesures als serveis de socorrisme.

Respecte a la contractació dels serveis de socorrisme, el Govern de l’Estat va aprovar en Consell de Ministres el dia 5 de maig la continuïtat dels procediments de contractació pública que estaven suspesos a conseqüència del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma. Per tant, exigim als Ajuntaments que en els nous plecs de licitació del servei de socorrisme en platges, es tingui en compte el Codi de Bones Pràctiques per al sector elaborat per la Junta Consultiva de la Contractació Administrativa de Catalunya, per garantir l’aplicació del conveni colꞏlectiu sectorial de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure, que reforça els drets laborals dels treballadors i treballadores i millora la seguretat i la qualitat del servei.

Ens preocupen els serveis de socorrisme que es trobaven en el procés de licitació en el moment que es va declarar l’estat d’alarma i que avui dia es troben paralitzades, perquè no es van elaborar tenint en compte aquesta “nova normalitat” a la qual ens enfrontarem aquest estiu. A més hi ha bastants ajuntaments que no han publicat la licitació del servei de socorrisme a les platges per a la temporada 2020, per la qual cosa demanem que, si no és possible l’elaboració d’un nou plec de licitació, es prorrogui el contracte per a garantir els llocs de treball acabant amb la incertesa en què es troben molts treballadors i treballadores amb contractes fixos discontinus.

A més s’han de tenir en compte les noves mesures sanitàries necessàries amb motiu del Covid-19, per garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors i treballadores del servei. Especialment quant als EPIS i mesures de prevenció de riscos laborals, garantint el seu compliment i incloent en els plecs el cost econòmic que això pugui suposar per a les empreses contractistes o compensant-ho econòmicament als contractes ja adjudicats. Creiem que les mesures de seguretat i control requeriran d’una major presència dels cossos de seguretat, ja que els socorristes en molts casos no tenen autoritat per a poder garantir el seu compliment.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya demanem al Govern que coordini amb tots els agents implicats l’elaboració d’un Protocol de Prevenció de Riscos Laborals específic per als treballadors i treballadores del sector de socorrisme que garanteixi la seva seguretat seguint les recomanacions del Consell de Relacions Laborals.

D’altra banda, ens preocupa com quedarà la situació laboral dels treballadors fixos-discontinus que en el moment de realitzar la crida no es puguin presentar-se en el seu lloc de treball per no poder viatjar des del seu país d’origen. Podria donar-se el cas de no poder disposar de tots els socorristes necessaris a l’haver una altra dificultat afegida, que els socorristes titulats amb anterioritat a la Llei 7/2015, de 14 de maig, de fora de Catalunya no puguin treballar a les nostres platges  per no disposar dels requisits necessaris per a inscriure’s en el ROPEC.

Per això, des de la UGT de Catalunya considerem imprescindible que per a garantir un número suficient i adequat de socorristes a les platges, el Govern articuli els mecanismes necessaris perquè els socorristes estrangers que estan contractats per a prestar el servei a les nostres platges puguin venir i es revisi els requisits d’inscripció en el ROPEC.

Comments are closed.