Clàusula ecosolidària

Amb la finalitat de promoure els principis de la solidaritat i la cooperació, i també un model de desenvolupament sostenible, les parts signants d’aquest conveni acorden implantar una clàusula ecosolidària, que consisteix a implantar una pla d’estalvi i d’eficiència energètica i d’aigua. L’objectiu és aconseguir el màxim estalvi possible a les factures d’energia i aigua, amb la finalitat de crear un fons de solidaritat, que administraran les organitzacions de la representació que signi aquest acord. En el termini de quatre mesos des de la signatura de l’acord es constituirà un grup de treball paritari que redactarà el reglament específic del fons ecosolidari.

Fons de cooperació

Es constituirà un fons de cooperació anual de X€, aportats per l’empresa, que es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària de quatre membres que es constituirà al mes següent de l’entrada en vigor d’aquest conveni.

Es constituirà un fons de cooperació equivalent a X% de la massa salarial, més una aportació igual de l’empresa, que es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixin a parts iguals les seccions sindicals constituïdes legalment. El fons ha d’estar disponible durant els tres primers mesos de vigència d’aquest conveni.

0,7%

Es crearà un fons amb la suma del 0.7% del salari mensual/anual net dels treballadors i treballadores voluntaris, més una aportació igual de l’empresa. Aquest fons es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària que es constituirà en entrar en vigor el conveni.

L’empresa aportarà el 0.7% dels seus beneficis anuals (o dels seus beneficis per sobre de les previsions) a un fons que es destinarà a les accions i/o projectes de cooperació que decideixi la comissió paritària que es constituirà en entrar en vigor el conveni.

Descompte per vaga

Es crearà un fons de cooperació constituït per tots els descomptes per vaga aplicats als treballadors i treballadores.

Per a la gestió d’aquest fons es constituirà una comissió paritària de quatre membres, composta per la representació de l’empresa i per la representació majoritària que convoqui la vaga, la funció de la qual serà atorgar la destinació i fer el seguiment de la distribució dels fons esmentats.

La comissió es reunirà dins dels 30 dies següents en què va tenir lloc la vaga.

La donació dels fons s’ha de fer efectiva en el termini màxim dels 90 dies posteriors a la vaga.

En cas de desacord, el fons es destinarà a les ONG dels sindicats majoritaris convocants de la vaga.

La comissió paritària ha d’elaborar i exposar la informació sobre l’ús donat al fons en un lloc accessible a tot el personal de l’empresa, en acabar el projecte, o projectes, beneficiaris.

Jornada, permisos i llicències

Les parts acorden iniciar un procés de flexibilització dels horaris i de la jornada de treball, amb la voluntat de facilitar les activitats voluntàries de cooperació i solidaritat dels treballadors i treballadores a ONG; amb el benentès que només un determinat percentatge de la plantilla podrà gaudir d’aquests drets simultàniament.

Amb aquesta finalitat s’aplicaran les disposicions següents:

  1. Reducció de fins a mitja jornada per a un màxim de X treballadors i treballadores, i la part proporcional del sou, per col·laborar amb ONG o formar-se en cooperació durant la jornada de treball.
  2. Excedència forçosa d’un any per treballar en projectes de cooperació al desenvolupament. A partir d’aquest període s’aplicarà el que disposa el capítol d’excedències.
  3. Permís retribuït per a un màxim de X persones treballadores per col·laborar com a voluntaris en catàstrofes naturals o ambientals que requereixen una intervenció humanitària fins al final de la campanya d’emergència.

La concessió d’aquests permisos estarà sotmesa a l’informe de la comissió paritària de cooperació, comissió que es crearà en el mes següent a la signatura del conveni. Totes les situacions s’hauran de documentar degudament.

Formació professional

Les parts consideren la formació professional un aspecte d’interès comú i prioritari per al desenvolupament sostenible, per la qual cosa serà també un aspecte prioritari de les accions i/o dels projectes de cooperació del fons de cooperació de l’empresa. En aquest sentit, s’acorda cofinançar anualment alguna de les formes de suport i promoció de formació professional següents, a proposta de la representació dels sindicats més representatius, i gestionades per les seves ONG de cooperació:

  • El finançament d’un projecte de formació.
  • Finançar l’estada a l’empresa de formadors/res de països del sud.
  • Cedir personal de l’empresa a les esmentades ONG per impartir formació professional a països del sud.
  • Apadrinar una escola de formació professional a països del sud.

