Jubilació parcial

En relació al Reial Decret Llei 5/2013 del  15 de març, que regula la jubilació anticipada i la jubilació parcial, la secció sindical d’UGT  va sol·licitar al Comitè d’empresa una reunió amb l’empresa per tal d’establir els tràmits que s’han de realizar, atesos els compromisos adquirits amb la Seguretat Social.

Aquests tràmits són necessaris per establir el personal que es veu afectat per la jubilació parcial a la nostra empresa fins que finalitzi el conveni. Per tal com existeix una discrepancia entre l’empresa, que situa el compromís de la jubilació parcial fins al 31 de desembre de 2014, i la nostra interpretació dels convenis anteriors, que la fixen al 31 de desembre de 2015, hem demanat als serveis jurídics d’UGT que en facin una interpretació.

Reunits amb la Direcció de personal, ja hem procedit a la presentació nominal de tots els treballadors que hi estan afectats.

La jubilació parcial és el mecanisme de jubilació establert a la nostra empresa que va quedar en convenis col·lectius anteriors, signats per UGT i d’altres forces sindicals; tot i que anteriorment els treballadors afectats marxaven als 60 anys i amb un contracte de relleu a jornada completa indefinit per al nou personal, amb les reformes que hi ha hagut en aquest àmbit, l’edat de jubilació ha passat a ser de 61 anys (amb la qual cosa, enguany, no es prejubilarà cap treballador) i a partir de l’1 de gener de 2014 serà efectiva a partir dels 61 anys i 2 mesos, i amb variacions respecte a la jornada de treball a realitzar: 75% Seguretat Social i 25% de jornada de treball (anteriorment era 85% Seguretat Social i 15% jornada de treball).

Per a UGT, el manteniment  de la jubilació parcial és molt important que continuï essent el mecanisme de jubilació a TB, ja que permet una garantía del 100% de la Base reguladora dels treballadors afectats, i també crea  llocs de treball per aquells qui els substitueixen.

Mayo 2013.

Los comentarios están cerrados.