VALORACIÓ ATUR OCTUBRE 2022: Catalunya registra la dada d’atur més baixa en un octubre des del 2007

Durant els darrers anys, el mes d’octubre ha aportat xifres d’increment de persones en situació de desocupació. Aquest cop, els efectes de la Reforma Laboral mostren la caiguda de l’atur i l’increment d’afiliació a la seguretat social.
Dades destacades:
Atur
 • Aquest octubre baixa l’atur a Catalunya, situant-se en 347.996 persones, 322 persones menys respecte al mes anterior (-1,78%), i 29.964 persones menys interanualment (-7,93%).
 • A l’Estat espanyol, també es redueix l’atur i se situa en 914.892 persones, amb una reducció intermensual de 27.027 persones (-0,92%), i de 342.176 persones interanualment (-10,51%).
 • L’atur baixa a totes les províncies. En termes absoluts, Barcelona és la província on més decreix l’atur aquest mes (-2.259 persones, -0,87%), seguida de Girona (-1.655 persones, -4,96%), Tarragona (-1.389 persones, -3,26%) i, finalment, Lleida (-1.019 persones, -5,23%). Interanualment l’atur es redueix també a totes les demarcacions: a Barcelona en 17.295 persones, a Tarragona en 5.708 persones, a Girona en 489 persones i a Lleida en 2.472 persones.
 • Per sexes, l’atur decreix tant entre les dones (-3.359 dones, -1,65%), com entre els homes (-2.963 homes, -1,96%). Les dones representen aquest mes el 57,44% del total de l’atur, amb 750 dones més en aquesta situació (199.873 dones per 148.123 homes). Interanualment, en termes absoluts, la reducció de l’atur femení (-16.129 dones, -7,47%) ha estat superior al masculí (-13.835 homes, -8,54%).
 • Per edats, aquest mes torna a incrementar-se l’atur juvenil (+466 joves, +2,28%) i se situa en 20.899 joves. Interanualment, però, es redueix (-1.423 joves, -6,37%).
 • Decreix l’atur entre les persones majors de 45 anys, amb 1.886 persones menys en situació d’atur (-0,92%), situant-se en 203.426 persones. Interanualment baixa l’atur d’aquestes persones (-14.664 persones, -6,72%). Aquest mes representen el 58,46% del total de l’atur a Catalunya.
 • I entre les persones estrangeres baixa també l’atur, situant-se en 672 persones, 1.635 persones menys intermensualment, i 7.427 persones estrangeres menys en situació d’atur interanualment. Representen el 19,16% del total de l’atur.
 • L’atur decreix fonamentalment als serveis (-5.460 persones), seguit de l’agricultura
(-725 persones), de la construcció (-666 persones) i de la indústria (-250 persones). Per contra, s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+779 persones). Interanualment, l’atur es redueix a tots els sectors: -24.704 persones als serveis,
 -2.622 persones a la construcció, -2.321 persones a l’agricultura i -1.205 persones a la indústria. Entre les persones sense ocupació anterior l’atur creix en 779 persones.
 
Afiliació a la seguretat social
 • Es creen 4.031 llocs de treball en un mes (+0,11%) i el número de persones cotitzants a la seguretat a Catalunya se situa en 3.617.393 persones. Interanualment s’han creat 117.654 llocs de treball (+3,36%).
 • La creació d’ocupació d’aquest mes s´ha produït únicament a la província de Barcelona, amb 821 nous llocs de treball, mentre que a la resta de demarcacions s’ha destruït ocupació. Interanualment es creen llocs de treball a totes les províncies, destacant també Barcelona, amb 94.334 nous cotitzants.
Contractació
 • Es redueix la contractació. Aquest mes s’han signat un total de 523 contractes, 27.483 contractes menys que el mes passat (-10,37%), i 25.472 contractes menys que ara fa un any (-9,69%).
 • Intermensualment baixa la contractació indefinida. 787 contractes indefinits signats, 22.058 contractes menys respecte al setembre (-16,86%), però 68.010 contractes indefinits més interanualment (+166,79%). La contractació indefinida representa el 45,80% del total de la contractació mensual.
