VALORACIÓ ATUR AGOST 2021: L’atur baixa, però encara hi ha 4.086 persones més en situació d’atur que abans de l’inici de la pandèmia

Continuen sense recuperar-se els llocs de treball destruïts: tot i que la demarcació de Barcelona lideri la caiguda de l’atur a l’Estat, encara hi ha gairebé 72.000 cotitzants a la seguretat social menys que al febrer de 2020.

Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes d’agost a Catalunya:

 

  Agost’21 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 391.128 -17.186 -4,21 -89.514 -18,62
Dones 225.777 -7.400 -3,17 -43.495 -16,15
Homes 165.351 -9.786 -5,59 -46.019 -21,77
Joves 20.039 -3.284 -14,08 -16.955 -45,83
Atur registrat Estat espanyol 3.333.915 -82.583 -2,42 -468.899 -12,33
Atur registrat per províncies  
Barcelona 288.808 -13.570 -4,49 -68.232 -19,11
Girona 35.676 -1.276 -3,45 -8.023 -18,36
Lleida 19.993 -721 -3,48 -3.055 -13,25
Tarragona 46.651 -1.619 -3,35 -10.204 -17,95
Atur registrat per sectors  
Agricultura 7.626 -813 -9,63 -1.542 -16,82
Indústria 42.087 -939 -2,18 -8.002 -15,98
Construcció 31.372 -836 -2,60 -5.563 -15,06
Serveis 287.052 -10.892 -3,66 -67.600 -19,06
Sense ocupació anterior 22.991 -3.706 -13,88 -6.807 -22,84
Contractació registrada 201.580 -87.718 -30,32 52.310 35,04
Indefinida 23.882 -13.042 -35,32 6.312 35,92
Temporal 177.698 -74.676 -29,59 45.998 34,93
Contractació per províncies
Barcelona 136.098 -64.602 -32,19 39.682 41,16
Girona 23.358 -10.936 -31,89 5.004 27,26
Lleida 17.760 -2.911 -14,08 2.286 14,77
Tarragona 24.364 -9.269 -27,56 5.338 28,06
Contractació per sectors
Agricultura 10.761 2.541 30,91 433 4,19
Indústria 33.713 -8.482 -20,10 9.861 41,34
Construcció 7.520 -4.132 -35,46 352 4,91
Serveis 149.586 -77.645 -34,17 41.664 38,61
Afiliació a la seguretat social 3.465.918 -50.027 -1,42 124.292 3,72
Règim general 2.901.809 -48.043 -1,63 113.693 4,08

 

Persones en situació d’ERTO 52.926 -9.329
Barcelona 44.818 -7.536
Girona 3.951 -982
Lleida 1.269 -200
Tarragona 2.888 -611

 

Persones en situació d’ERTO segons gènere %
Dones 27.400 51,77%
Homes 25.526 48,23%

 Dades destacades:

 Atur

 • 128 persones en situació d’atur a Catalunya. Es redueix en 17.186 persones en relació al mes anterior (-4,21%), i en 89.514 persones respecte a l’any passat (-18,62%).
 • També cau l’atur a l’Estat espanyol l’atur, situant-se en 333.915 persones, amb un decrement intermensual de 82.583 persones (-2,42%), i una reducció interanual de 468.899 persones (-12,33%).
 • L’atur es redueix a totes les províncies, destacant Barcelona amb 13.570 persones desocupades menys (-4,49%). Baixa també a Tarragona en 1.619 persones (-3,35%), a Girona en 1.276 persones (-3,45%) i  a Lleida en 721 (-3,48%). Interanualment l’atur decreix a totes les províncies, fonamentalment a Barcelona, amb 68.232 persones menys en situació de desocupació. 
 • Intermensualment la reducció de l’atur masculí (-9.786 homes, -5,59%) és superior al de les dones (-7.400 dones, -3,17%). Interanualment, la reducció de l’atur masculí (-46.019 homes, -21,77%) també és superior a la reducció de l’atur femení (-43.495 dones, -16,15%). Les dones representen el 57,72% del total de l’atur.
 • També baixa l’atur juvenil i se situa en 20.039 joves: 284 joves menys que el mes anterior (-14,08%), i 16.955 joves menys que ara fa un any (-45,83%).
 • 845 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 6.047 menys que al juliol (-2,64%), i 17.547 persones menys que ara fa un any (-7,30%). Representen el 56,97% del total de l’atur a Catalunya.
 • També decreix l’atur entre les persones estrangeres, que se situa en 400 persones, amb 9.389 persones menys intermensualment i 27.554 persones menys interanualment. Representen el 18,77% del total de l’atur.
 • L’atur es redueix a tots els sectors, però el 63,37% de la reducció correspon als serveis, amb 10.892 persones menys en situació d’atur (-3,66%). Entre les persones sense ocupació anterior l’atur decreix en 3.706 persones (-13,88%), a la indústria en 939 persones (-2,18%), a la construcció en 836 persones (-2,60%) i a l’agricultura en 813 persones (-9,63%). Interanualment l’atur també es redueix a tots els sectors, destacant els serveis amb 67.600 persones menys en situació d’atur (-19,06%).

Afiliació a la seguretat social

 Aquest mes cau l’afiliació a la seguretat social, amb 50.027 persones cotitzants menys que al juliol (-1,42%), però 292 persones cotitzants més que ara fa un any (+3,72%). En total 3.465.918 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

 • Si observem la dada d’afiliació a la seguretat social del darrer dia del mes s’han perdut 70.759 llocs de treball respecte al mes de juliol.

