Crèdit horari

Els delegats i delegades de prevenció tindran X hores addicionals de crèdit horari remunerat, sempre que les dediquin al desenvolupament de les activitats de Salut Laboral.

En el cas que els delegats i delegades de prevenció escollits no siguin representació legal de les persones treballadores, disposaran d’un crèdit horari retribuït en les mateixes condicions que els delegats i delegades de personal per el desenvolupament propi de les tasques de prevenció en Salut Laboral.

Als efectes del compliment de les obligacions marcades per la llei pels delegats i delegades de prevenció, l’empresa concedirà un màxim de X hores més addicionals al mes, amb independència de les que corresponen com representant dels treballadors i treballadores, abonables dins de la seva jornada habitual de treball.

La formació en matèria de seguretat i salut dels delegats i delegades de prevenció serà considerada com a temps de treball efectiu, en tant en quant es refereixi als riscos de l’empresa o llocs de treball i pel temps que sigui necessari pel compliment  de les seves funcions.

Delegats i delegades de prevenció sectorial

Als efectes d’impulsar la prevenció de riscos laborals en l’àmbit d’aquest conveni i respectant les disposicions mínimes legals existents, ambdues parts negociadores, creen la figura acreditada del delegat de prevenció sectorial. S’establiran dos delegats i delegades de prevenció distribuïts i nomenats per les respectives federacions de les organitzacions sindical signants del conveni.

Complement a les prestacions per incapacitat temporal

Les empreses abonaran en cas d’incapacitat temporal, el cent per cent del salari des del primer dia de la baixa.

_____________________________________________________________________________

Les empreses abonaran en cas d’incapacitat temporal, derivada d’accident o malaltia professional, el cent per cent del salari real a partir del mateix dia de l’accident amb el límit màxim assenyalat en la legislació sobre accidents de treball. Durant el període d’hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, prescrit facultativament, sigui per accident o malaltia, es completarà el cent per cent del salari real des del primer dia. Es considera inclòs en aquest període el temps d’espera seguit d’hospitalització, així com el de recuperació, que han d’acreditar els facultatius corresponents. 

En cas de baixa per malaltia sense hospitalització es cobrarà la primera baixa de l’any natural al cent per cent del salari real des del primer dia, amb el límit màxim de la base de cotització de contingències professionals. 

Les baixes successives sense hospitalització, i dins el mateix any natural, sempre que aquestes superen els 30 dies de durada, s’abonaran al 90% de salari real a partir del dia 31,sense retroactivitat, amb el límit màxim de la base de cotització de contingències professionals. 

Als efectes d’aquest article, el salari real estarà constituït per la totalitat de les percepcions salarials en jornada ordinària, obtingudes per la persona treballadora en els dotze mesos anteriors a la data en què s’hagi produït el fet causant.

Protecció a la maternitat

Amb l’objectiu de protegir la maternitat, la LPRL regula un règim de protecció específic per les treballadores embarassades, que hagin donat a llum o es trobin en període d’alletament, l’empresa es compromet a realitzar un protocol d’actuació per tractar aquestes situacions amb la participació de la representació de les persones treballadores.

_____________________________________________________________________________

Les dones embarassades que realitzin treball nocturn podran sol·licitar canvi de torn de treball respectant les regles i condicions de la mobilitat funcional.

_____________________________________________________________________________

Les polítiques de prevenció evitaran l’exposició de les treballadores embarassades i en període de lactància als riscos contemplats en l’annex I i II de la Directiva 92/85/CEE, fent especial esment a l’exposició a substàncies químiques mutàgenes, teratògenes i cancerígenes, així com aquelles substàncies que produeixen alteracions endocrines i les radiacions ionitzats, aplicant la filosofia del principi de precaució.

_____________________________________________________________________________

A les empreses, prèvia consulta amb el comitè de seguretat i salut, i en tot cas, dels delegats i delegades de prevenció, s’establirà el procediment de canvi de lloc de treball per tal de garantir la salut de la dona embarassada i la seva descendència.

Còmput d'absències (absentisme)

Còmput d’absentisme

No seran computables a efectes d’absentisme, les absències degudament justificades, que siguin derivades de l’ús de drets de conciliació, les absències o baixes mèdiques de les treballadores víctimes de violència masclista o les absències derivades del procés de canvi de sexe.

Adaptació del lloc de treball a persones amb discapacitat sobrevinguda

És recomanable la realització d’un protocol per l’adaptació laboral de les persones treballadores amb discapacitat sobrevingudes, sense perjudici de les seves condicions salarials ni laborals, i la introducció de mesures que facilitin l’adaptació laboral d’aquests treballadors i treballadores com la formació, reciclatge o l’adaptació de les condicions del seu lloc de treball.

També és convenient vincular la discapacitat sobrevinguda directament amb la PRL per mirar de prevenir malalties i dolències produïdes pel desenvolupament de l’activitat laboral, i realitzar la vigilància i control sobre el compliment de les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores que presenten especial dificultat producte de la seva discapacitat.

El fenomen de la discapacitat sobrevinguda és greu i cada vegada més freqüent, ocasionant que molts treballadors i treballadores que la pateixen siguin desplaçats cap a la inactivitat, apartats de qualsevol desenvolupament professional i convertint-se en persones dependents de la protecció social oferta per una pensió.

