28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

cartel28abril

La Llei de prevenció de riscos laborals, llei 31/95, va possibilitar passar d’un enfocament reactiu de reparació després del dany a un enfocament preventiu, amb l’objectiu d’aconseguir un estat de benestar integral del treballador. Actualment, les polítiques d’ajust de marcat accent neoliberal com a alternativa de sortida a la crisi, mitjançant reformes laborals successives, han aportat retallades, desregulació, empitjorament de les condicions de treball i precarització del conjunt de la població treballadora.

Tot això ha dificultat l’exercici efectiu dels drets dels treballadors i s’ha profunditzat en la desigualtat. Les polítiques d’ajust han deteriorat la negociació col·lectiva i han propiciat la pèrdua dels drets de les persones treballadores, influint de manera negativa i provocant un canvi en la tendència de la sinistralitat amb un increment dels accidents de treball.

Aquesta situació es visualitza a partir de les conseqüències que actualment defineixen el nostre mercat de treball:

 • Amb relació a l’impacte de les condicions de treball sobre la salut de les persones, els indicadors de sinistralitat són contundents: els accidents de treball augmenten de manera progressiva i alarmant, continua la infradeclaració de les malalties professionals i el creixement i ocultació dels riscos psicosocials i ergonòmics.
 • Respecte a l’activitat preventiva a les empreses, a Catalunya podem concloure que encara hi ha empreses que no tenen cap organització preventiva i, per tant, no fan cap activitat preventiva, i amb l’excusa de la crisi, les que sí que ho feien l’han reduït o han deixat d’aplicar mesures preventives.
 • El Marc Estratègic català vigent, aprovat per la Generalitat de Catalunya, s’està demostrant insuficient per atendre els reptes de la prevenció de riscos laborals. Calen eines i voluntats polítiques més clares, que facin incidència en la consolidació de la cultura preventiva com a element clau per aconseguir unes condicions de treball segures i saludables.
 • Analitzada la situació actual dels serveis de prevenció, la crisi s’ha instal·lat en el sector repercutint en la qualitat de la seva feina. A això, s’hi suma que la gran majoria de les societats de prevenció de les mútues han sigut comprades per una gran multinacional de sanitat privada. Aquest monopoli de la prevenció pot canviar les regles del joc.
 • La vigilància de la salut està passant a tenir protagonisme en la gestió preventiva, i fins i tot es vol fer-la obligatòria sense justificació real, amb la intenció de posar l’accent sobre les persones i no sobre les condicions de treball.
 • Les mútues i l’ICAM (inspecció mèdica a Catalunya) no reconeixen els danys, ni donen la cobertura a les persones, i situen la responsabilitat i les causes sobre l’individu, la qual cosa genera una pressió sobre les persones que provoca altes abans de temps i no recuperacions adients, amb el consegüent empitjorament general de la salut de la població.

Creiem en la necessitat de posar en marxa les transformacions necessàries per adequar la prevenció de riscos laborals a la realitat laboral actual i eradicar del nostre país la precarietat laboral, la desigualtat i les injustes condicions de treball que condueixen als accidents de treball i a les malalties professionals. I, per tant, demanem als diferents agents que s’impliquin:

 • A l’autoritat laboral: intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció des de totes les administracions de l’Estat i, en particular, l’Administració catalana, que impulsi l’aplicació del Marc Estratègic convertint-lo en un Pla Estratègic real amb dotació de recursos humans i econòmics per a desenvolupar-lo.
 • A l’autoritat sanitària: que s’impulsi el reconeixement mitjançant l’actuació de les USL de les malalties professionals no declarades i potenciï la prevenció a les empreses, fent de la vigilància de la salut una activitat preventiva i no un instrument empresarial.
 • A la inspecció de treball: que incrementi les seves plantilles d’inspectors i subinspectors especialitzats en salut laboral i que elabori programes d’actuació a les empreses on es vigili el compliment real i no el formal de les activitats preventives.
 • Als serveis de prevenció: que orientin la seva actuació cap a l’estudi, intervenció i acció sobre l’origen dels riscos laborals i no sobre les persones, comptant amb la participació dels delegats/des de prevenció.
 • A les mútues d’accidents de treball: que reverteixin la reforma del marc jurídic de les Mútues. També, la revisió de les seves pràctiques, redreçant la seva actuació cap a la gestió assistencial i no econòmica, reconeixent accidents de treball i malalties professionals que a l’actualitat rebutgen sense motiu i que envien al sistema públic.
 • A les empreses: recuperar les inversions en prevenció i la integració de la prevenció de riscos laborals en el si de les empreses com a garantia de qualitat i millora continua.
 • Als partits polítics: que incorporin a les seves agendes polítiques actives de prevenció de riscos laborals.
 • I també, a nosaltres, als sindicats: dinamitzar la negociació col·lectiva com a eina de defensa dels drets dels treballadors, així com fomentar la figura del delegat de prevenció territorial o sectorial com a figura representativa dels treballadors en temes de prevenció de riscos laborals, sobretot per a la petita i mitjana empresa.

Fruit d’aquest escenari, des de CCOO i UGT ens comprometem a reivindicar millores sobre les condicions de treball i exigir polítiques públiques adients per impulsar aquests canvis, així com a treballar als centres de treball per visualitzar i participar activament en les activitats preventives.

Per commemorar el 28 d’abril, farem una concentració davant de la seu de Foment del Treball on llegirem aquest manifest i elaborarem conjuntament el MUR PER FER FRONT A AQUESTA SITUACIÓ, PERQUÈ AMB LA NOSTRA FORÇA LA PODEM REVERTIR

NO HI POTS FALTAR:

28 D’ABRIL A LES 12.30 H DAVANT LA SEU DE FOMENT DEL TREBALL
(HI INTERVINDRAN ELS SECRETARIS GENERALS DE CCOO I UGT)

Comments are closed.