La negociació col·lectiva és l’instrument que ha de possibilitar desenvolupar la responsabilitat social, per tal de promoure un marc econòmic més sostenible i responsable per a qualsevol organització.

No hi ha dubte que és un tema cabdal per a la transformació de les empreses i és prova d’això, que tant l’AIC 2018-2020 com el Consell de Relacions Laborals en parlen.

La Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals ha elaborat un conjunt de 12 clàusules generals i específiques que poden ser aplicables i adaptables a qualsevol organització independent de la seva dimensió.

Clàusula de Responsabilitat social d’empresa

Les organitzacions signants del present Conveni Col·lectiu entenen que és positiu que les empreses disposin de compromisos voluntaris per a la integració equilibrada dels principis relatius a creixement econòmic, protecció ambiental i equitat social.

En aquest àmbit s’emmarca la responsabilitat social empresarial entesa com totes aquelles accions i iniciatives que es donin en l’àmbit econòmic, laboral, social o mediambiental, adoptades voluntàriament per part de les empreses en el sentit d’aquelles que van més enllà del mer compliment de les obligacions previstes en les lleis, el present Conveni o qualsevol altre acord o normes.

En l’Eix Social de la RSE es reconeixerà com a grup d’interès a la RLT com a representació dels treballadors i treballadores, per la qual cosa s’ha de verificar amb caràcter previ el compliment dels aspectes normatius vigents, tant legals com convencionals en l’existència i funcionament regular de la RLT, i d’aquells òrgans o comissions interns on participi.

Les iniciatives en matèria de responsabilitat social empresarial que decideixin posar en pràctica les empreses estan guiades per la transparència com a requisit de la seva credibilitat i per la consideració de tota la seva cadena de valor.

De dur-se a terme accions o iniciatives de responsabilitat social empresarial en l’àmbit laboral s’ha d’informar periòdicament de les mateixes i del seu desenvolupament a la representació de les persones treballadores amb indicació del seu possible impacte en les condicions de treball