La comissió de cooperació (o els representants) dictaminarà cada any les accions seleccionades i les entitats executores.

Promoció de l'ocupació i de l'economia social

Amb la finalitat de promoure l’economia social com a iniciativa generadora de llocs de treball idònia per al desenvolupament dels països del sud, l’empresa aportarà anualment un mínim de X€ per finançar dos projectes, proposats per la comissió paritària de cooperació, relacionats amb el foment del cooperativisme.

El fons es distribuirà a parts iguals entre les ONG dels dos sindicats més representatius. Aquestes ONG hauran d’elaborar un informe narratiu i financer en acabar el projecte, que s’haurà de lliurar a la comissió paritària.

Promoció dels drets laborals i sindicals

L’empresa té la ferma voluntat de fer complir la normativa laboral en tots els centres, tant la derivada de la legislació internacional com la de cada país.

Amb aquesta finalitat, i tot compartint aquest objectiu amb les representacions sindicals, l’empresa permetrà l’accés a tos els seus centres de treball del món a la persona que a cada país designi el comitè d’empresa. La finalitat de la visita serà la d’entrevistar-se amb la representació dels centres i comprovar l’acompliment de les vuit normes fonamentals del treball de l’OIT. En el cas que el centre no disposi de representació sindical, l’empresa permetrà a la persona designada pel comitè d’empresa de fer un cop a l’any una assemblea informativa a cada torn de treball.

Després de cada visita, la persona designada pel comitè elaborarà un informe sobre els incompliments de les NFT, informe que es trametrà a l’empresa i al comitè, per solucionar els incompliments comprovats.

Comissió i delegat de cooperació

Dins dels 90 dies posteriors a la signatura d’aquest conveni es crearà la Comissió de Cooperació, composta per dos membres de la representació sindical majoritària i dos membres de la representació de l’empresa.

Aquesta Comissió tindrà per finalitat elaborar el pla de treball anual de cooperació i determinar les accions i/o els projectes als quals es destinarà el fons de cooperació.

Així mateix, i amb els objectius de fer el seguiment del pla de cooperació i de servir de lligam entre la Comissió i els treballadors i treballadores, els dos sindicats majoritaris acordaran anualment de nomenar un delegat i/o delegada de Cooperació entre els membres del comitè d’empresa.

El delegat i/o delegada de Cooperació disposarà del crèdit horari i dels mitjans necessaris per desenvolupar les funcions que li encomani la Comissió de Cooperació.

Campanyes de solidaritat i publicitat

D’acord amb els principis de responsabilitat social i dels valors de la solidaritat i la cooperació, l’empresa vol assumir el repte de millorar les relacions amb l’entorn social, mitjançant la Comissió Paritària de Cooperació, composta per quatre membres i que es crearà durant el mes següent a la signatura del conveni. La Comissió portarà a terme les actuacions següents durant la vigència del conveni:

  • Participar en les campanyes d’ajut humanitari promogudes per Nacions Unides, com també de sensibilització de les ONGD mitjançant la donació de X€ anuals a l’ONGD catalana que consideri la Comissió Paritària de Cooperació.
  • Participar en el desenvolupament de la Xarxa de Comerç Just, amb l’adquisició a aquests proveïdors del cafè, el sucre i els productes que proposi la Comissió Paritària.

Fer esment de la solidaritat i la cooperació en les campanyes de publicitat de l’empresa, a proposta de la Comissió Paritària.

Agermanaments

Les parts comparteixen la idea que el coneixement de centres de treball i dels treballadors i treballadores dels mateix sector productiu de països del sud és una oportunitat per exercir la solidaritat i la cooperació. Amb aquesta finalitat l’empresa portarà a terme les actuacions següents duran la vigència del conveni:

  • Agermanar-se amb un centre de treball del mateix sector d’un país del sud. El centre serà designat per la Comissió Paritària de Cooperació. Per tal de desenvolupar totes les activitats inherents a l’agermanament es destinarà un fons anual de X€, que gestionarà la Comissió Paritària.

També es crearà un fons de x€, aportat per l’empresa i destinat a finançar estades no superiors a X dies en el centre designat per a un màxim de X treballadors o treballadores per any. La Comissió Paritària establirà els criteris i la selecció de les persones interessades.