Signem el conveni de Casa Ametller

La UGT signem el conveni col·lectiu de l’empresa Casa Amatller per als anys 2021-2024, en què es reconeix la professionalitat, formació i ocupabilitat de la plantilla, formada per unes 2.000 persones.

El conveni, signat avui, va possible l’equiparació amb el conveni sectorial de determinades condicions de treball i la recuperació de salaris, així com l’establiment de la igualtat entre parelles de dret i parelles de fet. Així mateix, el conveni potencia i implementa mesures d’igualtat com la igualtat retributiva.

Entre altres, durant la seva vigència, el conveni contempla:

 • Jornada anual: passa de 1.826 h a 1.790 h.
 • Increments salarials del 8,5% (3% per al 2022; 2,5% per al 2023 i 3% per al 2024).
 • Absorció: opera al 100% a partir de 28.000 euros.
 • Despeses per desplaçament: passa de 44 euros a 70 euros.
 • Treball en diumenge: de 25 a 50 euros per diumenge treballat (40 euros el 2022; 45 euros el 2023; i 50 euros el 2024)
 • Treball en festiu: passa de 13 a 19 euros per hora treballada (14 euros el 2022; 17 euros el 2023; i 19 euros el 2024)
 • Inventaris: Han de realitzar-se dins de la jornada diària de la persona treballadora, si es fa fora s’abonarà amb un recàrrec del 30% sobre l’hora ordinaria o es podrà gaudir de forma equivalent en temps lliure a elecció de la persona treballadora.
 • Excés de jornada: s’estableix el procediment per gaudir de les hores realitzades en excés sobre la jornada anual.
 • Classificació professional: S’estableix una nova classificació professional en 5 grups professionals i 3 grups nocturns.
 • Nocturnitat: 25% sobre l’hora ordinaria.
 • Treball en torn nocturn: 300 euros/mes, proporcional al temps treballat.
 • Hores extres ordinàries: 75% sobre l’hora ordinària de taules.
 • Hora extra festiva: 125% sobre l’hora ordinària de taules.
 • Plus de responsabilitat: Revaloritzable cada any.
 • Complement de competència: es crea aquest nou plus per gratificar les persones treballadores del grup V que ostenti responsabilitat en la gestió del producte i/o secció sense tenir al seu càrrec persones treballadores.
 • Permisos retribuïts: es milloren els de l’Estatut dels Treballadors i se n’inclouen de nous.
 • Baixes: s’equiparà al conveni autonòmic, és a dir, en malaltia comuna sense hospitalització i/o intervenció quirúrgica el 100% a partir del 4 dia fins a un límit de 12 mesos. Si no torna a estar en situació de baixa durant l’any natural, aquests tres dies es retornen a la persona treballadora en el mes de gener de l’any següent.

Des de la UGT considerem un gran avenç aquest conveni signat i un deure que teníem amb les persones treballadores, que suposa un compromís futur de millora de les condicions de treball de la plantilla d’un dels principals referents del sector de supermercats de Catalunya.

Comments are closed.