UGT exigeix al Govern que reprengui l’acord sobre ocupació domèstica que va avançar en l’equiparació de drets

En el Dia Internacional de la Treballadora de la Llar, la Unió General de Treballadors recorda que aquest sector d’activitat que dóna feina a més de 600.000 persones -de les quals prop d’un 90% són dones- es caracteritza per la precarietat, la manca de drets , l’escassa protecció social i l’absència de reconeixement a la societat.

UGT exigeix al Govern que reprengui el camí iniciat per l’equiparació de drets amb l’acord de Diàleg Social, que va donar lloc a la regulació vigent des de 2012 -que ell mateix va truncar- i insisteix que Espanya ratifiqui el Conveni 189 de l’ OIT sobre treball decent per a les treballadores i treballadors domèstics. El sindicat demana, entre altres qüestions, la necessària professionalització del sector i mesures per part de l’Administració perquè la part ocupadora tingui l’obligació de donar d’alta a la Seguretat Social a aquests treballadors.

Avui, 30 de març, es celebra el Dia Internacional de la Treballadora de la Llar. UGT recorda que el camí cap a l’equiparació de drets es va iniciar amb un acord de Diàleg Social al voltant de la Seguretat Social i la relació laboral, que va donar lloc a la regulació vigent des 2012. Aquest havia de ser l’inici d’una sèrie de modificacions, però es va truncar amb el Govern del Partit Popular que no ha convocat el grup d’experts tripartit que havia d’abordar qüestions com la possibilitat d’establir un sistema de protecció per desocupació o acabar amb el desistiment sense causa com a forma de donar per acabada la relació laboral i va revertir part de la reforma de Seguretat Social, en permetre a partir d’abril de 2013, per acord de les parts, pogués ser, de nou, la treballadora la responsable de l’alta i l’ ingrés de la cotització en els supòsits de treball per a diversos ocupadors.

El sindicat recorda la desprotecció a què es veu sotmesa aquesta relació laboral, que inclou tasques domèstiques però també cures personals, i totes aquestes activitats es valoren i es retribueixen d’igual forma. És una activitat exclosa de la llei de prevenció de riscos laborals i que, pel fet que el treball es desenvolupa en una llar particular, l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es veu dificultada, quan no impossibilitada. Característica, aquesta última, que comparteixen totes les treballadores i treballadors que per compte d’empreses o administracions, es dediquen igualment a les cures personals o tasques domèstiques en condicions igualment precàries.

En aquest context, la Unió General de Treballadors reivindica:

  • La ratificació per part d’Espanya del Conveni 189 de l’ OIT sobre treball decent per a les treballadores i treballadors domèstics.
  • El compliment de l’obligació establerta en el Reial Decret 1620/2011 que regula la relació laboral especial de constituir un grup tripartit per abordar la prestació per desocupació, la desaparició del desistiment i qüestions com la prevenció de riscos laborals i mesures alternatives per facilitar l’actuació de la Inspecció de treball.
  • La necessària professionalització del sector, separant tasques i establint salaris adequats per a cadascuna d’elles.
  • Que sigui sempre obligació de la part ocupadora l’alta i ingrés de la cotització, adoptant l’Administració les mesures necessàries per a facilitar el compliment d’aquestes obligacions.

Algunes dades rellevants

Segons dades de 2016, hi ha prop de 624.000 persones assalariades en llars que utilitzen personal domèstic, de les que un 88% eren dones.

Del total de persones assalariades, 330.300 (52’9%) treballen a temps parcial, percentatge que puja al 56’9% en el cas de les dones assalariades en aquesta activitat.

Al desembre de 2016, el 44’2% de les persones afiliades al sistema especial d’empleats de la llar, tenien nacionalitat estrangera. El 95% de les 427.845 persones afiliades al sistema especial eren dones i d’elles el 43’3% de les tenien nacionalitat estrangera.

A més, la pensió de jubilació en el sistema especial d’empleats de la llar és la més baixa de tot el sistema de la Seguretat Social, amb l’excepció del règim residual del S.O.V.I. El 64’3% de les pensions de jubilació del sistema especial d’empleats de la llar, necessiten complements a mínims. Per conceptes, és també el sistema on la pensió de jubilació inicial representa el menor percentatge: només el 45’2% de l’import total, correspon a la pensió inicial, el 23’4% correspon a revaloracions i millores i el 31’3% de l’import total de la pensió són complements a mínims.

ANY 2015

Import mitjà pensió de jubilació

TOTAL

1.021´19

Règim General Total

1.165´50

S. E. Agrari

606´26

S. E. Empleats de la llar

520´01

R. General

1.249´56

R. E. Treballadors Autònoms total

689´12

S. E. Agrari

585´07

Treballadors Autònoms

735´74

R. E. Treballadors del Mar

1.176´56

R. E. Mineria del Carbó

2.039´81

Accidents de Treball i Malalties Professionals

1.163´90

S.O.V.I

382´84

 També en la precarietat de la protecció social hi ha diferències per sexe. Mentre la pensió mitjana de jubilació a 2015 d’una dona en el sistema especial d’empleats de la llar va ser de 519’54 euros, en el cas dels homes l’import era de 544’39 euros. Tots dos sexes comparteixen que la seva pensió de jubilació és la més baixa en dones i homes, de tot el sistema de la Seguretat Social.

La precarietat en la protecció social, en aquest cas de la pensió de jubilació, està directament relacionada amb les condicions d’ocupació, i amb els drets d’aquesta activitat laboral. L’absència de protecció per desocupació que duen a retardar la jubilació, la crisi econòmica i social i el desmantellament del nostre, ja de per si precari sistema de benestar, donen dades com que l’any 2015, el 22% de les persones afiliades al sistema especial, tenien més de 55 anys, enfront del 13’3% que representava aquest interval d’edat en les persones afiliades al Règim General. Un percentatge que només és superat pel Règim Especial de Treballadors Autònoms amb un 23’5% d’afiliats majors de 55 anys.

En la comparativa amb altres estats membres, l’any 2015 Espanya se situa en el segon lloc, després d’Itàlia, en nombre d’ ocupats en l’ocupació domèstica, majors de 50 anys. Segons dades d’ Eurostat, de les 618.600 persones ocupades en el treball domèstic a Espanya el 2015, 213.800 (el 34’5%) tenien més de 50 anys.

El nivell de la protecció social està directament relacionat, no només amb les cotitzacions en aquest sistema sinó amb els salaris percebuts. Mentre que el salari mitjà brut mensual total del conjunt de branques d’activitat ha crescut des de l’any 2008 a 119 euros (de 1.774 euros a 1.893 el 2015), en la branca de les llars que donen ocupació a personal domèstic, ha baixat en 111 euros (un 12% menys), de 857 euros el 2008 a 746 euros el 2015, una pèrdua que afecta especialment el treball domèstic a temps parcial, el salari mitjà ha passat de 523 euros el 2008 a 346 en 2015, un 33% menys.

 Díptic informació cotització

 

Comments are closed.