VALORACIÓ DADES ATUR DESEMBRE 2019: Encara tenim 122.335 persones més en situació d’atur respecte al 2007

Principals dades d’atur i contractació el mes de desembre a Catalunya:

Aquest mes destaquem: 

 • Catalunya finalitza l’any 2019 amb 388.124 persones en situació d’atur, 783 persones menys que fa ara un any (-1,22%) i 2.058 persones menys que el mes passat (-0,53%).
 • A l’Estat espanyol, l’atur se situa en 3.163.605 persones, amb una reducció de 38.692 persones respecte l’any anterior (-1,21%) i 34.579 persones menys que el mes passat (-1,08%).
 • Interanualment l’atur es redueix lleugerament a totes les províncies, però intermensualment l’atur s’incrementa a Lleida en 2 persones (+0,01%) i a Tarragona en 128 persones (+0,27%).
 • Per sectors, en relació al mes anterior, l’atur es redueix en l’agricultura (-258), els serveis (-2.092) i entre les persones sense ocupació anterior (-687), mentre que creix en la indústria (+288) i la construcció (+691). Interanualment l’atur baixa a tots els sectors, fonamentalment a la construcció (-1.779).
 • La reducció de l’atur d’aquest mes es deu al descens de la desocupació femenina (-2.909), mentre que entre els homes l’atur a crescut (+851). Interanualment la reducció de l’atur femení ha estat superior: -1,46% entre les dones, davant d’un -0,90% entre els homes. Les dones representen el 56,30% del total de l’atur d’aquest mes.
 • L’atur entre les persones menors de 25 anys es redueix respecte el mes anterior(-4,75%). Interanualment la reducció és només de 485 joves (-1,75%).
 • Entre les persones majors de 45 anys la reducció de l’atur és molt poc significativa: -631 persones respecte al mes anterior (-0,30%) i 603 persones interanualment (-0,29%).
 • El descens de l’atur entre persones immigrants també ha estat molt lleugera: -811 persones respecte al mes anterior (-1%) i 250 persones respecte a l’any passat(-0,3%). Representen el 20,74% del total de l’atur.
 • Aquest mes cau l’afiliació a la seguretat social en 3.551 persones respecte a l’anterior, tot i que interanualment s’incrementa en 62.756 persones.
 • Es redueix la contractació respecte el mes anterior (-30.532 contractes signats, -11,63%), però s’incrementa lleugerament en relació a l’any passat (+6.772 contractes, +3,01%).
 • Es redueix la contractació indefinida en un 18% (-6.374 contractes menys), i també la contractació temporal en un 10,64% (-24.158 contractes menys) respecte al mes anterior. Interanualment creix la contractació temporal (+3,28%) i la indefinida, però aquesta darrera només en 333 contractes respecte a l’any anterior (+1,16%).
 • La contractació d’aquest mes de desembre continua essent imminentment temporal: el 87,48% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 82,56% de la contractació ha estat del sector serveis (191.520 contractes) i el 72,14% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (167.332 contractes).
 • El 50,74% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (117.691 contractes). Les dones han signat el 49,26% del total de la contractació (114.272 contractes).
 • L’any 2019 s’han signat un total de 3.346.255 contractes, dels quals el 86,64% han estat temporals (2.899.057 contractes) i només el 13,36% indefinits (447.198 contractes). En aquest sentit, interanualment s’han signat més contractes (+16.839 contractes, +0,51%), però menys indefinits (-15.979 contractes, -3,45%) i més temporals (+32.818 contractes, +1,14%).
 • La taxa de cobertura de prestacions per desocupació se situa en el 66,52%. Així, 641 de les persones registrades a les oficines de treball, el 33,48%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.
 • El 43,31% del total de les persones beneficiàries d’una prestació (112.419 persones) perceben una prestació no contributiva (430 euros de mitjana).
 • El 62,29% del total de l’atur registrat cobra una prestació màxima de 430 euros o no cobren res (243.060 persones).
 • Amb totes aquestes dades, encara estem lluny de la situació d’abans de l’inici de la crisi. En comparació amb el desembre de 2007:
 • Encara tenim 122.335 persones més en situació d’atur.
 • Hi ha més joves i més persones majors de 45 anys en situació d’atur.
 • Tot i que se signen més contractes, se signen menys indefinits i més temporals.
 • La cobertura de prestacions continua més de 20 punts percentuals per sota.

Amb tot això, per l’any 2020 les prioritats de la UGT de Catalunya són: 

 • La derogació immediata de les reformes laborals de 2010, 2012 o successives, imposades que han portat a precaritzar encara més el nostre mercat de treball, amb un impacte més negatiu sobre les dones.
 • Vetllar pel compliment de les Lleis d’Igualtat, de persones amb discapacitats, de les persones LGBTI, de dependència, de prevenció de riscos laborals, de medi ambient, etc. que afecten i condicionen el nostre mercat de treball.
 • Reclamar més inversió pública en sectors generadors d’ocupació de qualitat i benestar social.
 • L’ús de la contractació indefinida i la jornada completa, el registre de la jornada i el control horari a les empreses, com a eines de lluita contra el frau de la contractació temporal i les infracotitzacions, la contractació parcial fraudulenta i involuntària, les hores extraordinàries no compensades i els baixos salaris.
 • L’increment de l’SMI per complir amb la Carta Social Europea, arribant al 60% del salari mitjà. Així com traslladar a la negociació col·lectiva dels acords assolits al AENC i l’AIC: cap conveni col·lectiu per sota dels 14.000 euros anuals.
 • L’inici el debat sobre la reducció de la jornada de treball amb caràcter universal a 32 hores setmanals sense reducció salarial buscant, a més, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Reclamar igualtat de condicions laborals en el treball de les noves formes de treball: plataformes digitals, empreses multiserveis i falses cooperatives.
 • La lluita contra el risc de pobresa en el treball i l’increment del nombre de persones treballadores que no obtenen ingressos salarials suficients per assegurar-se viure per sobre del llindar de la pobresa, de manera més greu entre dones i persones joves.
 • Dotar el servei públic d’ocupació amb més recursos humans i econòmics i impulsar unes polítiques actives d’ocupació públiques de qualitat, que esdevinguin serveis permanents en el temps i no vinculades a convocatòries.
 • Fer aposta ferma per la Formació Professional i iniciar el desenvolupament del nou model de Formació Professional al nostre país.
 • Reclamar una reforma global, integrada i consensuada de la protecció assistencial per desocupació, dotant-la de major estabilitat, més cobertura i més intensitat protectora, amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones que perden la feina, i accelerar el recorregut de la Renda Garantida de Ciutadania.

Comments are closed.