FAQS Informació i Dubtes davant el CORONAVIRUS actualitzat 18/03/2020

espai covid19Davant la situació de l’estat d’alarma en el que ens trobem, des de la CTAC-Autònoms continuem lluitant i recolçant al col.lectiu en un moment excepcional.

Recordeu: ctac@catalunya.ugt.org

 • Després de l’aprovació del Reial Decret Llei 08/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front al impacte econòmic i social del Covid-19.

Principals mesures:

Article 17: Prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

 • Puc sol·licitar la prestació EXTRAORDINÀRIA per cessament d’activitat?

Article 17.1:  Amb caràcter excepcional i amb vigència limitada a un mes, o fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, els autònoms dels quals l’activitat hagi estat suspesa en virtut del Reial Decret 463/2020 o bé quan la seva facturació al mes anterior al que sol·liciti la prestació, estigui reduïda en al menys un 75% en relació al pro mig de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació per cessament d’activitat, complint els següents requisits:

 • Afiliat i en alta al RETA
 • Acreditació de la reducció de la seva facturació
 • Al corrent de pagament en quotes de la Seguretat Social (si no està al corrent es farà invitació al pagament, en el termini de 30 dies)

Article 7 al 9: Moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de habitatge habitual.

 • Puc demanar l’ajornament de la hipoteca de casa meva?

Si, complint requisits d’estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

Article 9: Definició de situació de vulnerabilitat econòmica

Article 9.1: Els supòsits de vulnerabilitat econòmica queden definits de la següent forma:

 • Que el deutor hipotecari estigui en situació d’atur o si és autònom o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
 • Ingressos de la unitat familiar no superin el mes anterior a la sol·licitud de moratòria el límit del IPREM mensual *3 (548,60 €*3 = 1645,80 €).
 • Que la quota hipotecària més despeses i subministres bàsics, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.
 • Que s’hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques a la unitat familiar
 • Si sóc autònom@ i tinc assalariats, puc demanar un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació)?

Article 22. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.

 • ERTO per força major: les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues de activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració del estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats. Durant aquest tipus d’ERTO, s’exonera del pagament de les quotes de la seguretat social dels contractes. Si es tanca l’activitat, l’autònom estarà en cessament d’activitat i per tant, tampoc estarà obligat a pagar la quota al RETA.
 • Hi ha algun tipus de finançament per par del Govern Estatal?

Article 29: Aprovació d’una Línia d’avals per la cobertura per compte de l’Estat de finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

Article 30: Ampliació del límit d’endeutament net de l’ICO amb la finalitat d’augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

La tramitació es realitzarà amb la intermediació de les entitats financeres tant a mig com a llarg termini.

L’ICO, adoptarà les mesures que siguin necessàries per flexibilitzar i ampliar el finançament disponible i millorar l’accés al crèdit de les empreses.

 • I per part del Govern de la Generalitat?

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Mesures pendents en alguns Ajuntaments. Sol·licitem que mentre l’activitat econòmica estigui paralitzada com a conseqüència directa o indirecta del COVID-19, es bonifiqui el 100% de les taxes i serveis

 •  Després de l’aprovació del Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Principals mesures:

Article 10: Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració i altres addicionals.

 • Quins establiments poden romandre oberts al públic?

Article 10.1:  Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

Se suspèn qualsevol altre activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

 • Poden entrar persones consumidores al meu establiment?

Article 10.2 Amb la finalitat d’evitar possibles contagis, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat de almenys 1 metre, al fi d’evitar possibles contagis.

 • Quines activitats queden suspeses?

Article 10.3. Se suspèn l’apertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com els locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d’ocis indicats en l’annex del Reial Decret.

 • Excepcionalitat per l’hostaleria i restauració:

Article 10.4 Se suspèn les activitats d’hostaleria i restauració, podent únicament prestar-se exclusivament serveis d’entrega a domicili.

 • Després de l’aprovació del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.

Principals mesures:

Article 14. Ajornament de deutes tributaris.

Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.

 • Com ajornem els impostos?
 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament la opció de: RECONEIXMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. MOLT IMPORTANT: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Número de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20)
 • Després de l’aprovació del Reial Decret llei 6/2020 de 10 de març, pel que s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública.

 Article 5: Consideració excepcional com situació assimilada a l’accident de treball dels períodes de confinament o contagi de les persones treballadores com conseqüència del virus COVID-19.

 • Puc com autònom/a agafar la baixa per contingència professional?

Es considerarà contingència professional (accident de treball i/o malaltia professional) excepcionalment per confinament o contagi del COVID-19.

Això vol dir que la prestació econòmica que rebràs equivaldrà al 75% de la teva base de cotització. (exemple: base de cotització de 944,40€, cobraràs el 75% = 708,30€)

Truques directament al teu CAP, no cal que vagis als serveis d’urgència, per tal de no col·lapsar.

Ens en sortirem!!!

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada