Permisos

És important incorporar als convenis col·lectius clàusules que contemplin nous permisos que facilitin més el dia a dia de les persones treballadores però també cal incorporar clàusules que permetin gaudir dels dies de permís en dies diferents als del fet causant:

En cas d’hospitalització i mentre aquesta duri la persones treballadores podrà gaudir dels dies de permís en dies diferents al del fet causant i el següent sempre que això no impliqui increment de dies laborables de permís.

A efectes de gaudir dels permisos contemplats al conveni, és necessari establir una clàusula que equipari els drets de matrimoni i els drets de les parelles de fet:

Equiparació dels drets de matrimoni i drets de parelles de fet

Les llicències, permisos, beneficis i ajudes socials i econòmiques previstes en aquest conveni per als matrimonis s’han d’estendre igualment a les parelles de fet legalment registrades.

En cas d’inscripció de parelles de fet, el matrimoni posterior amb la mateixa persona inscrita no genera nous drets associats.

Permisos de conciliació

La llei 3/2007 d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes estableix una sèrie de drets de conciliació, que el conveni col·lectiu ha de recollir i en cas que la negociació sigui possible, millorar:

Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral es reconeixeran als treballadors i les treballadores en forma que fomentin l’assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant tota discriminació basada en el seu exercici.

Permisos de conciliació remunerats

L’article 37.3 i 37.4 de l’ET recull els motius que donen dret de la persona treballadora, previ avís i justificació, a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, entre els quals hi ha:

37.3 b) Dos per la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motivo el treballador o la treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de quatre dies.

37.3 f) Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

37.4 En els supòsits de naixement de fill o filla, adopció o acolliment d’acord amb l’article 45.1.d) de l’ET, per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, les persones treballadores tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiples.

Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-ho per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord al fet que arribi amb l’empresa respectant, si escau, l’establert en aquella.

Aquest permís constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones, però només podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que tots dos treballin.

4 bis En els casos de naixements de infants prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional del salari. Per al gaudi d’aquest permís s’estarà al previst a l’apartat 6 d’aquest article.

 

Millora i concreció de l’articulat:

– Quatre dies per la defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb tal motiu el treballador o la treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de sis dies.

-Pel temps indispensable per a la realització o acompanyament a la parella d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

– Pel temps indispensable par a l’acompanyament a visites mèdiques de parents de primer grau de la persona treballadora.

– Permís retribuït dirigit a facilitar la cura d’ infants i persones dependents en cas de malalties o accidents sobrevinguts que no requereixin ingrés hospitalari.

– La persona treballadora que s’aculli al dret de lactància tindrà dret a acumular el permís en 15 dies laborables continuats i ininterromputs.

 

Permisos de conciliació no remunerats

L’article 37.5 de l’ET recull el motiu que dóna dret de la persona treballadora, previ avís i justificació, a absentar-se del treball sense dret a remuneració pel temps d’absència, següent:

  1. 5. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la meitat de la durada d’aquella.

Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda.

El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, tindrà dret a una reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada d’aquella, per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent, acreditat per l’informe del Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat Autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys. Per conveni col·lectiu, es podran establir les condicions i suposats en els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

Les reduccions de jornada contemplades al present apartat constitueixen un dret individual de les persones treballadores, homes o dones. No obstant això, si dos o més persones treballadores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Per a fer efectius els principis d’igualtat i corresponsabilitat, és necessària l’adopció de mesures que fomentin l’assumpció equilibrada de responsabilitats familiars entre dones i homes, que garanteixin i resolguin les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores i que, a l’hora, no suposin una pèrdua de retribucions, de drets de protecció social, de manteniment del lloc de treball, ni d’oportunitats en la promoció professional.

L’article 34.8 de l’ET estableix el dret a adaptar la duració i distribució de la jornada de treball per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en els termes de la negociació col·lectiva:

Adaptació de la jornada de treball per motius de conciliació de la vida familiar i procediment de negociació.

