El Sindicat Ferroviari de la UGT Catalunya-Tarragona porta a Brussel·les la problemàtica d’ADIF

ADIF_Tarragona

El dimarts, 29 de novembre, una representació del Sindicat Ferroviari de la UGT de Catalunya-Tarragona serà a Brussel·les per transmetre la problemàtica sorgida a l’empresa ADIF a Catalunya, i especialment a la província de Tarragona, davant la Comissió de Transports Europea i els grups parlamentaris que han possibilitat aquesta trobada.

És prou coneguda la problemàtica que pateix Catalunya, i concretament la província de Tarragona, on des del mes de maig del 2016, es produeix un conflicte obert entre els treballadors i la Direcció d’ADIF, els motius d’aquest conflicte sorgeixen per poder donar un servei de qualitat, eficaç  i amb seguretat, a l’usuari del ferrocarril, i alhora complir les funcions que els treballadors tenen encomanades.

Aquestes demandes són les següents:

  • Falta continuada de plantilla a totes les àrees de serveis, amb una Oferta d’Ocupació Pública per aquest any insuficient i que no dóna resposta a les necessitats de personal per oferir un servei de qualitat i garantir el futur de l’empresa ADIF. L’empresa no reconeix les vacants existents.
  • Falta d’inversions en infraestructures per poder garantir el bon estat de les instal·lacions ferroviàries.
  • Aturar les externalitzacions d’activitats pròpies d’ADIF: manteniment d’infraestructures, venda de bitllets, realització de maniobres, etc. i internalitzar les activitats que suposin un valor afegit a l’empresa ADIF.
  • Incompliment reiterat del conveni col·lectiu i normativa laboral, a més a més del deteriorament de les condicions laborals actuals.

Per tot això, demanem a la Comissió Europea de Transports i als parlamentaris europeus que donin suport a aquestes peticions:

  1. Donar suport i traslladar a l’empresa ADIF les reivindicacions de la UGT i el Comitè d’Empresa d’ADIF de: més inversió, més recursos humans i més seguretat a la Xarxa Ferroviària a Catalunya, i especialment a la demarcació de Tarragona.
  2. Traslladar a l’empresa ADIF, la necessitat d’un nou model ferroviari de gestió que aturi les privatitzacions i externalitzacions de serveis i activitats encomanades a l’empresa pública ADIF pel Ministeri de Foment, i que aturi la destrucció d’ocupació i aposti per inversió en recursos humans propis suficients per totes les àrees i activitats ferroviàries.
  3. Traslladar, mitjançant recomanació o legislant a aquest efecte, la conveniència d’optar per un model de gestió del sector ferroviari que utilitzi com a model públic el hòlding d’empreses públiques ferroviàries situant-hi ADIF i el GRUP D’EMPRESES RENFE.
  4. Traslladar aquest acord a la direcció de l’empresa pública ADIF, al Ministeri de Foment i a tots els parlamentaris i membres de les comissions de treball del Parlament Europeu i als parlamentaris espanyols.
  5. Traslladar la necessitat de garantir per llei totes aquelles funcions relacionades amb la seguretat de les circulacions ferroviàries: les d’encarregat de tasques, pilot de seguretat, etc., per tal que només les puguin exercir les empreses ferroviàries nomenades pels diferents governs europeus per vetllar pel seu compliment, en el cas de l’Estat espanyol, per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), i es doti dels recursos humans adequats com a garant del seu estricte compliment.
  6. Traslladar a l’empresa ADIF la necessitat de negociar amb el Comitè d’Empresa d’ADIF per a la solució del conflicte motivat per tot el que s’ha exposat.

Comments are closed.