Les persones treballadores de la llar obtenen el reconeixement al dret a accedir a la protecció per desocupació

Al febrer d’aquest any una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar l’impuls definitiu a la inclusió de les persones treballadores de la llar dins del sistema de protecció per desocupació. Aquesta sentència va dictaminar que l’exclusió de la prestació de desocupació a les empleades de la  llar és contrària a la Directiva europea sobre Igualtat en matèria de Seguretat Social.
El fet d’excloure de la cotització per desocupació a les persones afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de la Llar, amb la consegüent impossibilitat de percebre una prestació per desocupació, quan les dones representen al voltant del 95% de les persones afiliades en aquest règim, constitueix una discriminació indirecta per raó de sexe.
A Catalunya, 52.680 dones estan afiliades al Sistema Especial d’Empleats i Empleades de la Llar, la majoria desenvolupen la seva activitat en domicilis particulars.
Amb la publicació al BOE del  Reial Decret-llei 16/2022, per la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, finalment aquestes dones tindran dret a les prestacions per desocupació, estaran cobertes pel FOGASA i protegides per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, totes aquestes mesures que des de la nostra organització dúiem anys i anys reivindicant i lluitant.
Sens dubte, importants passos per posar fi a l’evident discriminació que pateixen aquestes dones, tot i així la UGT de Catalunya consideren que encara hi ha aspectes que es poden millorar, com és el cas de la figura del desistiment, que per a nosaltres només desapareix en la forma, o l’ús fraudulent de la relació laboral especial per contractar cures especialitzades, la intervenció d’agències de col·locació o plataformes digitals, la manca de regulació del treball nocturn i del treball com a interna, l’ús abusiu de les hores de presència o com establir una vigilància laboral eficaç per evitar els abusos.
La UGT de Catalunya ha denunciat repetidament que el sistema especial de les treballadores de la llar comporta una subprotecció d’aquestes persones en tant que es veuen excloses de l’accés a la prestació d’atur, a més que les seves baixes cotitzacions les empeny cap a jubilacions per sota del nivell mínim de protecció. En conseqüència, reclamem la ratificació del Conveni 189 de l’OIT que implicaria l’equiparació d’aquestes treballadores a les treballadores del Règim general de la Seguretat Social.
Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya continuarem treballant per aconseguir l’equiparació completa de les dones treballadores de la llar i per a l’aplicació íntegre del Conveni 189 de l’OIT.

Comments are closed.