NOU! Procediment reclamació IRPF prestació per maternitat i paternitat

QÜESTIONS I RECLAMACIÓ IRPF – MATERNITAT / PATERNITAT

Com sabeu, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va dictar una sentència en la qual es condemna a l’Agencia Tributària a retornar a una treballadora la quantitat de 3.135 € que havia hagut d’abonar per la prestació de maternitat que havia rebut durant l’any 2009.

Aquesta prestació es considera, per part de l’Agencia Tributària, com a rendiments del treball i per això totes les treballadores i treballadors que rebin una prestació de maternitat o paternitat tenen l’obligació de tributar com a rendiments del treball, en el marc de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

La sentencia del TSJ de Madrid ve a posar en qüestió aquest criteri de l’Agencia Tributària, i fa una interpretació de l’art. 7h, de la Llei de l’IRPF en la que considera que s’han d’incloure totes les prestacions per naixement, adopció, fills a càrrec i orfandat.

Finalitza la sentencia dient que “la interpretació que realitza la AEAT de la regulació legal no és encertada” perquè no recull el contingut íntegre del mandat legal i considera estimada la demanda de la treballadora, afegint que contra ella no cal interposar recurs de cassació.

LA SENTÈNCIA DEL TSJM ÉS FERMA?  No, la sentència del TSJM no és ferma, hi ha la possibilitat de recurs.

JA NO ÉS NECESSARI DECLARAR L’IRPF DE LES PRESTACIONS DE MATERNITAT I PATERNITAT?  Si, continua sent necessari. El criteri d’Hisenda referent a aquesta prestació no ha canviat, per tant, és necessari seguir declarant l’IRPF d’aquesta prestació.

DES DE QUIN ANY ES POT RECLAMAR?  Donat el termini de prescripció de 4 anys dels deutes tributaris, es podran reclamar les prestacions cobrades a partir de l’any 2012 i posteriors. Si la reclamació es d’una prestació del 2012, el termini per poder presentar la reclamació serà el mateix dia de l’any del 2017, en el que va presentar la declaració de renda al 2013.

COM ES DETERMINA LA QUANTITAT A RECLAMAR?  Cal realitzar un esborrany de declaració nova d’IRPF de l’any o anys en els que es va percebre la prestació, sense la inclusió d’aquests ingressos, i així determinar quina és la quantitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A APORTAR:

  1. Dades personals actualitzades
  2. Còpia de la declaració o declaracions de renda corresponents als exercicis a reclamar la rectificació, és a dir, aquells on s’imputen els ingressos i retencions practicades a les prestacions de maternitat i/o paternitat.
  3. Certificació o documents que acreditin les quanties percebudes i les retencions practicades pels conceptes de prestació de maternitat i/o paternitat.

EIS TRÀMITS QUE DES DE LA FEDERACIÓ ES REALITZARAN SÓN ELS SEGÜENTS:

  1. Sol·licitud de rectificació i devolució d’ingressos corresponent a l’any o anys en que es va percebre aquesta prestació, (comporta la realització de declaració o declaracions de rendes del any o anys que es reclamen).
  2. Interposar la reclamació al Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR).

El cost d’aquests tràmits serà de 20 € per a afiliats i afiliades i de 50 € per a les persones no afiliades.

RECLAMACIÓ JUDICIAL DES DEL GABINET JURÍDIC DE LA UGT DE CATALUNYA

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya portarà a terme la Reclamació Judicial mitjançant l’interposició del PROCEDIMENT CONTENCIÓS-­ADMINISTRATIU davant el Tribunal Superior de Justícia.

El cost del Procediment Contenciós-Administratiu  al Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya serà de 175 € per a persones afiliades, 225 € per a noves afiliacions i de 350 € per a persones no afiliades.

Per a la tramitació del Procediment Contenciós-Administratiu serà necessari la intervenció de procurador. El cost serà de 150 €, aproximadament i serà abonat per la persona demandant.

És important recordar que si el Tribunal Contenciós-Administratiu desestimés aquesta reclamació, seria possible haver de fer front al pagament de les costes, que serien, com a màxim, d’un terç de la quantitat reclamada. Aquestes serien abonades per la persona demandant.

Comments are closed.