REIAL DECRET LLEI, 2/2021, DE 26 DE GENER, DE REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

RDL 2_2021

1.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT PER SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT (Article 5)

Suposat: Suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, produïda a partir de l’1 de febrer de 2021.

Vigència: A partir de l’1 de febrer de 2021.

Requisits:

 • Estar afiliats i en alta en el RETA o REM, abans del 01 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia:

 • General: 50% Base mínima de cotització (472,17 € aprox.)
 • Famílies nombroses: 70% Base Cotització mínima (sempre que els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat) (660 €)
 • Unitat familiar amb més d’un autònom que tingui dret a prestació: 40% per a cadascuna d’elles (sempre que: convisquin, estiguin unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, no sent aplicable la previsió contemplada en l’apartat anterior per a famílies nombroses.

Termini de sol·licitud: 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

Durada i efectes: Durada de la mesura de suspensió de l’activitat

 • Sol·licitud els primers 21 dies naturals des de l’entrada en vigor de la declaració de suspensió: Efectes des d’1 de febrer 2021.
 • Sol·licitud posterior: Efectes des del dia de la sol·licitud.

Finalització: l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la mesura de tancament.

Obligacions: Manteniment de l’alta

Exoneració de cotització: L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021, si la data és anterior, entenent-se com cotitzat.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La durada màxima i resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l’activitat no es modificarà pel percebo d’aquesta última.

El temps de percepció de la prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • Percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos percebuts siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI.
 • Acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Ajudes per paralització de la flota en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Gestió de la prestació: Mútues o ISM.

Procediment: Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

2.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE NO PUGUIN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ ORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT (Article 6)

Suposat: Treballadors autònoms que no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat compatible per compte propi previst en l’art. 7 d’aquest Reial decret llei o la prestació de cessament d’activitat ordinària regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Vigència: A partir de l’1 de febrer de 2021.

Requisits:

 • Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el RETA o REM com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No obstant això, si en la data de la presentació de la sol·licitud no es complís el requisit d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre del 2020.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el primer semestre del 2021 en la mateixa proporció.

Quantia:

 • General: 50% Base Cotització mínima (472,17 € aprox.)
 • Unitat familiar amb més d’un autònom que tingui dret a prestació: 40% per a cadascuna d’elles (sempre que: convisquin, estiguin unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, no sent aplicable la previsió contemplada en l’apartat anterior per a famílies nombroses. (377,74 €).

Durada i efectes:

Durada màxima de 4 mesos amb la data límit de 31 de maig de 2021.

 • Sol·licitud entre el 01/02 i el 21/02: Efectes des d’1 de febrer.
 • Sol·licitud a partir del 22/02: Efectes des del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

S’extingirà el dret a l’aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa concorren els requisits per a causar dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi o a la prestació de cessament d’activitat ordinària, sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.

Obligacions:

 • Manteniment de l’alta
 • Cotitzar per cessament d’activitat a partir del mes següent en què finalitzi la percepció de la prestació, en cas que no s’estiguessin cotitzant per aquest concepte.

La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

La durada màxima i resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a les quals pugui tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l’activitat no es modificarà pel percebo d’aquesta última.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • Percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos percebuts siguin inferiors a 1,25 vegades l’SMI.
 • Acompliment d’una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Ajudes per paralització de la flota en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 21 de febrer.

Gestió de la prestació: Mútues o ISM

A partir de l’1 de setembre de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre del 2021 o la caiguda de la facturació en aquest període superin els llindars establerts.

 3.- PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI (Article 7)

Suposat: A partir del 01 de febrer els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació ordinària de cessament d’activitat regulada en l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Requisits:

 • Acreditar una reducció en els ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi durant el primer semestre de l’any 2021 de més del 50% dels haguts en el segon semestre del 2019.
 • No haver obtingut durant el primer semestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 euros.
 • Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període d’alta en el segon semestre de 2019 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.
 • En cas de tenir treballadors contractats, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.
 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, en el seu cas.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat ordinari
 • No haver complert l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, tret que el treballador autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d’activitat no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Durada: Fins al 31 de maig de 2021.

