Clàusula general de formació professional

Tots els treballadors i les treballadores afectats/des per aquest Conveni col·lectiu tenen dret al fet que se’ls faciliti per part de les empreses la realització d’estudis per a l’obtenció de títols acadèmics i professionals oficials, la realització de cursos de perfeccionament professional i l’accés a cursos de reconversió i capacitació professional, en relació amb l’activitat del sector.

En concret, per a l’obtenció del títol de graduat escolar, de formació professional de primer i segon grau, de diplomatures o llicenciatures universitàries o de cursos de formació ocupacional específica d’aplicació a l’activitat del sector, els treballadors i les treballadores afectats i afectades per aquest Conveni col·lectiu tindran dret:

a) A permisos retribuïts per assistir a exàmens.

b) A gaudir del període de vacances, de forma continuada o partida, per poder preparar exàmens finals, proves d’aptitud, etc. i sempre que això permeti el normal exercici de l’activitat del centre de treball o establiment.

c) A escollir, en el supòsit de ser possible i treballant-se a torns al centre de treball o establiment, aquell que sigui més adequat per a l’assistència a cursos formatius, sempre que s’hagi acreditat prou davant la Direcció i no es condicioni la realització del treball.

En tots els casos, els treballadors i les treballadores hauran d’acreditar mitjançant el lliurament dels justificants de matriculació i assistència, efectiva realització dels cursos d’estudi, formació i reciclatge per tenir dret a aquests beneficis.

Els cursos de reciclatge i uns altres que es realitzin per exprés interès de l’empresa, seran considerats com a temps de treball efectiu, i es faran dintre de l’horari laboral. En el cas d’ impossibilitat constatada de no poder realitzar-se dintre de la jornada laboral s’acordarà amb la RLT, bé la compensació horària o bé l’econòmica, sense que en aquest últim cas, la compensació pugui ser inferior al preu hora ordinària.

D’aquesta manera, entenem que la Formació Contínua Obligatòria per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud Professional (CAP), és reciclatge professional per a aquells treballadors i treballadores que per desenvolupar el seu treball necessitin ostentar el permís de conduir C1, C1+I, C o C+I i/o D1, D1+I, D o D+I.

La Comissió paritària de forma directa o en règim de concert amb centres oficials homologats o reconeguts, organitzarà de forma periòdica, cursos d’adequació professional per a l’adaptació dels treballadors i les treballadores afectats i afectades per aquest Conveni col·lectiu, amb la finalitat de facilitar la seva integració en els respectius oficis i categories professionals existents en el sector, així com la seva adaptació a les modificacions tècniques operades o previstes per als llocs de treball dels diversos establiments o centres de treball de les empreses del sector.

Si els treballadors i les treballadores sol·licitessin llicències sense retribució per assistir a cursos, conferències o seminaris, no relacionats directament amb l’activitat ni amb la seva específica formació acadèmica, professional o ofici, la Direcció de les empreses facilitarà la seva assistència en la mesura de lo possible.

La Comissió paritària, en aquest específic àmbit, tindrà les funcions següents:

Fomentar la formació dels treballadors i les treballadores dins del seu àmbit d’acord amb l’establert en l’Acord nacional de formació contínua.

Informar, orientar i promoure els plans agrupats en el seu àmbit.

Fer estudis, anàlisis i diagnòstics de les necessitats de formació contínua d’empreses i treballadors i treballadores del sector a Catalunya.

A més de les funcions pròpies de la comissió relacionades anteriorment, aquesta promourà les qüestions següents:

a) Promoure el desenvolupament personal i professional dels treballadors i treballadores.

b) Contribuir a l’eficàcia econòmica millorant la competitivitat de les empreses.

c) Adaptar-se als canvis tecnològics.

d) Contribuir a la formació professional

_____________________________________________________________________________

La Comissió de Formació, formada per la representació legal de les persones treballadores i la part empresarial, identificarà els títols de FP, Certificats de professionalitat o de les unitats de competència necessàries per accedir als diferents llocs de treball de l’empresa. També elaborarà els itineraris formatius vinculats amb els processos d’ascens.

S’establiran mecanismes per facilitar l’accés a la formació de les persones treballadores: formació dintre de la jornada laboral, formació compartida en horari intra-extra laboral, incentius a la formació, entre d’altres.

_____________________________________________________________________________

La Comissió de Formació, formada per la representació legal de les persones treballadores i la part empresarial, elaborarà el Pla de Formació d’Empresa, que inclourà tant els accions formatives que es realitzin amb fons o pressupostos de la pròpia empresa com les accions formatives bonificades.

La Representació legal de les persones treballadores estarà present durant tot el procés de la implantació de la Formació Professional Dual (FP Dual) a l’empresa. La RLT també serà responsable de la tutela, el seguiment i l’acompanyament en tot el seu desenvolupament.

_____________________________________________________________________________

La representació legal de les persones treballadores ha de col·laborar amb la direcció de les empreses per tal d’analitzar, periòdicament, les necessitats de qualificació de les persones treballadores. Tot considerant aquest informació la Direcció de l’empresa podrà establir un pla de formació a l’empresa o actualitzar el que existeixi. (Recollit a l’AIC).