VALORACIÓ ATUR JULIOL: Per primera vegada des del 2009, augmenta l’atur el mes de juliol a Catalunya

Es trenca la tendència positiva de reducció de l’atur el mes de juliol dels darrers anys i ens trobem davant del primer juliol que s’incrementa l’atur a Catalunya, des de l’any 2009, en plena crisi, quan va pujar en 7.664 persones. 

L’atur s’ha incrementat a Catalunya a la demarcació de Barcelona, entre les dones i al sector serveis; continua creixent el nombre de contractes temporals i baixen els indefinits.

Principals dades d’atur i contractació del mes de juliol a Catalunya:

Dades destacades: 

 • Aquest mes puja l’atur a Catalunya en 1.558 persones i situa l’atur registrat a les oficines del SOC en 358.830 persones. Aquesta dada representa un increment intermensual d’un 0,44%, però una reducció anual d’un 2,79%, amb 10.294 persones menys en situació d’atur.
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.011.433 persones, amb una reducció intermensual de 4.253 persones (-0,14%), i una reducció interanual de 123.588 persones (-3,94%).
 • L’atur creix a Catalunya perquè s’ha incrementat a la província de Barcelona, amb 2.328 persones més desocupades (+0,87%). Pel contrari, l’atur es redueix a la resta de províncies: a Girona, en 328 persones (-1,06%), a Tarragona, en 248 persones (-0,60%) i a Lleida, en 194 persones (-1,11%). Interanualment l’atur ha disminuït a totes les demarcacions.
 • L’atur ha pujat entre les dones, mentre que entre els homes ha baixat: +1.938 dones (+0,94%) i -380 homes (-0,25%). Interanualment la reducció absoluta de l’atur femení ha estat superior a la masculina: -5.882 dones (-2,75%) davant 4.412 homes menys en situació d’atur (-2,85%). Tot i això, les dones representen el 58,03% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil continua incrementant-se interanualment (+224 joves, +0,97%), tot i que es redueix respecte al mes anterior (-566 joves, -2,37%).
 • Entre les persones majors de 45 anys l’atur es redueix respecte al mes anterior (-4.301 persones, -2,13%), i també interanualment (-4.301 persones, -1,97%). Tot i això, 709 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 55,10% del total de l’atur a Catalunya.
 • Aquest mes l’atur es redueix entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (-1.596 persones, -2,3%), i interanualment (-2.046 persones, -2,9%). Aquest col·lectiu representa el 19,21% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur creix fonamentalment als serveis, amb 2.193 persones més en situació d’atur (+0,87). També creix a la construcció en 318 persones (+1,08%) i a l’agricultura en 102 persones (+1,45%). Per contra, es redueix entre les persones sense ocupació anterior en 880 persones (-3,29%) i a la indústria en 175 persones (-0,43%). Interanualment l’atur decreix a tots els sectors.
 • Creix l’afiliació a la Seguretat Social: intermensualment en 12.193 persones i interanualment en 79.344 persones.
 • Augmenta també la contractació: intermensualment amb 47.794 contractes més signats (+15,65%) i interanualment amb 253.159 contractes més (+7,67%).
 • S’incrementa la contractació indefinida respecte al mes anterior (+4.493 contractes, +12,89%), però es redueix interanualment (-218 contractes, -0,55%). La contractació temporal creix intermensualment (+43.301 contractes, +16,01%) i interanualment (+25.377 contractes, +8,80%).
 • Novament, la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 88,86% del total. El 81,09% de la contractació ha estat del sector serveis (286.364 contractes) i el 72,04% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (254.383 contractes). El 12,38% de la contractació ha estat al sector de la construcció.
 • El 52,81% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (186.469 contractes). Les dones han signat el 47,19% del total de la contractació (166.657 contractes).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 60,77%. Així, 170 de les persones registrades a les oficines de treball, el 39,23%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, 5.085 persones més que el més anterior.
 • El 45,72% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (90.260 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 67,02% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (239.430 persones).

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya 

Catalunya ha estat la tercera comunitat autònoma on més ha augmentat l’atur aquest mes (+1.558 persones), per darrera de Canàries (+1.979 persones) i el País Basc (+1.741 persones).

Estàvem acostumats a les dades positives en quant a l’evolució de l’atur als mesos de juliol dels darrers anys, però aquesta tendència s’ha trencat aquest mes i ens trobem davant del primer juliol que s’incrementa l’atur a Catalunya, des de l’any 2009, en plena crisi, quan va pujar en 7.664 persones.

L’atur s’ha incrementat a Catalunya perquè ha augmentat a la província de Barcelona (+2.328 persones), perquè ha crescut entre les dones (+1.938 dones en situació d’atur) i al sector serveis (+2.193 persones sense feina).

Tot i això s’ha incrementat la contractació, fonamentalment la temporal, i l’afiliació a la seguretat social.

Recordem que ens trobem en plena època estival, en el punt àlgid de la demanda del sector turístic i de les rebaixes en els comerços, i s’incrementa la demanda de personal temporal, com reflecteixen les dades publicades avui.

No hem d’oblidar, però, que continuem molt lluny de les dades d’abans de l’inici de la crisi. Si comparem amb el juliol de 2007: 

 • Tenim encara 103.255 persones més en situació d’atur. 
 • Tenim 1.668 joves més en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, creixen els temporals i baixen els indefinits.
 • El percentatge de contractes temporals signats és 2,88 punts percentuals més alta.
 • La cobertura de prestacions s’ha reduït gairebé 14,63 punts percentuals.

Davant tot això la UGT de Catalunya continua reclamant: 

 • La derogació de les reformes laborals i la reposició dels drets de les persones treballadores.
 • Impulsar un canvi de model productiu basat en una política industrial que inverteixi en innovació, formació i coneixement, i que generi treball estable i de qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat.
 • Fixar com a objectiu de la reducció de la jornada laboral fins a les 32 hores, com a eina de crear més ocupació i facilitar la conciliació de la vida laboral, personal, familiar i fomentar la coresponsabilitat.
 • Impulsar l’ús de la contractació indefinida i la jornada completa, com a model general de la contractació laboral i fer efectiva la implementació del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses.
 • Dotar la Inspecció de Treball de més recursos i més personal per tal de perseguir amb més intensitat el frau en la contractació temporal, les falses cooperatives, la utilització de falsos autònoms, la falsa parcialitat, les hores extraordinàries realitzades fora del previst per la llei, els incompliments dels convenis col·lectius i la discriminació en la contractació.
 • Garantir uns salaris dignes i la capacitat adquisitiva de les persones treballadores, amb un salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros, traslladant a la negociació col·lectiva, els acords assolits al AENC i l’ AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb més recursos humans i econòmics que permeti disposar d’unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat i accessibles a tota la població.

Garantir la protecció social de les persones que perden la seva feina i que tenen més dificultats per retornar al mercat de treball, amb més capacitat protectora i amb més intensitat, i agilitar la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania.

Comments are closed.