Clàusula de Responsabilitat social d’empresa

Les organitzacions signants del present Conveni col·lectiu entenen que és positiu que les empreses disposin de compromisos voluntaris per a la integració equilibrada dels principis relatius a creixement econòmic, protecció ambiental i equitat social.

En aquest àmbit s’emmarca la responsabilitat social empresarial entesa com totes aquelles accions i iniciatives que es donin en l’àmbit econòmic, laboral, social o mediambiental, adoptades voluntàriament per part de les empreses en el sentit d’aquelles que van més enllà del mer compliment de les obligacions previstes en les lleis, el present Conveni o qualsevol altre acord o normes.

Les iniciatives en matèria de responsabilitat social empresarial que decideixin posar en pràctica les empreses estan guiades per la transparència com a requisit de la seva credibilitat i per la consideració de tota la seva cadena de valor.

De dur-se a terme accions o iniciatives de responsabilitat social empresarial en l’àmbit laboral s’ha d’informar periòdicament de les mateixes i del seu desenvolupament als representants dels treballadors, amb indicació del seu possible impacte en les condicions de treball.

_____________________________________________________________________________

Les organitzacions signants del present Conveni Col·lectiu entenen que és positiu que les empreses disposin de compromisos voluntaris per a la integració equilibrada dels principis relatius a creixement econòmic, protecció ambiental i equitat social.

 

En aquest àmbit s’emmarca la responsabilitat social empresarial entesa com totes aquelles accions i iniciatives que es donin en l’àmbit econòmic, laboral, social o mediambiental, adoptades voluntàriament per part de les empreses en el sentit d’aquelles que van més enllà del mer compliment de les obligacions previstes en les lleis, el present Conveni o qualsevol altre acord o normes.

 

En l’Eix Social de la RSE es reconeixerà com a grup d’interès a la RLT com a representants dels treballadors i treballadores, per la qual cosa s’ha de verificar amb caràcter previ el compliment dels aspectes normatius vigents, tant legals com convencionals en l’existència i funcionament regular de la RLT, i d’aquells òrgans o comissions interns on participi.

 

Les iniciatives en matèria de responsabilitat social empresarial que decideixin posar en pràctica les empreses estan guiades per la transparència com a requisit de la seva credibilitat i per la consideració de tota la seva cadena de valor.

 

De dur-se a terme accions o iniciatives de responsabilitat social empresarial en l’àmbit laboral s’ha d’informar periòdicament de les mateixes i del seu desenvolupament als representants dels treballadors, amb indicació del seu possible impacte en les condicions de treball