VALORACIÓ EPA 1r TRIMESTRE 2016: La minsa ocupació creada -precària, temporal, parcial i de curta durada- no garanteix sortir de la pobresa

218.800 llars tenen tots els seus actius en situació de desocupació, i 107.700 no tenen cap perceptor d’ingressos.

Segons les dades de l’EPA del primer trimestre de 2016, Catalunya inicia l’any amb una taxa d’atur del 17,4% i amb 660.000 persones en situació de desocupació: 8.600 persones menys que al trimestre anterior (-1,29%) i 98.000 persones menys que l’any 2015 (-12,93%).

La taxa d’atur a l’estat espanyol se situa en el 21%, amb 4.791.400 persones en situació de desocupació, 11.900 persones més que al trimestre anterior (+0,25%) i 653.200 menys que l’any 2015 (-12%).

A Catalunya, la població activa s’ha incrementat en 17.000 persones respecte al trimestre passat, i en 6.200 persones respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se en un total de 3.787.500 persones.

Pel que fa la població ocupada, se situa en 3.127.600 persones, amb un increment de25.700 persones respecte al trimestre anterior i de104.400 persones respecte a l’any anterior.

En relació a les taxes, la taxa d’atur d’aquest trimestre, com ja hem dit, s’ha situat en el 17,4%, un 0,3 punts percentuals menys que al trimestre anterior, i 2,63% menys que al mateix trimestre de l’any 2015.

La taxa d’ocupació s’ha situat en un 51,4%, un 0,4% més que al trimestre anterior i 1,65 punts percentuals més que al mateix trimestre de l’any anterior .

La taxa d’activitat augmenta 0,2 punts percentuals respecte al trimestre anterior, situant-se en el 62,3% i 0,02 punts percentuals més  respecte al mateix període de l’any 2015.

Pel que fa a la taxa de temporalitat, s’ha situat en el 19,61% i la taxa de parcialitat, el percentatge de població ocupada que treballa a temps parcial, se situa en el 14,26%.

Pel que fa les províncies, Tarragona és la que presenta una taxa d’atur més alta, amb un 21,26%; seguida de Girona, amb un 17,50%; Barcelona, amb un 17,05%, i Lleida, amb un 15,20%. Cal remarcar que respecte al trimestre anterior, la taxa d’atur s’ha  reduït a totes províncies, a excepció de Lleida, on ha crescut un 0,94. Respecte al primer trimestre de l’any 2015, la taxa d’atur s’ha reduït a totes les províncies.

En relació al gènere, mentre que el nombre d’homes en situació de desocupació s’ha reduït respecte el trimestre anterior en 5.800 homes (-1,32%), mentre que les dones en situació d’atur s’han incrementat en 2.900 dones (-0,85%). Si comparem aquestes dades amb l’any anterior, observem com en el cas dels homes la població desocupada s’ha reduït en un 18,75% mentre que entre les dones ho ha fet en un 6,45%. La taxa d’atur masculina se situa en el 16,27%, mentre que la femenina se situa en el18,71%.

Pel que fa a la població jove, la taxa d’atur durant aquest trimestre se situa en un 37,62%, un 20,2% per sobre de la taxa d’atur general, i la taxa de temporalitat dels joves s’ha situat en el 65,70%.

Respecte al nombre de persones estrangeres en situació de desocupació, s’ha reduït un 9,6% respecte a l’any anterior, i un 1% respecte al passat trimestre, i representen el 25,8% del total de persones en situació d’atur.

Per sectors, s’ha de destacar que en aquest primer trimestre en conjunt s’han creat 25.700 llocs de treball respecte al trimestre anterior. Hi ha 34.300 nous llocs de treball als serveis, però s’han destruït 4.600 llocs de treball a la indústria i 4.500 llocs de treball a la construcció. A l’agricultura s’han creat 500 llocs de treball aquest trimestre. Respecte a l’any anterior, s’han creat 104.000 llocs de treball: 92.500 als serveis, 21.500 a la indústria, i 5.300 a l’agricultura. Per contra, s’han destruït 14.900 llocs de treball a la construcció.

S’inicia l’any amb 378.700 persones en situació d’atur de llarga durada, que representen el 57,38% de les persones en situació de desocupació.

Així mateix, 458.500 persones en situació de desocupació no rep prestacions per desocupació. Aquesta xifra representa el 69,47% del total de persones sense feina.

També destaquem que aquest trimestre 107.700 llars no tenen cap perceptor d’ingressos, 218.800 habitatges tenen tots els seus actius en situació de desocupació i 219.200 llars tenen tots els seus treballadors assalariats amb contractes temporals.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Amb totes aquestes dades i malgrat la reducció de la taxa d’atur i la creació d’ocupació, la UGT de Catalunya no pot valorar positivament les dades de l’EPA del primer trimestre de 2016.

Les dades reflecteixen, en gran mesura, un trimestre on es concentren les rebaixes als comerços, la Setmana Santa i l’inici del bon temps i coincideixen diverses fires internacionals que incrementen l’ocupació al sector dels serveis. Aquest model de mercat de treball que s’està generant amb la sortida de la crisi només s’està valorant la quantitat i no la qualitat dels llocs de treball que es creen.

En aquest sentit, sí que és cert que ha disminuït l’atur i que s’ha creat ocupació respecte a anys anteriors, però més enllà dels anuncis de l’inici de la recuperació econòmica, l’ocupació creada és precària, temporal, parcial i de curta durada.

Si bé podem intuir una millora quantitativa en quant a dades numèriques, des de la UGT de Catalunya continuem denunciant que aquesta lleugera recuperació és a costa de la pèrdua de drets laborals i socials, de retallades salarials, de l’increment de les desigualtats socials i de la precarietat laboral i la poca ocupació que es crea no garanteix sortir de la pobresa.

Per tot això la UGT de Catalunya anima a les persones treballadores i a la població en general a participar en les manifestacions del Primer de Maig d’aquest diumenge, Dia Internacional del Treball, convocades a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, i que tenen com a lema “Contra la pobresa salarial: Treball digne i drets”.

Des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.
  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
  • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
  • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
  • Desenvolupar politiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
  • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
  • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació,adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

Comments are closed.