L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, planteja importants reptes que van més enllà de l’àmbit individual de les persones, en la seva vida privada, per a endinsar-se en l’àmbit de les persones treballadores.

La nova regulació deixa un ampli marge a la negociació col·lectiva tant en l’elaboració dels criteris d’utilització dels dispositius, com en la participació de la representació de les persones treballadores. En suma, les fórmules de participació seran les que s’articulin en l’àmbit de la negociació col·lectiva i també és possible millorar, desenvolupar o concretar els drets de les persones treballadores i de la seva representació en aquesta qüestió.

Clàusula General

A l’empresa o empreses s’hauran d’articular els mitjans necessaris per a l’adequat exercici i respecte dels drets establerts als arts. 87 a 91 de la LOPD i en la normativa que la desenvolupa o substitueix.