Contractació

 • També cau la contractació. S’han signat un total de 201.580 contractes, 87.718 menys que al juliol (-30,32%), però 52.310 més que ara fa un any (+35,04%). La contractació intermensual es redueix a totes les províncies.
 • Baixa la contractació indefinida: 23.882 contractes indefinits signats, 042 contractes menys que al juliol (-35,32%), tot i que interanualment s’han signat 6.312 contractes indefinits més (+35,92%).
 • I cau també la contractació temporal: 177.698 contractes temporals signats, 74.676 contractes menys intermensualment (-29,59%), però 45.998 contractes temporals més que l’any passat (+34,93%). La contractació temporal representa el 88,15% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 74,21% ha estat del sector serveis (149.586 contractes). El 64,49% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis 129.989 contractes).
 • El 54,59% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (110.046 contractes) i el 45,41% dones (91.534 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-19, 851 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (3.041 menys que el mes anterior). D’elles, 10.946 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 075 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (6.288 menys que el mes anterior). D’aquestes, 1.832 persones estan en ERTO per impediment, 14.206 persones per limitació, 15.929 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 3.108 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest agost, 52.926 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 9.329 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 888 persones tenen el contracte suspès i 18.038 estan en un ERTO parcial.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 27.400 són dones (51,77%) i 25.526 homes (48,32%).

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 232.508 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 56,94%.
  • 042 persones cobren una prestació contributiva
  • 466 persones cobren una prestació no contributiva.
 • 806 persones no cobren prestacions per desocupació (el 43,06% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 534 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
 • Des de l’abril de 2020, 1.350.970 persones han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid-19 (1.171.943 per suspensió del contracte i 179.027 per ERTO parcial).

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La finalització de l’estat d’alarma, la recuperació progressiva del turisme, la reactivació del  sector turístic, l’hostaleria, la restauració i el comerç han facilitat la reducció de l’atur d’aquest mes, però les dades que coneixem avui també reflecteixen una gran destrucció d’ocupació aquest agost, amb 70.759 persones cotitzants menys a la seguretat social en l’últim dia del mes respecte al 31 de juliol, i preveiem que suposarà un fort increment de l’atur del mes de setembre.

La reducció de la contractació i de l’afiliació a la seguretat social s’explica, entre altres factors, perquè moltes empreses s’estalvien els salaris d’aquest mes acomiadant els seus treballadors i treballadores temporals per tornar-los a contractar al setembre. Aquesta situació afecta fonamentalment a sectors com l’educació i l’administració pública, però també empreses del sector industrial i la construcció que tanquen per vacances aquest mes, paralitzant la seva activitat durant l’agost.

Tot i la reducció de l’atur d’aquest mes, encara tenim 4.086 persones més en situació d’atur que abans de l’inici de la pandèmia. Tot i que la demarcació de Barcelona lidera la caiguda de l’atur a l’Estat, encara continuen sense recuperar-se tots els llocs de treball destruïts (71.982 persones cotitzants a la seguretat social menys que al febrer de 2020). Tampoc es recuperen a Catalunya (15.542 persones cotitzants menys). I 52.926 persones continuen en ERTO, de les quals, 17.851 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.

Des de la UGT de Catalunya insistim novament sobre la necessitat d’un canvi de rumb en el nostre model productiu i de mercat de treball. És fonamental superar el model de les darreres dècades basat en la precarietat, la temporalitat i la parcialitat, que fomenta la pobresa laboral, la subocupació i economia submergida i perpetuen la latent desigualtat de gènere en l’actual sistema.

La reactivació econòmica ha d’anar acompanyada de treball digne per a les persones treballadores, amb un salari digne i amb condicions laborals de qualitat, fonamentada en la innovació, el coneixement i la qualificació, sense deixar de banda la lluita contra la pandèmia i completar el procés de vacunació.

Per una altra banda, davant la seva finalització aquest mes, instem també al govern de l’estat a prorrogar la vigència de la prestació contributiva vinculada als ERTO mentre sigui necessària, en tant que instrument de vital importància per assegurar la protecció social i l’ocupació de les persones que continuen en situació d’ERTO com a conseqüència de la pandèmia de la covid-19.

Amb tot això, la UGT de Catalunya continuem reclamant:

 • Un nous pressupostos de la Generalitatque contemplin un increment de les partides socials, amb perspectiva de gènere i capaços de donar resposta a les necessitats de la ciutadania en situació de més vulnerabilitat, persones en situació d’atur de llarga durada, llars sense ingressos i més pressupost per la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional per incrementar els salaris més baixos, que afecten majoritàriament les dones. És urgent alleujar la pressió de la pujada dels preus sobre les persones treballadores amb menys ingressos, perquè puguin afrontar les despeses bàsiques, reduir les desigualtats existents a Catalunya i el volum de persones treballadores pobres.
 • La derogació immediata de les reformes laboralsdels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per construir un model de relacions laborals més eficient i amb més drets per totes les persones treballadores.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Una reforma fiscal integral que garanteixi la progressivitat, equitat i suficiència del sistema, amb la finalitat que la recuperació arribi a totes les persones.
 • L’impuls d’un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme, que fomenti la creació d’ocupació de qualitat.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • Utilitzar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, adreçades a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i amb impacte de gènere per generar ocupació de qualitat.
 • La planificació de noves ajudes, per compensar la pèrdua salarial de les persones que no poden recuperar la seva activitat i continuen en situació d’ERTO, i fer front a la creixent pobresa laboral provocada per la pandèmia de la covid-19.
 • Agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació que ha exhaurit totes les prestacions, per gestionar l’Ingrés Mínim vital i la RGC, de manera que es garanteixi la seva percepció a les persones beneficiàries el més aviat possible.
 • Dotar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dels recursos humans i econòmics necessaris per disposard’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població amb impacte directe sobre les persones treballadores, amb itineraris personalitzats i incrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.

Comments are closed.