VALORACIÓ ATUR AGOST: El mercat laboral català viu el seu pitjor agost des de 2011

Catalunya és la segona comunitat autònoma on més ha pujat l’atur: un 3,51% més que al juliol. S’han signat 135.333 contractes menys que al mes anterior i també ha caigut l’afiliació a la seguretat social en 65.190 persones.

Principals dades d’atur i contractació del mes d’agost a Catalunya: 

Agost’19 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 371.418 12.588 3,51 -9.300 -2,44
Dones 214.832 6.620 3,18 -4.848 -2,21
Homes 156.586 5.968 3,96 -4.452 -2,76
Joves 23.922 604 2,59 367 1,56
Atur registrat Estat espanyol 3.065.804 54.371 1,81 -116.264 -3,65
Atur registrat per províncies          
Barcelona 279.507 9.415 3,49 -6.446 -2,25
Girona 32.106 1.403 4,57 -917 -2,78
Lleida 17.765 505 2,93 -702 -3,80
Tarragona 42.040 1.265 3,10 -1.235 -2,85
Atur registrat per sectors          
Agricultura 6.859 -289 -4,04 -826 -10,75
Construcció 42.196 1.459 3,58 -1.786 -4,06
Indústria 31.382 1.520 5,09 -2.402 -7,11
Serveis 266.530 11.302 4,43 -4.065 -1,50
Sense ocupació anterior 24.451 -1.404 -5,43 -221 -0,90
Contractació registrada 217.793 -135.333 -38,32 -15.034 -6,46
Indefinida 24.205 -15.134 -38,47 -2.998 -11,02
Temporal 193.588 -120.199 -38,31 -12.036 -5,85
Contractació per províncies          
Barcelona 154.894 -98.426 -38,85 -11.493 -6,91
Girona 22.310 -15.289 -40,66 -18 -0,08
Lleida 17.880 -8.156 -31,33 -1.408 -7,30
Tarragona 22.709 -13.462 -37,22 -2.115 -8,52
Contractació per sectors          
Agricultura 9.934 -183 -1,81 -1.028 -9,38
Construcció 32.014 -11.711 -26,78 -314 -0,97
Indústria 7.956 -4.964 -38,42 -437 -5,21
Serveis 167.889 -118.475 -41,37 -13.255 -7,32
Afiliació a la seguretat social 3.455.446 -65.190 -1,85 80.045 2,37
Règim general 2.899.419 -60.617 -2,05 82.510 2,93
Autònoms 548.568 -4.515 -0,82 -2.424 -0,44

 

Dades destacades:

 • Aquest mes creix l’atur a Catalunya en 12.588 persones i situa l’atur registrat a les oficines del SOC en 371.418 persones. Aquesta dada representa un increment intermensual d’un 3,51%, el major ascens des del 2011, però una reducció anual d’un 2,44%, amb 9.300 persones menys en situació d’atur.
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.065.804 persones, amb un increment intermensual de 54.371 persones (+1,81%), el pitjor agost des de l’any 2010, però una reducció interanual de 116.264 persones (-3,65%).
 • L’atur creix a totes les províncies: a Barcelona, amb 9.415 persones més desocupades (+3,49%), a Girona, +1.403 persones (+4,57%), a Tarragona, +1.265 persones (+3,10%), i a Lleida, +505 persones (+2,93%). Interanualment l’atur ha disminuït a totes les demarcacions.
 • En termes absoluts, l’atur ha pujat més entre les dones (+6.620 homes, +3,18%) que entre els homes (+5.968 homes, +3,96%). Interanualment la reducció absoluta de l’atur femení ha estat lleugerament superior a la masculina: -4.848 dones (-2,21%) davant 4.452 homes menys en situació d’atur (-2,76%). Tot i això, les dones representen el 57,84% del total de l’atur d’aquest mes.
 • També creix l’atur juvenil, tant intermensualment (+604 joves, +2,69%), com interanualment (+367 joves, +1,56%).
 • I també s’incrementa l’atur entre les persones majors de 45 anys: +3.662 persones, +1,85% respecte al mes anterior, tot i que interanualment es redueix en 3.661 persones  (-1,79%). Aquest mes 201.371 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 54,22% del total de l’atur a Catalunya.
 • Entre les persones immigrants l’atur es redueix lleugerament en relació amb el mes anterior (-529 persones, -0,8%), i també interanualment (-1.642 persones, -2,3%). Aquest col·lectiu representa el 18,42% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur creix fonamentalment als serveis, amb 11.302 persones més en situació d’atur (+4,43), però també a la construcció, +1.520 persones (+5,09%) i a  la indústria, +1.459 persones (+3,58%). Per contra, es redueix entre les persones sense ocupació anterior, -1.404 persones (-5,43%) i a l’agricultura, -289 persones (-4,04%). Interanualment l’atur decreix a tots els sectors.
 • Cau també l’afiliació a la Seguretat Social en 65.190 persones respecte el mes anterior (-1.85%), tot i que interanualment creix en 80.045 persones (+2,37%).
 • Es desploma la contractació: intermensualment amb 135.333 contractes menys signats (-38,32%) i interanualment amb 15.034 contractes menys (-6,46%).
 • Cau la contractació indefinida respecte al mes anterior (-15.134 contractes, -38,47%), i també interanualment (-2.998 contractes, -11,02%). La contractació temporal també decreix intermensualment (-120.199 contractes, -38,31%) i interanualment (-12.036 contractes, -5,85%).
 • Novament, la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 88,89% del total. El 77,09% de la contractació ha estat del sector serveis (167.889 contractes) i el 67,90% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (147.885 contractes). El 14,70% de la contractació ha estat al sector de la construcció.
 •  El 53,31% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (116.106 contractes). Les dones han signat el 46,69% del total de la contractació (101.687 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 65,82%. Així, 122.638 de les persones registrades a les oficines de treball, el 34,18%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 41,85% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (98.843 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 61,72% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (221.481 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Com és habitual, al mes d’agost puja l’atur, cau la contractació i l’afiliació a la seguretat social, però les dades que coneixem avui ens preocupen de manera especial, donat que aquest ha estat el pitjor agost a Catalunya des de l’any 2011.

