L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, planteja importants reptes que van més enllà de l’àmbit individual de les persones, en la seva vida privada, per a endinsar-se en l’àmbit de les persones treballadores.

La nova regulació deixa un ampli marge a la negociació col·lectiva tant en l’elaboració dels criteris d’utilització dels dispositius, com en la participació de la representació de les persones treballadores. En suma, les fórmules de participació seran les que s’articulin en l’àmbit de la negociació col·lectiva i també és possible millorar, desenvolupar o concretar els drets de les persones treballadores i de la seva representació en aquesta qüestió.

Clàusula General

A l’empresa o empreses s’hauran d’articular els mitjans necessaris per a l’adequat exercici i respecte dels drets establerts als arts. 87 a 91 de la LOPD i en la normativa que la desenvolupa o substitueix.

La transformació digital

L’empresa informarà a la representació de les persones treballadores amb antelació d’almenys un mes a la presa de la decisió d’aquelles propostes de transformació digital o tecnològica que no suposin modificació substancial de les condicions de treball però que poguessin tenir qualsevol efecte sobre l’ocupació i els mètodes o formes de treball. La informació haurà d’acompanyar el detall de les conseqüències, les noves formes operatives i les modificacions tecnològiques en les quals s’incideixi, així com exposició de les raons que acompanyin a la decisió presa. Tot això addicionalment als drets d’informació i participació ja reconeguts en el present Conveni i en l’Estatut dels Treballadors.

Dret a la intimitat i tractament de dades en l'àmbit laboral

L’ús de les dades personals de la persona treballadora requerirà del seu consentiment exprés. En aquest sentit, la instal·lació d’elements de controls biomètrics en el centre o lloc de treball requerirà l’acceptació del treballador i la treballadora i haurà de ser consultat a la representació de les persones treballadores. En tot cas, en el tractament de dades l’empresa es regirà pel principi d’intervenció mínima i proporcionalitat, així com per les disposicions comunes contingudes en aquest títol.

Dret a la intimitat i l'ús de dispositius digitals

Totes les persones que prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional del present Conveni tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a disposició per l’empresa, que només podrà accedir als continguts derivats d’aquest ús als exclusius efectes de controlar les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius en els termes establerts per la legislació vigent i el present text.

Els criteris d’utilització dels dispositius digitals´ seran negociats amb la representació de les persones treballadores en el termini de xxxxxx.

Així mateix, hauran d’establir-se en el mateix termini amb la participació de la representació de les persones treballadores els criteris d’accés de l’empresa als dispositius digitals d’ús pels treballadors i treballadores, especificant-se de manera precisa: els usos autoritzats, les garanties per a preservar la intimitat de les persones treballadores , els períodes de temps d’ús de tals dispositius per a ús privat.

La informació sobre els criteris establerts en aquest precepte haurà de transmetre’s als treballadors i treballadores de forma clara i inequívoca, havent de desenvolupar-se activitats formatives en tal sentit que assegurin el correcte coneixement dels criteris.

Ús de dispositius de videovigilància i d'enregistrament de sons en el lloc de treball

Tots els treballadors i treballadores que presten o prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional del present Conveni hauran de tenir garantit el seu dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància i d’enregistrament de sons en el lloc de treball.

L’empresa exclusivament podrà fer ús de la informació obtinguda a través dels sistemes de videovigilància en l’exercici de les seves funcions de control, i sempre dins del marc legal.

No serà possible la utilització de sistemes d’enregistrament de sons excepte quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball.

L’adopció de qualsevol mesura en relació a l’ús per l’empresa d’aquests dispositius, així com el tractament de la informació en ells continguda, haurà d’atendre l’existència d’un objectiu legítim, i haurà de respectar els principis de proporcionalitat i intervenció mínima. Les dades objecte de tractament hauran de ser adequades, pertinents i limitats en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

Queda expressament prohibida la instal·lació de sistemes d’enregistrament de videovigilància i d’enregistrament de sons en els llocs destinats al descans o esplai de les persones treballadores.

S’informarà amb caràcter previ a la instal·lació de qualsevol dels sistemes no prohibits a la representació de les persones treballadores, expressant les causes que concorren per a la seva instal·lació, així com, les seves característiques i funcionament, senyalitzant amb claredat la seva existència per al coneixement clar i inequívoc per totes les persones treballadores.

Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització

Totes les persones que prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional del present Conveni tenen dret al fet que es respecti la seva intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització i, per tant, les empreses només podran tractar les dades obtingudes a través d’aquests sistemes en el seu exercici de funció de control que hauran de realitzar conforme al marc legal.

S’estableix l’obligació de les empreses de garantir que, qualsevol dispositiu de geolocalització implantat, deixi d’estar operatiu a partir del moment en què finalitzi la jornada laboral de la persona treballadora.

