Redistribució i trasllat del personal

En el cas que l’Empresa, conforme a les necessitats de l’organització i productivitat, procedís a la redistribució del personal, es respectarà la categoria i/o nivell professional d’aquest i se li concedirà el suficient i racional temps d’adaptació amb consideració de les situacions personals individuals.

En el cas de canviar de lloc de treball, les Empreses facilitaran el transport i  abonaran a les persones treballadores, el major temps invertit, analitzant individualment les situacions contemplades. Les Empreses estan obligades a comunicar a les persones treballadores el canvi de domicili del centre de treball, amb una antelació mínima de tres mesos.