VALORACIÓ UGT INSTRUCCIONS FLEXIBILITZADORES PRÀCTIQUES D’FP

VALORACIÓ DE LA UGT  DE CATALUNYA DE LES INSTRUCCIONS FLEXIBILITZADORES DE LES PRÀCTIQUES D’FP

El Departament d’Educació ha publicat avui dia 31 de març les intruccions de les mesures flexibilitzadores per a l’alumnat que cursa Cicles Formatius puguin finalitzar el període de pràctiques en Formació en Centres de Treball (FCT) i en la modalitat d’FP Dual seguint les indicacions del Ministerio de Educación y Formación Profesional que acordaren el dia 24 de març amb les comunitats autònomes en el si de la Comissió d’FP de la Conferència Sectorial diverses mesures per assegurar que cap alumne o alumna perdi el curs per la interrupció de classes presencials i les pràctiques en centres de treball i FP Dual a causa de la crisi de l’coronavirus Covid-19.

Es tracta de facilitar que l’alumnat acabi el curs i pugui proseguir els estudis o incorporar-se al món laboral per tant es rebaixen al mínims establerts pel Ministeri de 220h de FCT i 25 de Projecte. I en FP Dual a 660h.

Atesa l’excepcionalitat del moment, entenem des de la UGT de Catalunya que  hi hagi una flexibilització de l’estada de les pràctiques de l’alumnat  a l’empresa en tots els ensenyaments professionalitzadors com:

– Augmentar el nombre d’hores diàries d’FCT fins un màxim de 8 hores diàries.

– Augmentar el nombre de dies a la setmana.

-Allargar el període de pràctiques considerant el mes de juliol.

Sempre que es faci sense crear una sobrecàrrega de feina a l’alumnat i sense exposar la seva salut, i que es farà sempre tenint en compte el calendari escolar i l’establert a la normativa d’FCT.

Les pràctiques són indispensables per a la formació de l’alumnat

El Departament  te en compte el supòsit que un cop iniciades les pràctiques es suspenguin, llavors cal preveure la substitució de l’estada a l’empresa en tots els ensenyaments professionalitzadors.

Segons la Direcció General d’FP, l’estada a l’empresa es podrà substituir mitjançant la integració de les hores mínimes del mòdul de Projecte / Síntesi (25 hores en el cas d’estudis de cicles formatius d’FP) més les 3/7 hores mínimes del mòdul d’FCT (220 hores en el cas de cicles formatius d’FP) que estableix el reial decret de mínims dels títols corresponents, en total 245 hores.

– Per a l’alumnat dels ensenyaments d’APD, el mòdul de Projecte Integrat / Final es podria considerar com a hores realitzades a l’empresa, amb un total de 100 hores.

– Per a l’alumnat dels ensenyaments esportius, aquesta mesura s’aplicaria només en el cas dels cicles de grau superior restant la càrrega lectiva del projecte al mínim d’hores d’FCT.

En relació a l’alumnat que no ha completat o iniciat l’FCT i es procedeixi a la substitució del mòdul de l’estada a l’empresa, el Departament proposa que:

Si en el moment d’iniciar el mòdul que integra les hores d’FCT i el mòdul de Projecte / Síntesi, l’alumnat ja ha cursat o està cursant el mòdul de Projecte / Síntesi, es podran restar del total d’hores per realitzar, a més, les hores cursades fins un màxim de 25. L’organització del mòdul que integra l’FCT i el mòdul de Projecte/Síntesi, pot desenvolupar-se de manera presencial, semipresencial o a distància. La superació del mòdul integrat comportarà la qualificació positiva en el mòdul de Projecte / Síntesi i l’apte en l’FCT.

Modalitat DUAL

Una de les opcions que es contempla tant per a l’alumnat de dual com al que ha iniciat una estada a l’estranger és la del teletreball:

“També es pot reordenar l’activitat de l’aprenent per teletreball amb acceptació de les parts, si es comunica el canvi al centre educatiu i es garanteix el seguiment del tutor o tutora d’empresa.”

De la mateixa manera que en Dual poden fer els alumnes teletreball, en algunes famílies professionals es podrien fer FCT en teletreball,  com la informàtica.

Ens podem trobar que les empreses estiguin en un ERTE o que per no ser essencials suspenguin les pràctiques de l’alumnat. En els convenis que signen les empreses amb els centres educatius per tal de desenvolupar la formació professional en modalitat dual, es determinen les diferents possibilitats que existeixen com a causes per extingir l’acord formatiu. La modalitat dual presenta dues possibilitats de pràctiques: aquelles regulades per un contracte o bé les que ho estan per un conveni. En el primer cas ens hem de  remetre a la normativa laboral vigent. En el cas de la beca ens haurem de remetre al conveni.

En altres casos com els de alumnes de cicles superior d’infantil que en  últim curs que estan fent pràctiques a les llars les qual estan tancades pel COVID-19 , però, s’haurà d’aplicar el punt 4:

AUTORITZACIÓ A REDUIR LES HORES D’ESTADA A L’EMPRESA PER PART DEL DEPARTAMENT

Atesa la decisió preventiva de recomanar els centres educatius de formació professional a suspendre l’FP en modalitat dual, presa pel Departament d’Educació, i per atendre aquesta situació de força major:

El Departament autoritza la junta d’avaluació a tenir la potestat de considerar una reducció addicional respecte de les hores inicialment previstes a l’estada a l’empresa de formació en modalitat dual, fins a un mínim de 660 hores realitzades, que correspon amb el 33 % del total d’hores del cicle formatiu.

Si un alumne o alumna ha quedat amb l’estada a l’empresa de formació en modalitat dual interrompuda sense completar-la i amb menys de 660 hores realitzades, podrà reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat del mòdul de dual en proporció 1:1. En aquest cas, l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà l’FP ordinària i, per tant, podrà completar el cicle formatiu, com s’estableix a l’apartat 1.b de l’annex del text.

No obstant això, aquell  alumnat que s’incorpori al mòdul de projecte perquè l’empresa ha fet un ERTE o un ERO, hauria de continuar considerant-se com a alumne de Dual, ja que aquesta condició la va guanyar l’alumnat anteriorment i una circumstància exceocional com aquesta no li hauria de treure.

En molts centres es valorava el mòdul de síntesi per a integrar el mòdul de projecte per a implementar tot el que s’havia après, especialment en les famílies tècniques per a consolidar. Donat que costarà tancar  raonablement els mòduls professionals, proposem la convalidació integra del mòdul de síntesi.

Altres mesures excepcionals d’aplicació per a cada alumna o alumne de manera individual

En el cas d’impossibilitat d’aplicar les mesures anteriorment esmentades, i amb l’objectiu de no perjudicar l’alumnat, el Departament autoritza la junta d’avaluació a prendre les decisions que consideri oportunes, valorant les possibilitats reals de completar els horaris previstos a les diverses vies disponibles. Els acords individuals s’han de recollir de manera justificada a l’acta d’avaluació corresponent. Considerant també que a la avaluació final s’ha de procurar donar l’apte a la FCT o Dual quan el nombre d’hores que restin per finalitzar sigui inferior a 50, tot i haver-les reduït ja un 33%.

 

 

 

 

Comments are closed.