Drets sindicals

A)Els treballadors i treballadores podran reunir-se en Assemblea fora de les hores de treball i en els locals de l’empresa, a petició de la representació de les persones treballadores o Centrals Sindicals més representatives del Sector, prèvia autorització d’aquella, que l’ haurà de concedir, sempre i quan s’hagi avisat amb el temps suficient i no existeixi impediment greu.

  1. B) Les Empreses permetran en tota la seva amplitud les tasques d’ afiliació, propaganda i informació sindicals.

La representació de les persones treballadores disposarà  de 40 hores mensuals retribuïdes de crèdit horari.

  1. C) En els Comitès d’empresa i Delegats i delegades de Personal, sempre que s’elabori una norma d’acumulació d’hores sindicals, de la qual es lliurarà còpia a l’empresa, les hores sindicals, podran ser acumulades sense topall, fins i tot anualment. Aquesta norma d’acumulació haurà de contemplar, entre d’ altres, sistemes pels quals no es produeixin acumulacions que superin el total d’hores previstes en el Conveni. L’acumulació prevista en el present article, podrà realitzar-se entre els diferents delegats i delegades/comitès de la mateixa empresa/grup d’empreses, encara que pertanyin a centres de treball diferents, sempre que es tingui la conformitat del sindicat corresponent.

Així mateix, s’establirà la possibilitat de que les Seccions Sindicals constituïdes i pertanyents als sindicats més representatius i majoritaris, puguin cedir part del seu crèdit sindical als seus afiliats i afiliades per que aquests les puguin utilitzar en els diferents processos formatius que organitzin aquestes centrals sindicals.

D) Cobrament de quota: Les Empreses estaran obligades al descompte de la quota sindical per nòmina, sempre que el personal afectat ho sol·liciti per escrit. Els treballadors i treballadores que desitgin que la seva afiliació a un Sindicat consti a la seva empresa, a efectes del que es disposa en l’últim paràgraf de l’apartat 1 del article 55 de l’ET, hauran de notificar-ho per escrit, tenint aquest l’ obligació d’acusar rebut de la comunicació.

E) Es reconeixen les Seccions Sindicals d’empresa. En les de més de 150 treballadors i treballadores els Sindicats que  tinguin  presència en  el Comitè d’empresa i a més una representació superior al 10% del Sector tindran dret a un delegat o delegada sindical amb les mateixes condicions i drets que la LOLS, estableix per a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores.

F) Es dotarà a la RLT de cada centre del material necessari per al desenvolupament de la seva activitat:

  1. Un local adequat, sempre que sigui possible
  2. Material fungible d’oficina necessari
  3. Línia telefònica amb accés a Internet
  4. Equip informàtic complet
  5. Mobiliari d’oficina, cobrint les necessitats mínimes necessàries (taules, cadires, armaris, arxivadors).

G) En aquelles empreses o grups d’empreses que tinguin més d’un centre de treball, es constituirà el Comitè Intercentre respectant la proporcionalitat de la representació Sindical dels diferents centres i garantint un mínim d’un representant per centre.

Garanties sindicals

  • Acumulació de crèdit horari entre representació unitària i delegats i delegades sindicals

Els delegats i delegades sindicals i els diferents membres del comitè d’empresa i, si escau, els delegats i delegades de personal, podran acumular les hores que tinguin com a temps sindical en un o diversos dels seus components, sense ultrapassar el màxim total i podent quedar rellevats del treball, sense perjudici de la seva remuneració.

  • Reducció del nombre de persones treballadores necessaris per tenir dret a un delegat sindical

A les empreses on la plantilla superi les 100 persones treballadores, i en concepte de millora del que disposa l’article 10 de la Llei orgànica de llibertat sindical, els sindicats amb presència en els òrgans de representació unitària, poden nomenar un delegat sindical, amb els drets i obligacions que es deriven de l’esmentat article.

Es poden constituir delegats i delegades sindicals amb els requisits establerts en la LOLS, amb totes les garanties, en empreses o centres de treball amb més de 200 persones treballadores. El que no prevegi aquest Conveni sobre representació sindical o de personal s’estarà al que disposa la Llei orgànica de llibertat sindical.

  • Reducció del temps necessari per presentar-se com a candidat a les eleccions sindicals

L’antiguitat mínima a l’empresa per poder presentar-se com a candidat a les eleccions sindicals, serà de tres mesos.