Hem de seguir exigint en les meses de negociació, clàusules que garanteixin la protecció del medi ambient i la sostenibilitat ambiental a l’empresa. Els convenis col·lectius han de contemplar el dret a la informació, la formació i la participació de les persones treballadores en la gestió ambiental de les empreses.

Quan el nombre de la plantilla de l’empresa i l’estat de les relacions laborals ho permeti, s’ha de poder constituir una Comissió Paritària de Medi Ambient integrada per la representació de les persones treballadores, anomenats delegats o delegades de medi ambient, i la representació de l’empresa, en igual nombre.

Cal incloure en els convenis col·lectius clàusules específiques de medi ambient formulant mesures per a millorar el rendiment ambiental de l’empresa; com ara: Plans d’estalvi i eficiències en l’ús dels recursos (aigua, energia, matèries primeres, etc.); Plans de mobilitat al centre de treball o Plans de minimització i gestió sostenible de residus, entre d’altres; per això cal que el conveni reculli aquest tipus de clàusules:

Drets d'informació i consulta

La representació de les persones treballadores o aquests,  si no n’hi ha representació, han de ser informades de les decisions respecte a la introducció de noves tecnologies, la modificació de processos productius o l’adquisició de maquinària o bé d’equips que puguin tenir incidència en la salut i la seguretat de les persones treballadores i l’impacte ambiental corresponent.

Formació

Durant el període de vigència del present conveni, es constituirà una comissió paritària de medi ambient que tindrà per objecte, entre d’altres, el control del compliment de tota la legislació en matèria de medi ambient, seguiment amb l’objectiu de la seva reducció, dels consums de matèries primeres, recursos naturals, energia i producció de residus, per fomentar i garantir la formació i la participació dels treballadors i treballadores en la gestió ambiental de l’empresa.

L’empresa inclourà la formació en matèria de medi ambient en els seus plans de formació per al personal. La formació es farà a la mateixa empresa i en el cas que no sigui possible, s’habilitaran els canals per facilitar la seva participació en plans de formació externs a l’empresa.

L’empresa tindrà en consideració la formació en medi ambient per a la promoció professional del personal les mateixes condicions que qualsevol altre tipus de formació.

1.1          El delegat/delegada de medi ambient

El treballadors i treballadores escolliran el delegat o delegada mediambiental que vetllarà per la informació, formació, participació i negociació dels aspectes mediamentals de l’empresa.

Els delegats i delegades mediamentals tindran X hores de crèdit horari remunerat. En el cas de que els delegats i delegades de prevenció escollits assumeixin la funció del delegats i delegades mediambiental, disposaran d’un crèdit horari addicional de X hores per poder desenvolupar les tasques mediamentals encomanades.

L’empresa inclourà la formació en matèria de medi ambient en els seus plans de formació per al personal. La formació es farà a la mateixa empresa i en el cas que no sigui possible, s’habilitaran els canals per facilitar la seva participació en plans de formació externs a l’empresa.

L’empresa tindrà en consideració la formació en medi ambient per a la promoció professional del personal les mateixes condicions que qualsevol altre tipus de formació.

El delegat/delegada de medi ambient

El treballadors i treballadores escolliran el delegat o delegada mediambiental que vetllarà per la informació, formació, participació i negociació dels aspectes mediamentals de l’empresa.

Els delegats i delegades mediamentals tindran X hores de crèdit horari remunerat. En el cas de que els delegats i delegades de prevenció escollits assumeixin la funció del delegats i delegades mediambiental, disposaran d’un crèdit horari addicional de X hores per poder desenvolupar les tasques mediamentals encomanades.

L’empresa inclourà la formació en matèria de medi ambient en els seus plans de formació per al personal. La formació es farà a la mateixa empresa i en el cas que no sigui possible, s’habilitaran els canals per facilitar la seva participació en plans de formació externs a l’empresa.

L’empresa tindrà en consideració la formació en medi ambient per a la promoció professional del personal les mateixes condicions que qualsevol altre tipus de formació.