Totes les persones que prestin els seus serveis en les empreses afectades per l’àmbit funcional del present Conveni, independentment del sexe, antiguitat a  l’empresa o modalitat contractual, tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l’ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

La persona treballadora tindrà dret a sol·licitar el retorn a la seva jornada o modalitat contractual anterior una vegada s’hagi acabat el període acordat o quan el canvi de les circumstàncies així ho justifiqui, encara que no hagués transcorregut el període previst. Notificada aquesta sol·licitud per escrit, l’empresa, en un termini màxim de 7 dies, haurà de realitzar les gestions necessàries perquè la persona treballadora torni a la seva jornada o modalitat contractual anterior.

El que es disposa en els paràgrafs anteriors, s’entén, en tot cas, sense perjudici dels permisos als quals tingui dret la persona treballadora d’acord amb el previst en l’Estatut dels Treballadors, així com de la resta de mesures de conciliació previstes en el present Conveni.

– L’exercici al dret a accedir a les reduccions de jornades contemplades al present apartat no estaran limitades, en qualsevol cas.

– Les persones treballadores que s’acullin a aquests drets podran fer-ho escollint lliurement l’horari de la reducció i amb la possibilitat de compactar les reduccions de l’horari en jornades complertes.

El capítol IV de l’AIC , a més, recomana potenciar la flexibilitat horària per tal d’afavorir la conciliació. En aquest sentit proposem:

Jornada laboral

Les persones treballadores tindran dret a adaptar la durada i distribució diària i setmanal de la jornada de treball per fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral sempre que les tasques associades al lloc de treball ho permetin i respectant, en tot cas, el còmput anual d’hores de jornada laboral.

Lactància

Per lactància de menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La persona treballadora, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat. La concreció horària i la determinació del període de gaudi del permís de lactància correspondran a la persona. Aquest dret podrà ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que ambdós treballin. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de parts múltiples.

Les persones que treballin per torns podran substituir l’absència de la feina d’una hora, per una reducció de la seva jornada en una hora.

S’admet l’acumulació en un sol període de l’equivalent al permís diari legal, gaudint-ne el resultant immediatament després del permís maternal.

Llicència per naixement

En compliment del  Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, a partir de l’1 d’abril de 2019, la durada del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, o adopció s’incrementarà de forma progressiva, de tal forma que:

a) L’any 2019, la durada del permís serà de vuit setmanes; les dues primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les sis setmanes restants podran ser de gaudi ininterromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el nadó compleixi 12 mesos. Aquest permís serà retribuït al 100%.

b) L’any 2020, la durada del permís serà de dotze setmanes; les quatre primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les vuit setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís serà retribuït al 100%.

c) Finalment, l’any 2021, la durada del permís serà de setze setmanes; les sis primeres setmanes seran ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de la decisió judicial de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es constitueixi l’adopció. Les deu setmanes restants podran ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior al part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. Aquest permís serà retribuït al 100%.

El permís serà  ampliable 2  setmanes més per cada fill o filla , a partir del segon , en cas de part múltiple, en aquest cas ambdós progenitors s’hauran de distribuir aquestes 2 setmanes.

Excedència per cura de familiars

Les persones empleades tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys, per tenir cura de cada fill o filla, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar de la data de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.

També tindrà dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, les treballadores i treballadors per atendre la cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i no desenvolupi activitat retributiva.

L’excedència prevista en el present apartat constitueix un dret individual de les persones treballadores, dones i homes. No obstant, si dos o més persones treballadores del mateix centre generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del centre de treball o de l’empresa.

Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al que, si s’escau, es vingués gaudint.

El període en què la treballadora o el treballador romangui en situació d’excedència conforme al que estableix aquest article és computable a efectes d’antiguitat i la treballadora o el treballador tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, especialment amb ocasió de la seva reincorporació. Durant els dos primers anys, es tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

_____________________________________________________________________________

El treballador o treballadora que tingui al seu càrrec algun familiar ,fins a segon grau de consanguinitat, i que hagin estat declarats oficialment en situació de gran invalidesa, te dret a sol·licitar una excedència voluntària, amb dret a reserva del lloc de treball. La durada de l’excedència no pot ser inferior a 1 any ni superior a 5. La reincorporació, si escau, s’ha de sol·licitar a l’empresa per escrit, amb 1 mes d’antelació. Si hi ha 2 persones treballadores de la mateixa família o més que presten els seus serveis a la mateixa empresa, només una d’elles podrà acollir-se a aquest benefici.

