VALORACIÓ ATUR OCTUBRE 2015: 3 DE CADA 4 ATURATS REGISTRATS A LES OFICINES DEL SOC COBREN UNA PRESTACIÓ MÀXIMA DE 426 EUROS O NO COBREN RES

El 70,30% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis.

L’atur torna a pujar Catalunya per tercer mes consecutiu, situant-se aquest octubre en 523.528 persones, 10.341 més que el mes anterior. Aquesta xifra representa un increment d’un 2,02% respecte al setembre, i un descens d’un 10,83% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 63.605 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyol, l’atur també s’ha incrementat en 82.327 persones (+2,01%) respecte al mes anterior, i s’ha reduït en 350.435 persones (-7,74%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 4.176.369 persones.

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, en un 0,77% (386.649 persones en situació d’atur, 2.944 persones més); a Girona, en un 6,08% (48.668 persones en situació d’atur, 2.788 persones més); a Lleida, en un 8,73% (26.722 persones aturades, 2.145 persones més); i a Tarragona, en un 4,17% (61.489 persones en situació d’atur2.464 persones més). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil•la entre el 8,77% de Lleida i el 11,56% de Girona.

En relació als diferents grups de població, observem que aquest mes l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 6.291 homes més en situació d’atur (+2,62%), que entre les dones, amb 4.050 dones més aturades (+1,48%). Respecte a l’atur registrat del mes d’octubre de l’any anterior, observem que aquest s’ha reduït: un 14,62% en el cas dels homes (42.113 aturats menys) i un 7,19% en el de les dones (21.492 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de setembre en 35.391 joves. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior d’un 7,80%, amb 2.560 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’octubre de l’any passat d’un 12,49%, amb 5.053 joves menys aturats.

La població estrangera, aquest mes registra un total de 102.409 persones en situació de desocupació, el que representa un increment mensual d’un 6,0% (5.756 persones més en situació d’atur), i un descens d’un 9,3% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de setembre el 19,56% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha incrementat a tots els sectors a excepció de la construcció, on s’ha reduït en un 1,78% i 1.021 persones menys en situació d’atur. L’atur a l’agricultura s’incrementa en un 14,02% i 1.750 persones més en situació d’atur, als serveis, en un 2,58% i 8.891 persones més en atur, entre les persones sense ocupació anterior,en un 1,72% i 544 persones més aturades, i a la indústria, en un 0,26%i 177 persones més en situació d’atur. Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: en la construcció, en un 20,28% (14.315 persones menys), en la indústria, en un 15,96% (12.844 persones menys), en els serveis, en un 8,79%, (34.028 persones menys), en l’agricultura, en un 7,07% (1.083 persones menys) i entre les persones sens ocupació anterior, en un 3,98% (1.335 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest octubre s’han signat un total de 257.351 contractes, 10.193 contractes més que al mes anterior (+4,12%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, on s’han signat 12.739 contractes més que al mes anterior (+6,88%) i a Tarragona, amb 3.166 contractes més (+13,25%). Per contra, s’ha reduït a Lleida,en un 22,17%, i 3.291 contractes menys i a Girona, en un 10,45% i2.421 contractes menys. Si comparem aquestes dades amb el mes d’octubre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 2,27%, amb 5.713 contractes més, augmentant a totes les províncies, a excepció de Lleida, on també s’ha reduït la contractació interanual.

S’han signat 32.882 contractes indefinits, 157 contractes més que el mes anterior, amb un increment d’un0,48%. Respecte el mes d’octubre de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 6,77% (+2.084 contractes). La contractació indefinida representa el 125,78% del total de la contractació d’aquest mes.

Pel que fa a la contractació temporal, s’han signat 224.469 contractes, 10.036 més que el mes anterior, amb un increment d’un 4,68%, i d’un 1,64% respecte al mateix mes de l’any passat(+3.629 contractes). El 87,22% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 80,99% de la contractació ha estat del sector serveis (208.435 contractes) i el 70,30% del total de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal i del sector serveis (180.917 contractes).

En relació a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes d’octubre hi havia 3.059.301 persones afiliades, xifra que representa un increment de només 5 persones afiliades (-0,00%) respecte al mes de setembre, i 105.101 persones més (+3,56%)respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 54,22%. En aquest sentit, 234.958 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,78%,no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al54,64%del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 152.019 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 386.977 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 75,41% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades d’atur d’aquest mes d’octubre ja que per tercer mes consecutiu l’atur torna a pujar a Catalunya i l’afiliació a la seguretat social només s’ha incrementat en 5 persones.

Destaquem l’increment de l’atur entre les persones joves, les persones immigrants, que representa més del 50% dels nous aturats, i l’increment de l’atur a tots els sectors, a excepció de la construcció, i el fet que el 85% de les noves persones en situació de desocupació provenen del sector serveis.

Aquestes dades obeeixen a la finalització de la temporada estiuenca, però tot i això, l’increment de la contractació d’aquest mes d’octubre continua sent marcadament temporal i al sector serveis, i amb contractes temporals, de curta durada, parcials, rotatius i amb salaris baixos.

Ens preocupa l’increment de les desigualtats entre les persones treballadores i el fet que les persones en situació de desocupació cada vegada presenten més vulnerabilitat.

En aquest sentit, aquest mes:

• S’incrementa el número de persones que no reben prestació per desocupació ni subsidi.
• 3 de cada 4 persones registrades en les OTG tenen uns ingressos inferiors a 426€ o no tenen ingressos (386.977 persones).
• Es redueix el número de persones que cobren una prestació contributiva i s’incrementa el número de persones que cobren una prestació assistencial, amb la conseqüent pèrdua d’ingressos.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

• Derogar de manera immediata de les reformes laborals imposades pel govern i la recuperació de tots els drets perduts per part de les persones treballadores.

• Desenvolupar polítiques que fomentin la creació d’ocupació estable i de qualitat en la indústria del nostre país, incidint especialment en els sectors industrials emergents.

• Reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.

• Incrementar la inversió en les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la formació, la intermediació pública, així com reforçar i millorar els serveis públics d’ocupació amb més recursos econòmics, materials i humans, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat i eficàcia, per tal d’oferir ofertes de treball i formació adequades a cada persona en situació de desocupació.

• Garantir la cobertura social de les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació i adoptar mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat.

Comments are closed.