UGT sol·licita el reconeixement de coeficients reductors de l’edat de jubilació o anticipació de la mateixa per als bussejadors professionals

buzo_tecnicoEl passat dia 11 de març, el Sector Marítim Portuari va presentar davant l’Institut Social de la Marina, per al seu trasllat a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social, la sol·licitud de reconeixement de coeficients reductors de l’edat de jubilació o anticipació de la mateixa per al col·lectiu de bussejadors professionals.

Així mateix, aquest Sector, encapçalat pel seu Secretari Federal –José Manuel Pérez Vega-, va mantenir una reunió amb la Sotsdirecció del citat Institut on va exposar les causes per les quals entenem que resulta de justícia el reconeixement de mecanismes per permetre anticipar l’accés a la jubilació d’aquest col·lectiu.

Com a resum de l’ampli dossier lliurat, assenyalar que la causa que justifica aquesta sol·licitud és que el desenvolupament de la citada activitat està subjecte a unes condicions de treball de risc, que comporten una especial penositat, perillositat o toxicitat, sent una de les activitats de major sinistralitat en relació amb el nombre de treballadors i així està contemplada legalment en trobar-se inclosa com a activitat especialment perillosa en el Reglament de Serveis de Prevenció, així com en el Reial decret 1627/1997 pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i ser reconegudes com a malalties professionals les provocades per comprensió o descomprensió atmosfèrica, treballs subaqüàtics en operadors de càmeres submarines hiperbàriques amb escafandre o proveïts d’equips de busseig autònom.

Quant als riscos de l’activitat, els estudis aportats assenyalen que poden tenir origen en diversos factors, com les condicions de seguretat, així com els relacionats amb la toxicitat dels gasos utilitzats en les immersions, l’exposició a riscos físics, químics i biològics, afegint-se el propi fet de sotmetre a una sobrepressió atmosfèrica a l’organisme que pot donar lloc a accidents descompressius.

Aquests riscos ens porten unes dades alarmants de sinistralitat en l’activitat, havent d’assenyalar que en una anàlisi dels accidents produïts en l’activitat en un període de 24 anys, les conseqüències dels mateixos han estat mortals en un 48,5% i la resta va suposar algun tipus de lesió que incapacita per a l’exercici de la seva professió.

Conseqüentment a tot l’anterior i addicionalment a l’adopció de mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, resulta palesa la perillositat de l’activitat del busseig professional veient-se, així mateix, influïda pel factor de l’edat dels treballadors en vista de les exigències psicofísiques per a l’exercici de la mateixa, així com els efectes que produeix en l’organisme la perllongada submissió a augments de pressió i la toxicitat dels gasos que han d’utilitzar en l’activitat, per tant, fent-se necessari el reconeixement per part del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social de mesures per a l’anticipació de l’edat de jubilació dels bussos professionals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*