Clàusula de promoció interna

Mobilitat funcional i promoció

La mobilitat funcional per a la realització de funcions corresponents a un altre grup professional on estigui enquadrat el treballador o la treballadora només serà possible si hi ha raons tècniques o organitzatives que la justifiquin i pel temps imprescindible per a la seva atenció, garantint-se, en qualsevol cas, de la part de l’empresa, el període de temps necessari de formació i adaptació a aquestes funcions. L’empresa donarà compliment al que estableix l’article 39 del Text refós de l’Estatut dels treballadors.

_____________________________________________________________________________

Quan l’empresa hagi de determinar la idoneïtat dels aspirants en un lloc de treball, no ha de fer cap discriminació per motius d’edat, color, nacionalitat, raça, ideologia, sexe, orientació sexual o religió.

L’empresa, d’acord amb l’esperit dels articles 17 i 22 de l’Estatut dels treballadors, ha de procurar facilitar a tot el personal, sense discriminació per raó de sexe o qualsevol altra causa, la promoció en el treball, la formació i l’accés a categories i responsabilitats superiors, assegurant la publicitat per igual a tot el  personal que hi pugui accedir.

A l’efecte de promoció professional, l’ascens es farà per sistemes de concurs o concurs-oposició subjectes als principis de publicitat, d’igualtat, mèrit i capacitat entre el personal que tingui la titulació i els requisits demanats per al lloc en la relació de llocs de treball, així com una antiguitat d’almenys “XX” anys en el grup al qual pertanyin. Aquest sistema aquí establert és l’únic possible per accedir, de forma definitiva, a un grup superior.

_____________________________________________________________________________

Els sistemes de selecció, contractació, promoció i formació per accedir a un lloc de treball vacant o de nova creació han de seguir criteris i proves objectives en relació als requeriments del lloc de treball, de manera que, en els perfils exigits, no influeixi la cultura de procedència, l’ètnia o la raça de la persona. (Recollit a l’AIC).

Clàusula de garantia de condicions mínimes i limitació

La mobilitat funcional per a la realització de funcions corresponents a un altre grup professional on estigui enquadrada la persona treballadora només serà possible si existeixen raons tècniques o organitzatives que justifiquin i per el temps imprescindible per a la seva atenció, garantint-se, en qualsevol cas, per part de l’empresa, el període de temps necessari de formació i adaptació a aquestes funcions.

No es pot invocar com a causa de l’acomiadament, l’objectiu d’ineptitud o la falta d’adaptació en els supòsits d’execució de funcions diferents de les habituals com a conseqüència de la mobilitat funcional.

L’empresa ha de comunicar PREVIAMENT aquesta situació, així com, les raons que el motiven i la durada estimada a la representació de les persones treballadores

La persona treballadora tindrà dret a la retribució corresponent a les funcions que efectivament realitzi, excepte en els casos d’encomanar funcions inferiors, en els quals es mantindrà la retribució d’origen.

En el cas d’encomanar  funcions superiors a les del grup professional per un període superior a 3 mesos durant un any o 4 durant dos anys, la persona treballadora podrà reclamar l’ascens.

Així mateix, si una persona treballadora, realitza funcions de superior categoria per períodes de temps inferiors als indicats, però en anys successius (per exemple: substitució en període vacacional) el període de temps necessari per poder reclamar l’ascens serà: 5 mesos en un període de 4 anys.