Permisos dels treballadors/es per anar a votar durant la jornada electoral del 20 de Desembre

elecciones20d

La Llei orgànica del règim electoral general contempla: DECRET-ELECCIONS 20D

Obertura de col·legis electorals de 9.00 a 20.00 h:
– Treballadors amb horari laboral que no coincideixi amb l’obertura dels col·legis electorals o tinguin una jornada inferior a 2 hores:
No tenen dret a permís retribuït atès que la jornada de treball no els impedeix anar a votar.

– Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 2 o més hores i que aquest sigui de menys 4 hores:
Tenen dret a un permís retribuït de 2 hores.

– Treballadors l’horari dels quals coincideixi en 4 o més hores amb el dels col·legis electorals:
Tenen dret a un permís retribuït de 4 hores.

– En el cas dels treballadors contractats a temps parcial que facin una jornada inferior a l’habitual, la durada del permís retribuït es redueix proporcionalment a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a temps complet en la mateixa empresa.

– En matèria d’organització del treball, l’empresa és l’encarregada d’establir els horaris en què cada treballador pot gaudir del seu permís retribuït. A més, l’empresa pot requerir els treballadors que justifiquin la seva absència amb el justificant corresponent que els lliuraran en el col·legi electoral.

 

Los comentarios están cerrados.