 • Els contractes fixos discontinus (27.859 contractes aquest mes), representen el 25,61% del total de la contractació indefinida (l’any 2021 representaven el 9,20%).
 • Es redueix també la contractació temporal d’aquest mes. 128.736 contractes temporals signats, 5.425 contractes menys intermensualment (-4,04%). Interanualment cau la contractació temporal, amb 93.482 contractes menys (-42,07%). La contractació temporal representa el 54,20% del total de la contractació mensual.
 • La contractació baixa a tots els sectors, liderat pels serveis, amb 947 contractes menys. Segueix la indústria (-5.562 contractes), l’agricultura (-2.839 contractes) i la construcció (-1.135 contractes). Interanualment baixa la contractació a tots els sectors: serveis (-17.113 contractes), indústria (-7.773 contractes) i agricultura (-655 contractes), a excepció de la construcció on s’han signat més contractes (+69 contractes).
 • Del total de contractes signats, el 80,65% ha estat del sector serveis (191.555 contractes), i d’aquests, el 45,62% ha estat indefinida. Aquest mes, la contractació indefinida a la construcció representa el 81,52% dels contractes signats, a l’agricultura el 73,50%, i a la indústria el 29,64%.
 • El 51,07% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (121.299 contractes) i el 48,93% dones (116.224 contractes).
 • En el que portem d’any, la contractació indefinida representa el 41,36% del total de la contractació acumulada, davant del 14,85% del mateix període de l’any passat i del 13,42% de l’octubre de 2019. La contractació fixa discontínua, en l’acumulat de l’any,  representa el 25,87% de la contractació indefinida (9,65% l’any anterior).
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 • A 31 d’octubre, 631 persones estaven en situació d’ERTO a Catalunya, 538 persones més que el mes anterior. D’aquestes, 2.931 persones estan incloses en ETOP, 462 persones en un ERTO per força major i 238  persones en el mecanisme RED sectorial d’agències de viatges (de les quals el 76,89% són dones, i el 87,39% pertanyen a la província de Barcelona)
 • Del total de persones en ERTO, 1.614 són dones i 2.017 són homes. Les dones representen el 44,45% de les persones incloses en un ERTO.
 • El 41,72% de les persones tenen un ERTO parcial (1.515 persones) i el 58,28% tenen un ERTO amb suspensió del contracte (2.116 persones).
 • A l’Estat espanyol el número de persones en situació d’ERTO es de 990 persones.
Protecció social
 • 677 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 59,46% (s’inclouen els treballadors fixos discontinus que es troben en període inactiu dins del contracte)
  • 587 persones cobren una prestació contributiva
  • 090 persones cobren una prestació no contributiva (el 43,24% del total de d’atur registrat amb dret a prestació)
 • 641 persones no cobren prestacions per desocupació (el 40,54% del total de l’atur registrat).
Valoració i propostes  de la UGT de Catalunya
L’octubre és tradicionalment un mes negatiu per les dades d’atur i contractació, amb increment de persones en situació de desocupació, menys contractes signats i menys afiliació a la seguretat social.
Però aquest octubre ha trencat la dinàmica dels tres mesos anteriors d’augment de l’atur i presenta la major reducció en aquest mes en la sèrie històrica, i s’ha registrat la dada d’atur més baixa en un octubre des del 2007.
També ha crescut l’afiliació a la seguretat social, amb 4.031 llocs de treball nous creats, superant els 3.617.000 cotitzants, la dada més alta en aquest mes de la sèrie històrica.
I la contractació, tot i baixar aquest octubre, reflecteix els efectes de la reforma laboral amb un increment interanual de la contractació indefinida del 166,79% i una caiguda de la temporal del 42,07%. A més, els contractes indefinits representen el 45,80% del total, davant el 15,50% de l’any anterior i el 14,90% de l’octubre de 2019. En el que portem d’any, la contractació indefinida acumulada representa el 41,36%.
