Perfils tècnics

En atenció als nous perfils laborals, a través de la Unió de Tècnics i Quadres (UTC) i de les Agrupacions de Tècnics i Quadres (ATCs) permetrà dotar-los d’identitat, de més visibilitat i d’un espai en la vida orgànica i presència en una acció sindical específica on es lluiti contra aquesta individualització.

En el marc de la negociació col·lectiva i en l’àmbit del conveni col·lectiu:

  • S’han d’emparar les condicions laborals i contractuals que relatius a totes i tots els assalariats, especificant aquells que concerneixen i afecten, directament, a persones professionals, persones directives, personal tècnic i quadres.

S’ha de donar presència a aquest grup de treballadors i treballadores en l’acció sindical, dins de les seccions sindicals, en els processos electorals i en les taules de negociació.

Formació, qualificació i requalificació de les persones treballadores

Les persones treballadores que assisteixin a programes de formació, encaminats a facilitar el coneixement i adaptació de nous equips industrials, rebran la formació, preferentment en hores de treball.

Treball 4.0

Protecció de dades de caràcter personal

La privacitat de les persones treballadores està cada cop més amenaçada per l’increment de possibilitats de recopilar dades per part de l’empresa. La intimitat de treballadors i treballadores està amenaçada perquè en moltes ocasions aquests han d’utilitzar els seus propis dispositius amb objectius professionals.

Clàusula de protecció de dades de caràcter personal

Als efectes del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el sotasignat autoritza el tractament de les seves dades personals. El sotasignat podrà exercitar els seus drets d’accés a la informació, ratificació, cancel·lació i oposició a les dades en els termes especificats a l’esmentada Llei Orgànica 15/1999, conforme al procediment legalment establert.

Ús de les noves eines tecnològiques: internet, correu i telèfon.

En relació a la utilització de les eines de treball facilitades per l’empresa, entre elles, els sistemes i equips informàtics i mitjans tecnològics posats a disposició i per a garantir un ús adequat dels mateixos, s’estableixen les següents normes per la seva correcta utilització:

Els treballadores i treballadores hauran de fer un ús adequat i responsable de les eines posades a la seva disposició. La utilització de les mateixes per a fins personals no suposaran incompliment laboral.

L’empresa facilita l’accés a internet als seus treballadors i treballadores per a un adequat desenvolupament de les seves funcions laborals. S’admet la possibilitat de fer un ús moderat i proporcional d’aquesta eina per a fins no estrictament professionals, si bé la navegació per Internet prohibeix expressament: l’accés a pàgines web que tinguin continguts racistes, sexuals o qualsevol material que atempti contra la dignitat i els principis morals; i l’accés a jocs.

Pel que fa a l’ús del correu corporatiu, i amb caràcter excepcional, es permet la utilització del correu electrònic corporatiu per a l’enviament o recepció de correus electrònics de naturalesa privada. Aquesta utilització per a fins particulars o privats haurà de ser moderada i mantenir-se sempre dins d’uns límits raonables, tant en la freqüència de la seva utilització com en relació amb la memòria informàtica i recursos consumits per aquests correus.

En quan a l’ús dels telèfons, els treballadors i treballadores hauran de fer un ús responsable dels dispositius mòbils que l’empresa posi a la seva disposició pel desenvolupament de la seva activitat professional.

Adaptació de la indústria 4.0 a la formació

Adaptar la formació a les necessitats que porten amb si les noves tecnologies i la digitalització, sent positiu incorporar dins de l’àrea metodològica tecnologies com Blockchain, plataformes on-line,cloud computing,….

Formació per als canvis produïts dins àrees específiques (riscos i les precaucions a tenir en compte en relacionar-se amb un nou entorn en la indústria 4.0)

S’establirà un pla de formació de salut laboral …. Aquest pla de formació inclourà la formació teòrica i pràctica apropiada quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixin o s’introdueixin noves tecnologies. Aquesta formació haurà de repetir-se periòdicament si fos necessari. El temps dedicat a la formació tindrà la consideració de temps efectiu de treball..- El Comitè de Seguretat i Salut, té la competència de conèixer directament a través de la Direcció de l’Empresa la proposta de nous mètodes de treball, així com el disseny de l’organització del treball, tenint la facultat de proposar les modificacions que considerin pertinents.

Protecció laboral en BYOD (*Bring *Your *Own *Device

BYOD és una tendència a través de la qual les persones treballadores fan ús dels seus dispositius personals per a ús laboral. Aquesta manera de treballar requereix realitzar un esforç afegit per a protegir a la persona treballadora i a preservar la seva intimitat de la seva vida personal i fins i tot del seu propi treball.

  • Compromís de manteniment d’equips per part de l’empresa d’ús compartit (especialment *BYOD).

En cas que un dispositiu o equip d’ús compartit entre l’empresa i la persona treballadora, sofreixi una deterioració, pèrdua, necessitat d’actualització,… el cost recaurà exclusivament sobre l’empresa, sense haver de repercutir-se a la persona treballadora, ni de forma directa ni indirecta».

  • Dret a la protecció de la intimitat en l’ús dels dispositius digitals llocs a la disposició dels treballadors i les treballadores.

La implementació de noves tecnologies tindrà en compte la posada en marxa de nous sistemes que associats a la nova tecnologia implementada permeti el desenvolupament de la vida personal i professional de les persones treballadores i possibiliti la seva formació i qualificació».

  • Control d’accés als dispositius dels treballadors i treballadores ,per part de l’empresa.

S’informarà prèviament a les persones treballadores  en quins casos i sota quines condicions l’empresa propietària del terminal tindrà accés al contingut d’un dispositiu, prevaldrà en tot cas, el dret a la privacitat de les persones treballadores, conforme als usos socials i drets reconeguts amb la intimitat i vida privada de les persones i l’especial protecció de l’àmbit laboral que el nostre ordenament projecta cap als treballadors i treballadores».

  • Control de l’esborrat remot de les dades dels dispositius de les persones treballadores.

En l’ús de mètodes de treball *BYOD, es determinarà en quins casos i sota quines condicions l’empresa propietària del terminal pot procedir a l’esborrat del contingut d’un dispositiu, informant a les persones treballadores, amb anterioritat a l’ús *BYOD de la possibilitat o no de l’accés de l’empresa al dispositiu, sota quines condicions i durant quant temps, així com de les conseqüències que pugui suposar per a la vida personal dels treballadors i treballadores.

  • Control de l’ús de la biometria sobre les persones treballadores.

Davant la implementació de qualsevol tecnologia biomètrica en l’àmbit laboral, s’informarà i explicarà als treballadors i treballadores de tots els paràmetres que aquesta tecnologia biomètrica recull de les persones treballadores (empremta dactilar, imatge facial, la veu,…) i se li proporcionarà la informació necessària perquè conegui els riscos i conseqüències que porta aparellada aquesta tecnologia per les persones treballadores.