Inaplicació de conveni (“descuelgue salarial”)

…………………………………………………………………………………………………..

Clàusula d’inaplicació salarial

De forma complementària al que preveu l’article 82.3 de l’ET que regula la no aplicació en l’empresa de les condicions de treball previstes en el present Conveni, les empreses que acreditin objectivament i fefaentment situacions de dèficit o pèrdues, també podran optar per no aplicar el percentatge d’increment salarial establert en les taules salarial és per a cada un dels anys de vigència d’aquest Conveni.

Les empreses han de comunicar per escrit als representants legals dels treballadors o, si no, als propis treballadors, les raons justificatives d’aquesta decisió, dins el termini de 20 dies des de la publicació del Conveni; en els anys següents, dins dels 20 dies següents a la publicació de les Taules salarials de cada any. Una còpia d’aquesta comunicació es remetrà necessàriament a la Comissió Paritària del Conveni.

Les empreses, en aquest supòsit, hauran d’aportar la documentació necessària (memòria explicativa, balanços, compte de resultats, cartera de comandes, situació financera i plans de futur), en els 10 dies següents a la comunicació.

 

Dins dels 10 dies naturals posteriors, ambdues parts han d’intentar acordar les condicions de la no aplicació salarial, la forma i termini de recuperació del nivell salarial, tenint en compte, així mateix, les seves conseqüències en l’estabilitat en l’ocupació. Una còpia de l’acord, es remetrà a la Comissió Paritària.

Si no hi ha acord, ambdues parts ho han de comunicar per escrit a la Comissió Paritària del Conveni, que el tramitarà segons el que disposa el Procediment Específic per a la Inaplicació de Les Condicions Previstes en el present Conveni.

Els representants legals dels treballadors / es, estan obligats a tractar i mantenir en la major reserva la informació rebuda i les dades a què hagin tingut accés com a conseqüència del que estableixen els paràgrafs anteriors, observant, per tant, respecte de tot això, sigil professional.