VALORACIÓ ATUR MAIG: 7 de cada 10 persones a l’atur cobra la prestació màxima de 430 euros o res

És el menor descens de l’atur d’un mes de maig des de l’any 2012. L’atur baixa, però la precarietat s’instal·la al mercat laboral.

Principals dades d’atur i contractació del mes de maig a Catalunya: 

Maig’19 Variació mensual absoluta Variació mensual relativa Variació anual absoluta Variació anual relativa
Atur registrat 371.091 -10.507 -2,75 -14.477 -3,75
Dones 212.882 -4.525 -2,08 -6.818 -3,10
Homes 158.209 -5.982 -3,64 -7.659 -4,62
Joves 26.844 -1.707 -5,98 994 3,85
Atur registrat Estat espanyol 3.079.491 -84.075 -2,66 -172.639 -5,31
Atur registrat per províncies  
Barcelona 275.670 -5.647 -2,01 -9.599 -3,36
Girona 33.411 -1.700 -4,84 -1.285 -3,70
Lleida 18.760 -1.730 -8,44 -1.361 -6,76
Tarragona 43.250 -1.430 -3,20 -2.232 -4,91
Atur registrat per sectors  
Agricultura 7.344 -1.055 -12,56 -1.189 -13,93
Construcció 41.899 -987 -2,30 -2.656 -5,96
Indústria 30.347 -377 -1,23 -3.228 -9,61
Serveis 264.164 -7.707 -2,83 -7.274 -2,68
Sense ocupació anterior 27.337 -381 -1,37 -130 -0,47
Contractació registrada 304.711 35.844 13,33 906 0,30
Indefinida 39.433 1.819 4,84 -750 -1,87
Temporal 265.278 34.025 14,71 1.656 0,63
Contractació per províncies
Barcelona 223.469 25.130 12,67 -2.033 -0,90
Girona 27.712 462 1,70 730 2,71
Lleida 21.919 9.503 76,54 1.869 9,32
Tarragona 31.611 749 2,43 340 1,09
Contractació per sectors
Agricultura 13.033 8.018 159,88 485 3,87
Construcció 38.339 1.962 5,39 -581 -1,49
Indústria 12.530 1.737 16,09 -508 -3,90
Serveis 240.809 24.127 11,13 1.510 0,63
Afiliació a la seguretat social 3.479.847 35.933 1,04 85.939 2,53
Règim general 2.919.556 33.885 1,17 86.679 3,06
Autònoms 553.512 1.853 0,34 -694 -0,13

 Dades destacades:

 • L’atur a Catalunya se situa aquest maig en 371.091 persones, amb una reducció intermensual de 10.507 persones (-2,75%) i una reducció interanual de 14.477 persones (-3,75%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.079.491 persones, amb una reducció intermensual de 84.075 persones (-2,66%), i una reducció interanual de 172.639 persones (-5,31%).
 • L’atur s’ha reduït a totes les províncies. En termes absoluts, intermensualment l’atur ha baixat fonamentalment a Barcelona, amb 5.647 persones menys en situació d’atur (-2,01%), a Lleida (-1.730 persones, -8,44%), a Girona (-1.700 persones, -4,84%) i a Tarragona (-1.430 persones, -3,20%). Interanualment també ha disminuït a totes les demarcacions.
 • Aquest mes l’atur ha baixat més entre els homes que entre les dones: -5.982 homes (-3,64%) i -4.525 dones (-2,08%). Interanualment la reducció de l’atur masculí continua sent superior a la del femení: -4,62% entre els homes (-7.659 homes) i -3,10% entre les dones (-6.818 dones). Les dones representen el 57,37% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur juvenil continua incrementant-se interanualment (+994 joves, +3,85%), tot i que es redueix respecte al mes anterior (-1.707 joves, -5,98%).Entre les persones majors de 45 anys l’atur es redueix respecte al mes anterior (-3.617 persones, -1,76%), i també interanualment (-6.717 persones, -3,22%). Tot i això, 010 persones majors de 45 anys estan en situació d’atur, i representen el 54,44% del total de l’atur a Catalunya.
 • Aquest mes també es redueix l’atur entre persones immigrants en relació amb el mes anterior (-3.883 persones, -5%), i interanualment (-3.126 persones, -4%). Aquest col·lectiu representa el 20,05% del total de l’atur.
 • Per sectors, l’atur cau fonamentalment als serveis (-7.707 persones) i representa el 73,35% de la reducció de l’atur, i a l’agricultura (-1.055 persones), que absorbeix el 10% d’aquesta disminució. També baixa a la indústria (-987 persones), entre les persones sense ocupació anterior (-381 persones) i a  la construcció (-377 persones). Interanualment l’atur decreix també a tots els sectors.
 • Creix l’afiliació a la Seguretat Social: intermensualment en 35.933 persones i interanualment en 85.939 persones.
 • Pel que fa a la contractació, aquesta s’incrementa intermensualment (+35.844 contractes signats, +13,33%), i també interanualment (+906 contractes, +0,30%). Però la contractació d’aquest mes és imminentment temporal: el 87,06% del total.
 • Tot i que se signen més contractes indefinits que el mes passat (+1.819 contractes, +4,84%), es redueix la contractació indefinida respecte a l’any anterior (-750 contractes, -1,87%). Pel contrari, la contractació temporal creix un 14,71% intermensualment (+34.025 contractes) i un 0,63% interanualment (+1.656 contractes).
 • El 79,03% de la contractació ha estat del sector serveis (24.809 contractes) i el 68,45% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (208.579 contractes).
 • La contractació a l’agricultura s’ha incrementat intermensualment en un 159,88%, arribant aquest mes als 13.033 contractes signats, superant als registrats a la construcció, degut a les campanyes agràries. Interanualment també ha crescut la contractació en l’agricultura (+3,87%, +485 contractes) i als serveis (+0,63%, +1.510 contractes), mentre que a la indústria i a la construcció s’ha reduït.

Comments are closed.