Excedència voluntària

La persona treballadora amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim un any tindrà dret a una excedència voluntària d’un termini no menor a 4 mesos ni superior a 5 anys, excepte pacte exprés entre les parts. Per acollir-se a una altre excedència voluntària, la persona treballadora haurà de cobrir un nou període de com a mínim 1 anys de servei efectiu a l’empresa.

Excedència forçosa

Excedència forçosa per càrrec polític o sindical En cas de càrrec sindical o càrrec públic, a nivell provincial, comarcal, nacional o d’àmbit superior, o compliment d’un deure públic, aquesta excedència tindrà una durada igual a la que duri la seva representació. La readmissió serà automàtica en aquests casos, havent de notificar-ho amb un mes d’antelació.

Reducció de jornada per cura de depenents

  1. Qui per raons de guarda legal tingui al seu càrrec directe algun menor de dotze anys, persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial o familiar dependent que no exerceixi una activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari, com a mínim d’un vuitè i màxim de la meitat de la durada d’aquella.
  2. Els treballadors i treballadores, que tinguin sistema de treball a torns, tindran dret a escollir el seu torn de treball.
  3. Els qui ocupin llocs de treball amb jornada de treball partida i sol·licitin una reducció de jornada d’almenys 1/8 per guarda legal o cura de dependents, podran exercir el seu servei en jornada continuada dins de l’t anualment establert.
  4. Tant la reducció de jornada diària com el retorn a jornada completa hauran de sol·licitar-se, llevat d’excepcions degudament motivades, amb un període mínim de 15 dies.
  5. Els objectius i l’avaluació d’acompliment seran adaptats d’acord amb la nova jornada.

La persona treballadora ha de sol·licitar a RRHH la petició de reducció de jornada mitjançant escrit personal, concretant en el mateix el període de reducció de jornada i l’horari sol·licitat.

Haurà de sol·licitar el permís amb una antelació mínima de quinze dies a la data d’inici del permís sol·licitat.

La persona treballadora ha de preavisar amb una antelació mínima de quinze dies la reincorporació a la jornada ordinària.

La persona treballadora que estigui en jornada reduïda per guarda legal o per cura de dependents cotitzarà d’acord amb el que estableix legalment per a aquests supòsits de reducció de jornada.

Permís per anar al metge i/o acompanyar a familiars

Pel temps necessari en els casos d’assistència a consulta mèdica d’especialistes de la Seguretat Social, quan coincidint l’horari de consulta amb el de treball es prescrigui aquesta consulta pel facultatiu de medicina general, havent de presentar la persona treballadora a l’empresa el volant justificatiu de la prescripció mèdica, prèviament facilitat per l’empresa. En els altres casos, (assistència facultatius de medicina general o medicina privada) fins al límit de 25 hores l’any. La totalitat d’aquestes hores es poden fer servir per acompanyar familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat a consulta de medicina general o especialista.

Permís per acompanyar a familiars a tràmits legals

Llicències i permisos no retribuïts/des:

Les persones treballadores de l’empresa tindran dret a adaptar la seva jornada per acompanyar als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la canalla menors de sis anys que necessiten rebre aquesta mena d’atenció. L’adaptació de la jornada haurà de ser sol·licitada amb una antelació de 15 dies a la data d’efectivitat, llevat que no sigui possible complir amb el termini de preavís per raons imputables a la planificació del CDIAP, així com la persona treballadora haurà de preavisar també en un termini de quinze dies la finalització del període d’adaptació que llevat d’acord entre les parts finalitzarà quan el fill o filla compleixi 6 anys.

 Així mateix tindran dret a un permís no retribuït pel temps indispensable per assistir a reunions o visites en aquests centres. Aquest permís haurà de ser sol·licitat amb suficient antelació i s’haurà de justificar l’assistència amb posterioritat al seu gaudiment.

 Quan els dos progenitors treballin a la mateixa empresa només un d’ells podrà gaudir del dret d’adaptació de la jornada i/o del permís no retribuït llevat que sigui requerida la presència d’ambdós progenitors pel CDIAP.

 Llicència per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal.

 1. Per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic o personal, els treballadors i treballadores tindran dret a una llicència per el temps necessari per al seu compliment, sempre i quan no puguin efectuar-se fora del horari de treball.