Alertem de que l’atur s’ha incrementat en 12.588 persones, i Catalunya ha estat la segona comunitat autònoma, per darrera de la Valenciana, on més ha pujat l’atur. L’atur ha crescut més entre les dones que entre els homes, però també entre els joves, entre les persones majors de 45 anys i a tots els sectors, a excepció de l’agricultura i les persones sense ocupació anterior.

Però també s’han signat 135.333 contractes menys que el mes anterior i 15.034 contractes menys que ara fa un any. Cau la contractació indefinida: només 1 de cada 10 contractes signats aquest mes ha estat indefinit, però també la contractació temporal. I també ha caigut l’afiliació a la seguretat social en 65.190 persones respecte al mes anterior.

Aquest fet està provocat perquè a l’agost les empreses acomiaden els treballadors i treballadores per estalviar-se els salaris d’aquest mes, i els tornen a contractar al setembre. En concret, gairebé la meitat de l’increment de l’atur d’aquest mes d’agost prové dels col·lectius d’educació, activitats relacionades amb l’ocupació (activitats de recerca i col·locació de personal, etc) i administració pública. Estem davant d’un altre element que caracteritza clarament la precarietat del nostre mercat de treball, assistint a l’abús i la utilització fraudulenta dels contractes temporals. I la conseqüència directa d’això és la destrucció d’ocupació: la finalització de molts contractes, la pèrdua de persones cotitzants a la Seguretat Social i l’increment del nombre de persones en situació d’atur.

Tampoc hem d’oblidar, que continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. Si comparem amb l’agost de 2007:

 • Tenim encara 103.945 persones més en situació d’atur. 
 • Tenim més joves en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • El percentatge de contractes temporals signats és 2,37 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions és 11,6 punts percentuals inferior.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant:

 • La reposició dels drets de les persones treballadores i la derogació de les reformes laborals que continuen precaritzant el nostre mercat de treball.
 • Obrir el debat, mitjançant el diàleg social i la negociació col·lectiva, al voltant del necessari canvi de model productiu. Necessitem un nou model basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball estable i de qualitat.
 • Fixar com a objectiu de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la coresponsabilitat.
 • Fer de la contractació indefinida i la jornada completa el model general de la contractació laboral, i estendre la implementació del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses.
 • Establir uns salaris dignes per tal de millorar la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, augmentant el salari mínim interprofessional per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà, que en el cas de Catalunya està al voltant dels 1.100 euros. I traslladar a la negociació col·lectiva els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Dotar la Inspecció de Treball de més recursos i més personal per tal de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • Incrementar el pressupost destinat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per tal de reforçar-lo amb més recursos humans i tècnics, i disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.
 • Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb més capacitat protectora i amb més intensitat, i agilitar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Comments are closed.