Les persones treballadores coneixeran de forma clara i inequívoca l’existència, i característiques dels dispositius utilitzats. Es negociarà en el termini establert l’articulació dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió.

Dret a la desconnexió

Les persones treballadores tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

Les parts signants desenvoluparan en el termini de xxxxxxxxx els criteris per a l’exercici del dret a la desconnexió digital en els quals almenys s’especificaran les modalitats de l’exercici del dret a la desconnexió, especialment en el supòsit de treballar a distància o en el domicili de la persona treballadora.

La informació, formació i sensibilització sobre els criteris establerts en aquest precepte s’hauran de transmetre a les persones treballadores de forma clara i inequívoca, havent de desenvolupar-se activitats formatives en tal sentit que assegurin el correcte coneixement dels criteris.

Les empreses no podran prendre mesures contra les persones treballadores que facin ús efectiu del seu dret a la desconnexió digital implantat en el si de l’empresa.

Disposicions comunes

Són disposicions comunes a tots els drets contemplats en aquest capítol les següents:

a) L’adopció de qualsevol mesura en relació a l’ús per l’ocupador d’aquests dispositius i el tractament de dades obtingudes del seu ús, deurà tant comptar amb la prèvia comunicació expressa, clara i inequívoca a la representació legal de les persones treballadores, com atendre l’existència d’una fi legítima, i respectar els principis de proporcionalitat i intervenció mínima.

b) Totes les persones que prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional del present Conveni hauran de ser informats dels drets que els assisteixen relatius a la protecció de les seves dades de caràcter personal, així com del contingut dels criteris d’utilització de l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral i del tractament, informació i dades obtingudes a través d’aquests sistemes.

c) Les dades objecte de tractament hauran de ser adequats, pertinents i limitats en relació amb les finalitats per als quals són tractats. Tots els drets continguts en aquest capítol queden afectes al possible exercici de les persones treballadores dels seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament i supressió de dades

d) Sense perjudici de l’específicament recollit en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en el present Conveni en l’apartat relatiu a la seguretat i salut de les persones treballadores, és obligació de l’empresa la de consultar a aquestes, amb la deguda antelació, sobre l’adopció de qualsevol decisió relativa a la planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot el relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores, derivades de l’elecció dels equips, la determinació i l’adequació de les condicions de treball i l’impacte dels factors ambientals en el treball.

Recomanacions per a Acords marc o de sector

Per a Acords marc o de Sector, suggerim:

  • Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals

Es constitueix la Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals, formada per ……. membres, nomenats a parts iguals per la representació empresarial i la representació de les persones treballadores signants, que exercirà específicament les competències sobre les matèries relacionades amb la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral, i que s’encarregarà, en un termini màxim de ….. mesos, de negociar els criteris referits en els preceptes anteriors d’utilització dels dispositius digitals durant la vigència del conveni, l’establiment de les garanties relatives als drets i llibertats relacionats amb el tractament de dades personals dels treballador i treballadores, i la regulació de les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió. Una vegada aconseguit l’acord sobre la matèria, aquesta comissió el traslladarà a la Comissió Paritària per a la seva inclusió com a Annex, al cos del conveni.

Per al supòsit en el qual no s’aconseguís un acord en el termini fixat, les parts signants procediran a sol·licitar procediment de mediació a l’AVENC. En el cas que la proposta de mediació no sigui acceptada, almenys, per més del 50% de cada part de la comissió, les parts podran voluntàriament acudir al procediment d’arbitratge, sol·licitant la intervenció del col·legi arbitral de l’AVENC.

  • La Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals, s’encarregarà així mateix de:

– Les accions de formació i de sensibilització dels treballadors i treballadores en relació als seus drets digitals.

– L’establiment de qualsevol garantia addicional relacionada amb aquestes matèries.

– Les tasques de vigilància i control del compliment dels pactes en aquesta matèria, i impulsarà quantes mesures siguin convenients de cara a observar l’adequació o la conveniència de modificar els criteris d’utilització pactats, o establir salvaguardes addicionals.

– Garantir l’exercici d’aquests drets en aquelles empreses que no comptin amb representació legal dels treballadors i treballadores, establint criteris que siguin d’aplicació directa en aquestes empreses. A tal fi, la Comissió per a la Protecció dels Drets Digitals, tindrà com a competència específica rebre informació dels acords de caràcter col·lectiu que regulin condicions o criteris d’utilització dels dispositius digitals llocs a la disposició de l’ocupador, en àmbits inferiors.

La regulació continguda en l’acord adoptat, tindrà caràcter de dret mínim necessari respecte a la regulació que sobre aquesta matèria pogués contenir-se en altres convenis col·lectius d’àmbit més reduït.