2. En tot cas, al efectes de l’ Acord es consideraran deures inexcusables de caràcter públic o personal els següents:

a) Citacions Jutjats, Comissaries, Governs Civils o Militars, revista Militar i Armes, DNI, Passaport, Certificats i Registres en Centres Oficials.

b) Acompanyament a parents minusvàlids físics, psíquics o sensorials fins al 2º grau de consanguinitat o afinitat, en la realització de tràmits puntuals per raó del seu estat.

c) Examen o renovació del carnet de conduir.

d) Requeriments i tràmits notarials.

e)Tràmits necessaris en Organismes Oficials (gestió i petició de dependència, tràmits en serveis socials, tràmits de prestacions en l’àmbit social..etc).

f)La assistència a reunions dels Òrgans de Govern i Comissions dependents dels mateixos de que formin part en la seva qualitat de càrrec electe com a regidor, regidora, diputat, diputada, parlamentari, membres de la junta, parlamentaria o parlamentari.     

Força major

Força major – Aturades improductives

Les aturades improductives degudes a una causa de força major independent de la voluntat de l’empresa, el treball es pot aturar, amb l’obligació per part de les persones treballadores de recuperar el temps perdut per aquest motiu a raó d’una hora diària, com a màxim, els dies laborables següents, excepte pacte exprés. Amb caràcter previ, la Direcció d’Empresa ha de comunicar a la Representació legal de les persones treballadores la causa concreta que al·lega per procedir a aquesta recuperació. Aquesta comunicació també s’ha d’efectuar a la Inspecció de Treball.

Assumptes personals

Permís retributiu de conciliació

Permís d’1 dia per a la conciliació de la vida familiar i laboral. S’haurà d’avisar amb una antelació mínima de 48 hores, i només el podran sol·licitar alhora el 2% de la plantilla. En empreses de fins a 100 persones treballadores: 2 persones treballadores. En empreses de més de 100 persones treballadores: el 2% i d’haver fracció, s’arrodoneix a l’enter superior. En tots aquests casos de llicència amb dret a retribució es percebrà el salari de Conveni.

Permís de baixa voluntària majors als 61 anys

Les persones treballadores que causin baixa voluntària a l’empresa complerts els 61 anys i acreditin més d’1 any d’antiguitat en la mateixa empresa, podran gaudir d’un permís de 9 mesos retribuïts a salari real, quedant condicionat el dret a l’esmentat permís a què la persona treballadora preavisi amb un mes d’antelació a l’inici del mateix.

Aquest permís es gaudirà durant els mesos immediatament anteriors a la data de la seva baixa a l’empresa, llevat de pacte entre les parts. El permís es reduirà en un mes per cada any que superi els 61 anys d’edat. Qualsevol discrepància que sorgís de l’aplicació o interpretació d’aquest apartat s’ha de sotmetre necessàriament a la comissió paritària.

Permís de formació

Llicències retribuïdes per a exàmens

 Els aprenents tenen dret a dotze mitges jornades lliures per estudiar en època d’examen. Tot el personal tindrà dret a un màxim de dos dies a l’any per preparar exàmens per a l’obtenció d’un títol acadèmic o de formació professional. Tot el personal tindrà dret a llicència per acudir a exàmens per a l’obtenció de títol acadèmic o de formació professional, havent de justificar l’assistència a aquest. En tots aquests casos, les llicències seran retribuïdes.

Llicència sense sou

a) En cas extraordinari, degudament acreditat, es poden concedir llicencies pel temps que calgui, sense percepció d’havers, amb el descompte del temps de llicencia a efecte de l’antiguitat.

En les empreses en que el procés productiu ho permeti, les persones treballadores amb una antiguitat superior a 5 anys poden sol·licitar una llicencia sense sou pel límit màxim de 12 mesos (temps sabàtic), si aquesta té com a finalitat el desenvolupament professional i humà de la persona treballadora.

 b) La persona treballadora pot disposar, amb un preavís de set dies naturals, fins a 24 hores anuals de llicencia sense sou per atendre assumptes personals o familiars, mantenint l’alta a la Seguretat Social. De mutu acord es podrà pactar la recuperació en lloc del descompte de les hores utilitzades.