La llei estableix que els convenis col·lectius hauran d’expressar com a contingut mínim el següent: (Article 85.3 de l’Estatut dels Treballadors, d’ara endavant ET)

 

 

1.       La determinació de les parts que el concerten, que no són unes altres que les legitimades pels articles 87 i 88 de l’ET. (Art. 85.3 a de l’ET).

 

2.       L’àmbit personal, funcional, territorial i temporal d’aplicació del conveni (Art. 85.3.b de l’ET.).

 

3.       Els procediments per solucionar de manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir per a la no aplicació de les condicions de treball al fet que es refereix l’Art. 82.3 de l’ET, adaptant, si s’escau, els procediments que s’estableixin referent a això en els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic conforme al que es disposa en tal article (Art. 85.3.c de l’ET).

 

4.       La forma, condicions i termini mínim de preavís de la denúncia del conveni col·lectiu (Art. 85.3.d de l’ET).

 

5.       La designació d’una comissió paritària de la representació de les parts negociadores per entendre d’aquelles qüestions establertes en la llei i de tantes com li siguin atribuïdes, així com l’establiment dels procediments i terminis d’actuació d’aquesta comissió, inclosa la submissió de les discrepàncies produïdes en el seu si als sistemes no judicials de solució de conflictes establerts mitjançant els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic previstos en l’Art. 83 de l’ET (Art. 85.3 i) de l’ET).