Clàusula general d’acreditació de competències

Es promourà entre les persones treballadores, l’acreditació i el reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral, que esdevindrà un factor a considerar a efectes d’una possible reclassificació professional i es valorarà positivament en els sistemes de promoció professional.

S’utilitzarà el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals per a la classificació professional dels treballadors i les treballadores i per a definir els itineraris professionals dintre del conveni.

Les persones treballadores, quan en el seu lloc de treball, necessitin adquirir noves competències professionals perquè s’introdueixen a l’empresa canvis  en l’organització del treball o bé  per que s’ha de fer front a noves competències, l’empresa haurà de preveure procediments per a facilitar la formació necessària en el lloc de treball.