Clàusula general de Representació unitària

Les persones treballadores tenen dret a participar en l’empresa a través dels comitès d’empresa o delegats i delegades de personal, en els termes regulats en el Títol II de l’Estatut dels Treballadors i en els següents apartats.

Donada la mobilitat del personal d’aquesta empresa o sector, i de conformitat amb l’article 69. 2 de l’Estatut dels Treballadors, es pacta que la antiguitat mínima en l’empresa per se elegible queda reduïda a tres mesos. Per a aquest còmput es tindran en consideració tots els períodes en que el treballador o treballadora hagi prestat serveis a l’empresa durant el dotze mesos anteriors a la convocatòria de les eleccions.