Així mateix, podran percebre aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que causin dret a ella l’1 de febrer de 2021 i vegin esgotat el seu dret al cessament abans del 31 de maig de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits.

A partir del 31 de maig de 2021 només es podrà continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si concorren tots els requisits previstos per a la prestació ordinària per cessament d’activitat.

Procediment i efectes: Sol·licitud davant la Mútua corresponent a partir de l’1 de febrer de 2021, que emetrà una resolució provisional amb efectes:

 • Sol·licitud entre el 01/02 i el 21/02: Efectes des d’1 de febrer.
 • Sol·licitud a partir del 22/02: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud.

Posteriorment, serà objecte de revisió per la Mútua corresponent, per a verificar el compliment dels requisits a partir de l’1 de setembre de 2021.

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar en la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La Mútua abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

En els supòsits de cessament definitiu en l’activitat amb anterioritat al 31 de maig de 2021, els límits dels requisits fixats en aquest apartat es prenguessin de manera proporcional al temps de la durada de l’activitat, a aquests efecte el càlcul es farà computant-se en la seva integritat el mes en què es produeixi la baixa en el règim de Seguretat Social en el qual estigués enquadrat.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua, quan consideri que els ingressos percebuts durant el primer semestre de l’any 2021 o la caiguda de la facturació en aquest període superen els llindars establerts amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Quantia de la prestació: 70% de la base reguladora

Règim de compatibilitat amb el treball per compte d’altri (suposats de pluriactivitat).

 1. a) Els ingressos nets procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte d’altri no podrà superar 2,2 vegades l’SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte d’altri no superaran 1,25 vegades l’import del SMI
 2. b) La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.

 4.- PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS DE TEMPORADA (Article 8)

Definició treballador autònom de temporada: Aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o REM durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cadascun dels anys.

A aquest efecte es considerarà que el treballador ha desenvolupat el seu únic treball durant els anys 2018 i 2019 sempre que l’alta com a treballador per compte d’altri no superi els de 120 dies al llarg d’aquests anys.

Requisits:

 1. a) Haver estat d’alta i cotitzat en el RETA o en el REM com a treballador per compte propi durant almenys 4 mesos i màxim 6 de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 2. b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
 3. c) No tenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 4. d) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia: 70% de la base mínima de cotització (660 €).

Durada i efectes: Durada màxima de 4 mesos

 • Sol·licitud entre el 01/02 i el 21/02: Efectes des d’1 de febrer.
 • Sol·licitud a partir del 22/02: Efectes des de l’endemà a la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Règim de compatibilitat: Aquesta prestació serà incompatible amb:

 • El treball per compte d’altri.
 • Qualsevol prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’acompliment de l’activitat com a treballador per compte propi.
 • El treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superin els 6.650 euros.
 • La percepció de l’ajudes per paralització de la flota, en cas de treballadors per compte propi inclosos en el REM.

Gestió: Correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’Institut Social de la Marina.

Termini de sol·licitud: Fins al mes de maig de 2021.

Procediment: Les entitats gestores, d’acord amb la sol·licitud presentada i els documents si escau aportats, dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

A partir de l’1 de setembre de 2021 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.

El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació regulada en aquest article podrà:

– Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació.

– Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts.

5.- PRORRÓGA DE LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER Als TREBALLADORS AFECTATS PER UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE TOTA ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ DE L’AUTORITAT COMPETENT (Disposició transitòria segona).

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19, podran continuar percebent-la amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

6.- SUSPENSIÓ APLICACIÓ DEL TIPUS DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONS I PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS INCLOSOS EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI I EN EL RÈGIM ESPECIAL DE LA SEGURETAT SOCIAL DELS TREBALLADORS DE LA MAR (Disposició transitòria quarta).

A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021 s’aplicaran els tipus de cotització vigents a 31 de desembre de 2020 per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el RETA I EN EL REM. (30,3%)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.