Les clàusules sobre ultraactivitat regulen el manteniment de les condicions pactades en els convenis col·lectius, durant el període comprès des de la fi de la seva vigència i fins a l’aprovació d’un nou conveni.

Després dels incompliments dels compromisos per part del Govern en relació a la derogació de la Reforma Laboral i els canvis interpretatius de les darreres sentències del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió, de nou és la negociació col·lectiva, l’instrument que tenim per a assegurar el manteniment dels drets i condicions obtinguts pels treballadors i treballadores, aportant la següent proposta de clàusula per a incorporar a la negociació col·lectiva. La clàusula que recull l’últim AIC 2018-2020 n’és un bon exemple per incorporar a tots els convenis col·lectius:

 

Clàusula d’ultraactivitat

Les parts signants del present conveni col·lectiu acordem, que abans de la finalització del termini de vigència, la mesa negociadora es compromet a prosseguir el procés de negociació, la durada del qual s’acordarà mútuament per les parts. Durant aquest període continuarà essent d’aplicació el conveni vençut.

Finalitzat el període de negociació, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està exhaurida. En aquest cas, ambdues parts, de comú acord o qualsevol d’elles podrà decidir instar algun dels següents procediments:

1.- Mediació expressa de la Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya que s’iniciarà en un termini de 7 dies hàbils.

La Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya, emetrà un informe no vinculant a les parts legitimades en el procés de negociació que pot consistir, entre d’altres, en:

a) L’orientació concreta de mesures tendents a la solució de divergències en el procés de negociació col·lectiva,

b) La determinació d’una pròrroga en el procés de negociació, sempre preservant mentrestant la vigència del conveni col·lectiu anterior,

c) O si escau, la recomanació sobre la realització d’un estudi que analitzi la possibilitat d’incorporar aquest àmbit de negociació col·lectiva a un altre Conveni col·lectiu preexistent.

d) Derivar el cas al procediment de conciliació o mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, exigint-se en aquest darrer cas l’acord d’ambdues parts.

2.-  Directament el procediment de conciliació i/o el de mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació, exigint-se en aquest darrer cas mutu acord, segons l’establert als procediments de resolució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya, a que fa referència el Títol III.

En la mediació amb l’arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació les persones que formen l’esmentada comissió actuaran com a àrbitres per designació conjunta de les parts i el laude es dictarà per unanimitat de tots els membres.

Fins a la finalització d’aquest procediment es mantindrà la vigència del Conveni Col·lectiu.