Les clàusules de vinculació a la totalitat, determinen els efectes que poden tenir les sentències que anul·lin algunes de les clàusules del Conveni, és a dir, estan destinades a salvaguardar l’equilibri intern del Conveni.

Les demandes d’impugnació de part del conveni col·lectiu, no comporten la declaració de la nul·litat total d’aquest, ni li fan perdre la seva eficàcia ni quedar sense vigor, encara que una resolució judicial hagi invalidat algun dels seus articles.

Es proposa, en relació a les clàusules de vinculació a la totalitat, un possible model de clàusula per a la seva inclusió en els convenis col·lectius:

 

Clàusula de vinculació a la totalitat

El present Conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, quedant les parts mútuament obligades al compliment de la seva totalitat.

En el cas que per resolució de la jurisdicció competent s’anul·lés o invalidés algun dels pactes continguts en el present conveni, la comissió negociadora, en el termini de 15 dies des de la fermesa de la resolució judicial, es reunirà a fi de o bé ajustar el contingut del Conveni a la nova situació creada, o bé decidir si la modificació de tal o tals clàusules, produeix la ruptura de l’equilibri de les diferents contraprestacions estipulades, i si és necessària una nova i total o parcial renegociació del conveni.

Si en el termini de 2 mesos des de la fermesa de la resolució, les parts signatàries no aconseguissin un acord, hauran de sotmetre la seva discrepància al Sistema X (de solució autònoma de conflictes que correspongui segons àmbit del conveni), recorrent als mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes previstos a l’article X del present Conveni Col·lectiu.