És important incorporar als convenis col·lectius clàusules que contemplin nous permisos que facilitin més el dia a dia de les persones treballadores però també cal incorporar clàusules que permetin gaudir dels dies de permís en dies diferents als del fet causant:

En cas d’hospitalització i mentre aquesta duri el treballador podrà gaudir dels dies de permís en dies diferents al del fet causant i el següent sempre que això no impliqui increment de dies laborables de permís.

A efectes de gaudir dels permisos contemplats al conveni, és necessari establir una clàusula que equipari els drets de matrimoni i els drets de les parelles de fet:

Equiparació dels drets de matrimoni i drets de parelles de fet

Les llicències, permisos, beneficis i ajudes socials i econòmiques previstes en aquest conveni per als matrimonis s’han d’estendre igualment a les parelles de fet legalment registrades.

En cas d’inscripció de parelles de fet, el matrimoni posterior amb la mateixa persona inscrita no genera nous drets associats.