La comissió paritària forma part del contingut mínim legal necessari del conveni i aquesta és sens dubte, la forma per la qual la participació sindical es fa més visible en les relacions laborals, solucionant les qüestions més importants del conflicte laboral.

La Reforma Laboral del 2012 va difuminar expressament el paper que desenvolupava aquesta Comissió. No obstant això, els convenis col·lectiu tenen encara una gran capacitat reguladora i per això cal potenciar les seves capacitats:

Procediment de funcionament general

La Comissió Paritària es reunirà per a la solució dels conflictes col·lectius laborals sorgits entre empresa i persones treballadores, o de les seves respectives organitzacions representatives.

També es reunirà a sol·licitud de qualsevol de les parts que la integren o de la Presidència del Conveni per a tractar dels assumptes de la seva competència.

Els acords es prendran per unanimitat de les dues parts (empresarial i sindical), corresponent a cadascuna de les parts que componen la comissió un vot.

Els assumptes que se sotmetin a la Comissió Paritària es tramitaran a través dels procediments previstos, un d’ordinari i 3 específics per a la no aplicació de les condicions previstes en el present Conveni i per resoldre les discrepàncies sorgides en els períodes de consultes que preveuen els articles 40 , 41, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors, i procediment de discrepància en cas de distribució irregular recollida en l’article 34 d’aquest Conveni Col·lectiu.

A. Procediment ordinari

La part o parts sol·licitants remetran per escrit la controvèrsia per a la qual se sol·licita la intervenció de la Comissió, raonant i concretant la seva petició, acompanyant aquella documentació que considerin necessària.

Rebuda la sol·licitud, s’ha de traslladar a les parts interessades perquè en el termini de 3 dies formuli les al·legacions que al seu dret.

La Comissió podrà demanar la compareixença de les parts implicades a fi d’una major instrucció.

Un cop contestada la petició inicial o realitzada la compareixença de les parts, la Comissió ha de resoldre, en un termini que no excedirà els trenta dies a comptar des que la discrepància fora plantejada. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la Comissió Paritària quan transcorri el termini assenyalat anteriorment.

En cas que la Comissió Paritària arribi a un acord sobre el conflicte plantejat, les propostes de solució que ofereixi la Comissió hauran de ser acceptades per les parts. L’acord es formalitzarà per escrit, havent de ser subscrit per les parts implicades i els membres de la Comissió.

En el cas que no s’arribi a un acord o no sigui acceptat per les parts, aquestes se sotmetran als procediments de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya

Procediment per a la inaplicació salarial

Procediment específic per la inaplicació de les condicions previstes en el conveni segons l’article 83.2 de l’ET

Mitjançant el present procediment, es tramitaran les qüestions derivades de la situació de discrepància sorgida en el període de consultes previst en els supòsits d’inaplicació a l’empresa de les condicions previstes en el present Conveni, a l’empara del que estableix l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors.

El tràmit s’iniciarà mitjançant escrit que reculli la mesura proposada, les postures de l’empresa i de les persones treballadores i el motiu de discrepància. A aquest escrit s’haurà d’acompanyar còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts podran aportar la documentació que al seu dret pogués interessar.

La Comissió podrà demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades a fi d’una millor instrucció.

La Comissió Paritària ha de resoldre, per escrit, en un termini de 7 dies, següents a la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la Comissió Paritària quan transcorri el termini assenyalat anteriorment.

Si no hi ha acords en el si de la Comissió, les parts el poden sotmetre a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.

Procediment per resoldre les discrepàncies

Procediment específic per resoldre les discrepàncies sorgides en els períodes de consultes previstos en els articles 40, 41, 47 i 51 de l’ET

La Comissió paritària podrà intervenir en les discrepàncies sorgides en els períodes de consulta que preveuen els articles 40, 41, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors.

El tràmit s’iniciarà mitjançant escrit, formulat per qualsevol de les parts implicades, que reculli la mesura proposada, les postures de l’empresa i de les persones treballadores i el motiu de discrepància. A aquest escrit s’haurà d’acompanyar còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts podran aportar la documentació que al seu dret pogués interessar.

La Comissió podrà demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades a fi d’una millor instrucció.

La Comissió Paritària resoldrà en un termini de 7 dies següents a la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la Comissió Paritària quan transcorri el termini assenyalat anteriorment.

Els acords es prendran per unanimitat de les dues parts (empresarial i sindical), corresponent a cadascuna de les parts que componen la comissió un vot.

En cas que la Comissió Paritària arribi a un acord sobre la discrepància plantejada, la propostes de solució que ofereixi la Comissió hauran de ser acceptades per les parts. L’acord es formalitzarà per escrit, havent de ser subscrit per les parts implicades i els membres de la Comissió.

Si no hi ha acords en el si de la Comissió o no ser acceptats per les parts, aquestes ho de sotmetran al Tribunal Laboral de Catalunya.

Procediment en cas de desacord per la distribució irregular de la jornada

Procediment específic pel supòsit de desacord en cas de distribució irregular de la jornada (en el cas de no tenir la distribució irregular recollida al conveni)

Mitjançant el present procediment, es tramitaran les qüestions derivades de la situació de discrepància sorgida en el període de consultes regulat en els supòsits de distribució irregular de la jornada que preveu l’article 34 de l’Estatut dels treballadors.

El tràmit s’iniciarà mitjançant escrit formulat per qualsevol de les parts implicades, que reculli la mesura proposada, les postures de l’empresa i la de la representació legal de las persones treballadores i el motiu de discrepància. A aquest escrit s’haurà d’acompanyar còpia de la documentació que l’empresa hagi aportat per justificar la mesura pretesa. A més, les parts podran aportar la documentació que al seu dret pogués interessar.

La Comissió podrà demanar la documentació que consideri oportuna i/o la compareixença de les parts implicades a fi d’una millor instrucció.

La Comissió Paritària resoldrà en un termini de 5 dies següents a la presentació de la sol·licitud. S’entén esgotat el tràmit d’intervenció de la Comissió Paritària quan transcorri el termini assenyalat anteriorment.

Si no hi ha acords en el si de la Comissió o no ser acceptats per les parts, aquestes ho han de sotmetre al Tribunal Laboral de Catalunya.

Distribució irregular de la jornada

Amb l’objectiu d’adequar la capacitat productiva amb la càrrega de treball existent en cada moment, l’empresa podrà elaborar un calendari amb la distribució irregular de la jornada anual durant tot l’any negociat i acordat amb la representació legal de les persones treballadores. Aquesta distribució ha de respectar, en tot cas, els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei. Es podran superar les 9 hores de la jornada diària, respectant el descans entre jornades de 12 hores.

La seva compensació es farà de la següent manera:

  • Percepció d’una bonificació per cada hora realment treballada fora de l’horari segons imports recollits a l’annex X.
  • Descans, dins dels sis mesos següents, de l’excés d’hores treballades, triada per la persona treballadora i de conformitat amb l’empresa.

Procediment de solució de conflictes laborals TLC

Als efectes de la solució dels conflictes col·lectius que puguin originar-se, ambdues parts negociadores, en representació dels treballadors i treballadores i de les empreses, es sotmeten expressament als procediments de solució extrajudicial de conflictes previstos pel Tribunal Laboral de Catalunya en el seu reglament.