La dada negativa la trobem en l’increment de l’atur juvenil, que creix per tercer mes consecutiu, tot i la reducció interanual.
Les grans dades del mercat de treball continuen presentant una bona evolució interanual, afavorides pels efectes de la reforma laboral. Tot i això, l’índex de preus al consum avançat, situat en el 7,3%, tot i ser 1,6 punts percentuals inferior al del mes anterior, s’incrementa en 1,9 p.p. respecte a l’any passat, i ens indica novament les dificultats amb les que es troben les persones treballadores i les persones en situació de més vulnerabilitat a l’hora d’omplir la cistella de la compra amb els béns de primera necessitat.
L’alt preu dels aliments, de les energies i dels tipus d’interès continuen repercutint en el poder adquisitiu de les persones treballadores, que veuen com cada vegada tenen més dificultats per arribar a final de més, per pagar els préstecs i hipoteques i són més pobres i més vulnerables, mentre que els principals bancs presenten guanys que  sumats arriben als 16.000 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, un 33% més que l’any anterior, i les grans elèctriques van sumar un benefici de 3.548 milions d’euros en el primer semestre, un 24% més que l’any anterior.
Amb tot això, la UGT de Catalunya tornem a demanar al govern de la Generalitat la construcció d’un pressupost per al 2023 acompanyat del diàleg social.
 
Els nous pressupostos han de servir per frenar l’escalada de preus, combatre la creixent pobresa laboral i donar resposta a la situació de vulnerabilitat i d’emergència social de part de la ciutadania. I també per impulsar un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, per crear ocupació digna i per enfortir els serveis públics: salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic.
Així, els nous pressuposts han de reflectir, entre altres aspectes, l’increment de l’IRSC un 12,15%, l’ampliació de la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania i la introducció de l’Ingrés Mínim Vital, ampliant el nombre de persones beneficiàries de les rendes mínimes a Catalunya  i incrementar la quantia dels ajuts; un Bo social per subministraments, en funció dels ingressos de la unitat familiar per sota d’un llindar concret que complementi els 200 Euros de l’estat; el complement de les bonificacions al transport públic urbà i interurbà fins a la gratuïtat per garantir la igualtat de tracte a tota la xarxa catalana, ferroviària, de metro i de busos.
Amb tot això, la UGT de Catalunya continua reclamant:
 • L’impuls del Diàleg Social com a eina de participació per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica que generi treball digne i amb drets, i un model laboral més just, solidari i equilibrat.
 • La construcció del pressupost per al 2023 acompanyat d’un procés de  diàleg social.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional i l’increment dels salaris de conveni i la inclusió de les clàusules de revisió salarial, perquè les conseqüències del creixement de la inflació i del cost de la vida siguin tingudes en compte. És necessari augmentar els salaris de manera justa, com a part d’un pacte de rendes que distribueixi de manera equilibrada els costos de la situació actual.
 • Una reforma fiscal justa i solidària, adequant la part autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), reduint el pes de l’import a les rendes més baixes i augmentant a les rendes més altes.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupaciói tot el sector públic, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector.
 • La posada en marxa del nou Pacte Nacional per a la Indústria per impulsar una  transformació digital i verda sota criteris de responsabilitat social i transició justa, fent-la més resilient i sostenible d’acord amb la Agenda 2030 i les directrius europees.
 • Una nova Llei per al sector del turisme, que fomenti la transformació del sector i la creació d’ocupació de qualitat i amb condicions laborals dignes per a les treballadores i els treballadors.
 • La utilització dels Fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, dirigides a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, i a la creació d’ocupació digna.
 • Dotar la Inspecció de Treball dels recursos i el personal suficients perquè pugui desenvolupar el seu treball de manera més eficient i vetllar pel compliment de la reforma laboral.
 • Reforçar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb el pressupost i el personal necessaris amb l’objectiu de reduir l’atur, fonamentalment entre els joves, les dones, les persones majors de 45 anys i l’atur de llarga durada i molt llarga durada, que continua en nivells molt elevats.

Comments are closed.