Empreses multiserveis

L’ús de les empreses multiserveis precaritzen enormement el nostre mercat de treball. Aquest sistema d’externalització/subcontractació dona lloc, en moltes ocasions, a la cessió il·legal de treballadors i treballadores i referma un tracte desigual no justificat per a treballs del mateix valor.

En la negociació col·lectiva hem de defensar el conveni col·lectiu de sector com a conveni marc de referència per als treballadors i treballadores que executin contractes i subcontractes a través d’aquest tipus d’empreses. Us proposem les següents clàusules:

Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització de serveis corresponents a l’activitat pròpia del llocs de treball, hauran de garantir a les persones treballadores afectades totes les condicions laborals, incloses les salarials, que venen recollides en el present conveni col·lectiu.

Cooperatives de Treball Associat

La realitat és que les empreses estan utilitzant de manera fraudulenta la figura de les Cooperatives de Treball Associat, creant cooperatives amb socis treballadors i treballadores que no són socis, però si treballadors i treballadores i associats sense un vincle societari real, sinó laboral. Per aquest motiu, hem d’incloure als convenis col·lectius clàusules que garanteixin el compromís, per part de les empreses usuàries, de reduir la contractació de les cooperatives i d’obligar a aquestes l’aplicació del conveni de sector de referència. Us proposem les següents clàusules:

L’externalització productiva lícita és una facultat empresarial derivada de la llibertat d’empresa reconeguda constitucionalment, però, en cap cas, podrà  tenir com a conseqüència la pèrdua de drets que la pròpia Constitució reconeix als treballadors i treballadores (dret a l’estabilitat en l’ocupació, dret a la protecció de la salut i a la seguretat i higiene en el treball, dret a una remuneració suficient, dret a un descans necessari i a la  limitació de la jornada laboral).

  • S’haurà d’incloure en l’àmbit funcional d’aquest Conveni, les Cooperatives de Treball Associat.
  • S’haurà de limitar, percentualment, el nombre màxim de treballadors i treballadores aliens a l’empresa, és a dir, no contractats directament per aquesta.
  • La contractació de Cooperatives es limitarà a tasques suplementaries de l’activitat principal de l’empresa usuària.

En tot cas la contractació es podria fer per especialitats que no puguin realitzar treballadors i treballadores de la mateixa empresa per la mateixa especialitat o per la seva estacionalitat.

_____________________________________________________________________________

S’estableix l’obligació de l’empresa, a la qual és aplicable aquest conveni, que per a realitzar l’externalització de qualsevol de les seves tasques a cooperatives i/o empreses multiserveis, aquesta haurà d’aplicar íntegrament, als socis treballadors i treballadores, als treballadors i treballadores per compte propi i/o aliena de les cooperatives de treball associat i/o empreses multiservei en el sector, les condicions establertes en els convenis col·lectius d’aplicació en els seus àmbits.

_____________________________________________________________________________

Les parts signatàries del present Conveni Col·lectiu coincideixen a assenyalar que la utilització de les denominades «Cooperatives de Treball Associat» no és la solució adequada per a la necessària estabilitat de l’ocupació en el sector, la formació professional dels treballadors i treballadores i la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses.

Per això, les parts es comprometen al fet que en el si de la Comissió Paritària ajudaran a remoure els obstacles per a la no utilització general d’aquestes cooperatives de treball associat, analitzant els motius del seu ús i trobant fórmules dins del contingut del conveni per a la reducció del seu ús.

Falsos autònoms

El mal ús dels anomenats falsos autònoms s’ha popularitzat ens els darrers temps tot i ser una fenomen il·legal. Per això quan una empresa vagi a subcontractar parcialment o totalment alguna de les seves activitats, hem de fer que estigui obligada a informar amb caràcter previ al comitè d’empresa o als delegats i delegades sindicals d’aquesta decisió.

Aquest és un dels punts més delicats i hauria de regular-se correctament. Un paràmetre que considerem que podria ser bastant objectiu és l’obligació de la contracta i subcontracta de desenvolupar amb personal propi un determinat volum de facturació. Si utilitzéssim el nombre de treballadores i treballadors, això pot ser molt difícil de controlar, ja que els autònoms poden ser molts desenvolupant poc treball, o pocs desenvolupant molt segons els interessos de la contracta o subcontracta.

Si s’utilitza aquest paràmetre, hem de garantir informació periòdica a la RLT d’aquests nivells de facturació i de la part que es subcontracta.

De la mateixa manera, s’hauria d’intentar regular que les empreses que no excedeixin d’aquesta subcontractació d’acord amb la facturació, impliqui l’obligació de contractar treballadores i treballadors com a personal propi, establint una prioritat a les treballadores i treballadors que hagin estat acomiadats de l’empresa en etapes anteriors per raons objectives, o d’incorporació d’autònoms dependents.

Els nivells de subcontractació haurien d’estar determinats, establint dos o tres nivells com a màxim, evitant així la interposició d’empreses que es dediquin a la mera posada a disposició de les persones treballadores.