La part empresarial haurà de fer l’esforç que calgui i adoptar les mesures necessàries per l’adaptació laboral o nou enquadrament de les persones treballadores amb discapacitats sobrevingudes, mantenint les mateixes condicions retributives i laborals. A tal efecte, s’estudiaran les respostes més adequades per a mantenir en actiu a les persones afectades per una discapacitat sobrevinguda, com poden ser l’adaptació dels llocs de treball, els processos formatius per adaptar-se a les noves funcions, els aspectes indemnitzatoris o compensatoris.

En el cas que una persona treballadora vegi reduïda la seva capacitat per a desenvolupar la feina realitzada fins al moment, i l’empresa demostri que no s’ha pogut adaptar el lloc de treball a les noves capacitats de la persona afecta, prèvia consulta a la representació sindical, assignarà a aquesta persona treballadora a una tasca adaptada a les seves capacitats actuals, sense que això suposi una pèrdua de condicions laborals i salarials i o dificulti les seves possibilitats de promoció dins de l’empresa.

L’empresa, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, adoptarà mesures encaminades a identificar els riscos que augmentin les probabilitats de discapacitat sobrevinguda i, farà un seguiment de les persones amb discapacitat sobrevinguda per a identificar les variacions en les seves situacions. Tanmateix, d’acord l’article 25 de la citada llei sobre la protecció de les persones treballadores especialment sensibles a determinats riscos, l’empresa garantirà de manera específica la protecció de les persones treballadores, que, per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Tindrà aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d’aquestes, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries.

Per tal que l’empresa i la representació sindical puguin realitzar un seguiment dels assoliments obtinguts pel que fa al tractament de la discapacitat sobrevinguda, anualment es farà una valoració dels següents indicadors: nombre de persones amb discapacitat sobrevinguda; % de persones amb discapacitat sobrevinguda que continuen en l’empresa; % de persones amb discapacitat sobrevinguda que han canviat de lloc de treball; % de persones amb discapacitat sobrevinguda que han participat en activitats de formació ; nombre de llocs de treball amb adaptació; tipus d’adaptació realitzada.

_____________________________________________________________________________

Totes les persones treballadores afectades per una discapacitat sobrevinguda a les que se les hagi reconegut una incapacitat permanent total per a la professió habitual, tindran preferència per a ocupar el llocs vacants que es convoquin a l’empresa. A tal efecte, l’empresa facilitarà la formació bàsica per al desenvolupament del lloc i l’adaptarà a les noves capacitats de la persona treballadora.

L’empresa ha de fer l’esforç necessari i adoptar les mesures que calqui per a readaptar el llocs d’acord a les característiques del seu personal, per tal de prevenir futures discapacitats físiques o psíquiques sobrevingudes.

Els serveis de salut faran recomanacions sobre modificacions del treball, dels equips i del medi ambient de treball, i formularan recomanacions per a la protecció de les persones treballadores vulnerables que, per les seves característiques, presentin riscos específics com són hipersensibilitats, malalties cròniques i discapacitats.

Factors psicosocials

Pels factors psicosocials i d’organització, com ho són l’assetjament, l’estrès, les pauses en el treball, la fatiga i els efectes negatius associats per exigència de la tasca de tipus física o mental, horaris i torns de treball, entre d’altres, es desenvoluparà un procediment d’avaluació, que serveixi per identificar i valorar les situacions de risc i facilitar l’adopció de les mesures correctores concretes.

Modalitat preventiva

L’empresa es compromet a pactar amb la representació de les persones treballadores, la modalitat d’organització de la prevenció a l’empresa. En el supòsit en que s’acordi recórrer a un servei de prevenció aliè, l’empresa pactarà amb el comitè de seguretat i salut o amb els delegats i delegades de prevenció el nombre de treballadores i treballadors designats que realitzaran les funcions de prevencionistes interns, així com es pactarà la formació que hauran de tenir aquestes últimes.

Vigilància de la salut

És primordial que els convenis col·lectius incloguin clàusules d’obligat compliment que limitin i modulin la forma i manera en què les empreses tracten les dades de les persones treballadores. Totes les qüestions relatives a la seguretat i salut laboral poden ser objecte de negociació col·lectiva des de la perspectiva del caràcter de Dret necessari mínim que s’atribueix a les normes en la matèria, conforme a l’article 1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Existeix doncs, malgrat que hi ha una gran quantitat de normes estatals en desenvolupament de la LPRL, un ampli camp de possibilitats per a la negociació col·lectiva. Us proposem doncs, que mitjançant el conveni col·lectiu limiteu la vigilància de la salut al personal mèdic propi de l’empresa o a les mútues de treball, per tal d’impedir que els reconeixements mèdics acabin en mans d’empreses que només gestionen l’absentisme.

L’empresa garantirà la vigilància periòdica de l’estat de salut de les persones treballadores, sense cap càrrec per les persones treballadores, i en funció sempre dels riscos inherents al treball realitzat. Únicament el personal mèdic propi de l’empresa o la mútua de treball de l’empresa podrà realitzar aquests reconeixements i el seu seguiment.

Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan la persona treballadora presti el seu consentiment explícit per cadascun dels casos. L’empresa abonarà en tot cas qualsevol despesa que el desplaçament ocasioni a la persona treballadora.